Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

Europese Commissie - Persbericht

Antonio Tajani in Rotterdam om de veiligheid van speelgoed in de EU te controleren

Rotterdam, 23 juni 2011 - Vicevoorzitter Antonio Tajani, Europees commissaris voor industrie en ondernemerschap, bekijkt vandaag in de haven van Rotterdam hoe containers met speelgoed worden geopend voor de dagelijkse controles waarmee moet worden voorkomen dat gevaarlijk speelgoed op de EU-markt belandt. Vanaf 20 juli moeten fabrikanten en importeurs aangescherpte veiligheidseisen naleven voor speelgoed dat in de EU wordt ingevoerd. Op die datum moeten de lidstaten alle voorschriften van de nieuwe speelgoedveiligheidsrichtlijn uit 2009 hebben overgenomen. Antonio Tajani zei hierover: “Gelukkig zijn er doeltreffende controlemaatregelen, waardoor de veiligheid van onze kinderen wordt gewaarborgd. Ik heb er vertrouwen in dat de lidstaten en de industrie ons zullen helpen om dit doel te bereiken.” De nieuwe regels beantwoorden aan de strengste veiligheidseisen ter wereld, met name als het gaat om het gebruik van chemische stoffen. Het is zeer belangrijk dat de lidstaten zorgen voor beter toezicht op de markt.

Achtergrond

Wat verandert er door de nieuwe speelgoedrichtlijn?

  • Het nieuwe wettelijke kader vervangt de oude speelgoedveiligheidsrichtlijn uit 1988 die nu nog geldt voor speelgoed dat op de markt wordt gebracht. In de nieuwe speelgoedrichtlijn worden uiteenlopende kwesties geregeld om te voorkomen dat speelgoed gezondheidsrisico’s vormt of letsel toebrengt. Vanaf 20 juli 2011 worden de bestaande regels voor het op de markt brengen van speelgoed dat in de EU is geproduceerd of ingevoerd vervangen door betere regels om het aantal ongevallen in verband met speelgoed terug te brengen en op lange termijn gezondheidsvoordelen te behalen.

  • De richtlijn bevat alleen de essentiële veiligheidseisen voor speelgoed dat in de EU op de markt wordt gebracht. De technische specificaties voor producten worden vastgesteld door de normalisatieorganisaties.

Streng nationaal markttoezicht

  • De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de markttoezichtautoriteiten (lijst van deze instanties in de lidstaten) aan de buitengrenzen van de EU en binnen de EU doeltreffende controles uitvoeren, inclusief bezoeken aan alle bedrijven, zodat gevaarlijk speelgoed onmiddellijk verboden of uit de handel genomen wordt.

  • De markttoezichtautoriteiten kunnen speelgoed vernietigen als het een ernstig risico vormt.

Verplichtingen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs van speelgoed

  • Al het speelgoed dat in de EU wordt verhandeld moet voorzien zijn van de CE-conformiteitsmarkering, waarmee de fabrikant verklaart dat het speelgoed aan alle essentiële veiligheidseisen voldoet (de CE-markering moet nu ook op de verpakking worden aangebracht als zij niet door de verpakking heen zichtbaar is). Speelgoed met de CE-markering mag in de Europese Economische Ruimte (EER) vrij worden verhandeld.

  • Fabrikanten verkrijgen de CE-markering alleen als zij een veiligheids- en conformiteitsbeoordeling hebben verricht. De fabrikant moet voor al zijn producten uitgebreidere technische documentatie opstellen, waarin onder meer informatie over de gebruikte chemische stoffen moet zijn opgenomen, en moet ervoor zorgen dat zijn producten traceerbaar zijn.

  • Importeurs moeten controleren of fabrikanten de conformiteitsbeoordeling van het speelgoed correct hebben uitgevoerd en zo nodig zelf steekproeven verrichten. Als fabrikanten, importeurs en distributeurs van speelgoed de veiligheidsvoorschriften in de richtlijn niet naleven, kunnen de lidstaten sancties opleggen.

Zie MEMO/11/448 voor meer informatie over het verkrijgen van de CE-markering en over de uitvoering van het markttoezicht door de lidstaten.

Nieuwe veiligheidseisen

Er zijn vijf belangrijke veiligheidsvoorschriften waaraan speelgoed moet voldoen, op mechanisch, fysiek, elektrisch, hygiënisch en chemisch vlak:

Nieuwe voorschriften voor chemische stoffen

De nieuwe richtlijn bevat een verbod op kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen (de zogeheten CMR-stoffen), die alleen onder zeer strenge voorwaarden mogen worden gebruikt (bijvoorbeeld wanneer zij voor kinderen volstrekt onbereikbaar zijn). Het gebruik van bepaalde zware elementen en allergene geurstoffen wordt streng beperkt. Bovendien kan de Commissie bepaalde voorschriften voor chemische stoffen aanpassen zodra nieuwe wetenschappelijke informatie bekend wordt, zodat de richtlijn aansluit bij de laatste wetenschappelijke inzichten.

Betere veiligheidseisen om het risico van verstikking te verkleinen

De regels die moeten voorkomen dat spelende kinderen stikken worden aangescherpt. Speelgoed dat zich in levensmiddelen bevindt of daarmee samengevoegd is moet altijd in een aparte verpakking zitten. Speelgoed dat pas toegankelijk is nadat het levensmiddel is geconsumeerd, wordt verboden.

Waarschuwingen op speelgoed

Op speelgoed moeten duidelijk zichtbare en makkelijk te lezen waarschuwingen worden aangebracht in een voor de consument gemakkelijk te begrijpen taal. Waarschuwingen die ingaan tegen het beoogde gebruik van het speelgoed zijn niet toegestaan, met name de waarschuwing "niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden" op speelgoed dat duidelijk voor deze leeftijdscategorie bedoeld is.

Europese campagne voor veilig speelgoed

In 2012 wordt in verschillende lidstaten een Europese campagne voor veilig speelgoed gehouden. Deze campagne is bedoeld om bedrijven in specifieke seminars en cursussen voorlichting over de nieuwe regels te geven.

Contactpersonen:

Carlo Corazza (+32 2 2951752)

Andrea Maresi (+32 2 2990403)


Side Bar