Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Европейски съвет: Комисията ще продължи работата си и ще предприеме по-интензивни действия в областта на политиката за миграция и убежище

Брюксел, 24 юни 2011 г.Европейската комисия приветства заключенията, свързани с въпросите на убежището и миграцията, приети днес от Европейския съвет.

Много съм доволна от вниманието, което Европейският съвет обръща на въпросите на убежището, миграцията, свободното движение на хора и границите. Тези теми действително ще предопределят бъдещето на Европа и е очевидна нуждата от политически импулс за доразвиването на стабилна обща политика.

Преди всичко бих искала да подчертая ясния политически ангажимент за засилване на текущите преговори по законодателните предложения в областта на убежището, така че до 2012 г. да бъде въведена Обща европейска система за убежище. Европа се нуждае от обща система за убежище, която е ефикасна и в същото време осигурява ефективна защита за тези, които бягат от преследване и насилие. Благодарение на ясното послание от Европейския съвет със сигурност твърдя, че можем да постигнем целта си в определения краен срок.

Пълното признаване от страна на европейските лидери на свободното движение на лица като основно право и основен принцип на Европейския съюз е от първостепенно значение, тъй като с него се признава необходимостта от защита на Шенген — пространството без вътрешни граници. Ефективният граничен контрол е основна предпоставка за запазване на целостта на Шенген през следващите години. Комисията ще отговори на призива на Европейския съвет за въвеждането на ефективна и надеждна система за мониторинг и оценка и предпазен механизъм. Подобен механизъм би могъл да се използва при изключителни обстоятелства и в ситуации, при които цялостното функциониране на шенгенското сътрудничество може да бъде изложено на риск.

И накрая, приветствам ангажимента на Европейския съвет да започне диалог относно миграцията със страните от Южното Средиземноморие, по време на който ще бъдат разгледани всички аспекти на миграцията, мобилността и сигурността. Комисията е твърдо решена да предприеме подобен конструктивен диалог, за да подкрепи тези държави в техния преход към демокрация и за да насърчи миграцията и мобилността по начин, който ще бъде от полза за всички участници в него“, заяви комисарят по вътрешните работи Сесилия Малмстрьом.

Неотдавнашните инициативи на Комисията в областта на политиката за миграция и убежище създадоха предпоставки за дискусии между държавните и правителствените ръководители на ЕС. Като последващо действие след заключенията на Европейския съвет, Комисията ще се съсредоточи върху следното:

1 — Да гарантира, че Общата европейска система за убежище е завършена до 2012 г.

Европейският съвет даде ясен сигнал, с който призовава за Обща европейска система за убежище (ОЕСУ) до 2012 г., която да бъде ефективна, справедлива и да осигурява закрила.

  • Комисията ще продължава да подкрепя усилията на Съвета и на Европейския парламент бързо да постигнат споразумение за цялостния пакет от предложения в областта на убежището. Променените предложения за директивата за процедурите за убежище и директивата за условията на приемане, приети неотдавна от Комисията (IP/11/665 и MEMO/11/365), следва да улеснят преговорите между двата съзаконодателни органа и да предоставят възможност за напредък по отношение на всички останали инструменти на ОЕСУ.

2 — Укрепване на управлението на външните граници —гарантиране на свободното движение на хора

Необходимо е да се поддържа високо ниво на сигурност на външните граници, като същевременно се улесни преминаването на границите за тези, които пътуват или мигрират законно в ЕС.

  • Комисията ще защитава установеното Шенгенско пространство без вътрешен граничен контрол. Освен създаването на по-добра система за мониторинг и оценка за проверяване на правилното прилагане на шенгенските правила, Комисията започна да обмисля да въведе шенгенски предпазен механизъм, който да се използва в критични ситуации, когато дадена държава-членка не е изпълнила задълженията си по границите или когато определен участък от границата е подложен на силен натиск. Възможността отново да се въведе временно граничен контрол може да бъде включена в шенгенския механизъм за оценка като крайна мярка и при спазването на строги условия. Комисията е готова да представи предложението в началото на есента.

  • Към края на годината (през декември) Комисията ще представи законодателни предложения относно Европейска система за наблюдение на границите (EUROSUR) с цел да се гарантира, че оперативната информация за всеки инцидент по външните граници може да се обменя в реално време между съседните държави-членки. Системата трябва започне да функционира до 2013 г.

  • Комисията ще продължи да разработва и интегрирана система за управление на границите, в която новите технологии ще се използват пълноценно. В съобщение, което е планирано за тази есен, ще бъде разгледано създаването на Европейска система за влизане/излизане, която ще гарантира, че данни за преминаване на границите от граждани на трети държави са на разположение на граничните и имиграционните власти, както и изготвянето на програма за регистрация на пътниците, което ще позволява на гражданите на трети държави да използват автоматизиран граничен контрол, като по този начин се улеснява достъпът до ЕС. Това съобщение ще бъде последвано от законодателни предложения през пролетта на 2012 г.

3 — Засилено сътрудничество с трети държави

Предвид най-новите събития в Средиземноморието се налага прилагането на съгласуван подход и ЕС трябва да бъде подготвен да окаже помощ, да сътрудничи и да предложи перспективи.

  • Комисията е готова да започне диалози относно миграцията, мобилността и сигурността с Мароко, Тунис и Египет. Такива диалози ще проправят път към сключването на партньорства за мобилност, които обединяват всички мерки, необходими за управление на миграцията и мобилността по начин, който ще бъде от полза за всички участници. Насърчаването на междуличностните контакти, предоставянето на по-добри възможности за студентите, изследователите и представителите на деловите среди за пътувания от ЕС до държавите партньори от другата страна на Средиземно море може да допринесе значително за социално-икономическото развитие на целия регион. В бъдеще могат да бъдат включени повече държави от региона, включително Либия, когато са изпълнени определени условия (IP/11/629 и MEMO/11/330).

  • През ноември 2011 г. Комисията ще представи оценката и бъдещото развитие на Глобалния подход към миграцията. Целта е да се разработи цялостен европейски подход за решаване на въпросите на миграцията в отношенията с трети държави, който да обедини различните области на политиката за развитие, социални въпроси и заетост, външни отношения и вътрешни работи. Това ще предостави възможност за засилване на диалога и сътрудничеството с нашите партньори, както в една дългосрочна перспектива, така и за бърза реакция при кризи и извънредни ситуации.

Контекст

На 4 май 2011 г. Комисията прие съобщение относно миграцията, в което се изброяват подробно компонентите на една широкообхватна миграционна политика, обръща се внимание на настоящата криза в Южното Средиземноморие, и се разглеждат въпроси, свързани с миграцията и убежището, в по-дългосрочен план (IP/11/532 и MEMO/11/273).

За повече информация

Интернет страница на комисаря по вътрешните работи Сесилия Малмстрьом:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Интернет страница на ГД „Вътрешни работи“:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar