Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Kommissionen och Europaparlamentet inrättar ett gemensamt öppenhetsregister för att kasta ljus över dem som försöker påverka EU-politiken

Bryssel, den 23 Juni 2011 - I ett försök att ytterligare förbättra insynen i EU:s beslutsprocess inrättar Europaparlamentet och Europeiska kommissionen ett gemensamt, offentligt öppenhetsregister som innehåller mer information än någonsin tidigare om dem som försöker utöva inflytande på EU-politiken.

Det nya registret ersätter det som inrättades av kommissionen 2008, som redan omfattar över 4 000 organisationer. Uppgifterna om dessa organisationer kommer stegvis att överföras till det gemensamma öppenhetsregistret under det närmaste året. Det nya registret kommer också att omfatta långt mer än traditionella lobbyister och även inbegripa advokatbyråer, icke-statliga organisationer, tankesmedjor, ja alla organisationer eller fristående personer med egen verksamhet som ägnar sig åt att utöva inflytande på EU-politiken och dess genomförande. Detta är ett mycket viktigt steg på vägen mot att uppfylla EU:s mål om deltagardemokrati.

De som låter sig registreras kommer också att tvingas tillhandahålla mer information än tidigare, exempelvis om antalet anställda som arbetar med frågorna, om de viktigaste lagstiftningsförslag som de har bevakat och om hur mycket EU-medel som de tagit emot.

Genom att låta sig registreras i öppenhetsregistret förbinder sig organisationerna att följa en gemensam uppförandekod, som exempelvis innebär att de alltid är skyldiga att uppge namn och vilken organisation de arbetar för, och inte får skaffa sig information på ohederligt sätt. Förfaranden och åtgärder för överklaganden har också utarbetats för dem som bryter mot uppförandekodens regler.

Europeiska kommissionens vice ordförande, Maroš Šefčovič, sade: ”Detta är goda nyheter för det öppna beslutsfattandet i Europa. Alla organisationer, oavsett om det är bransch- eller yrkesorganisationer, icke-statliga organisationer, tankesmedjor eller andra som inget har att dölja kommer att återfinnas i registret och kommer att informera allmänheten och institutionerna om sitt arbete. Alla de som inte är registrerade kommer att frågas ut om varför de inte är öppna – och de kommer att få se hur deras dagliga arbete försvåras på grund av att de inte är registererade, i synnerhet på grund av Europaparlamentets krav. Jag är glad att också rådet nu är villigt att spela en aktiv roll i införandet av registret. I och med den nya uppförandekoden för kommissionärer och nu det gemensamma öppenhetsregistret har vi skapat referenspunkter för många stater i Europa och världen.”

Diana Wallis, Europaparlamentets vice talman, säger: ”Jag ser det som att vi till sist har uppnått ett mål som vår arbetsgrupp satte upp för flera år sedan, och i dag hoppas jag att vi bidrar till att införa en solidare öppenhetskultur i Bryssel genom att kommissionen och parlamentet inrättar det gemensamma öppenhetsregistret för företrädare av särintressen.”

”Tidigare kan det nog ha rått viss förvirring, men så är det inte längre. Vi får ett enda register och ett enda ställe att vända sig till för registrering. Och för alla dem som vill delta i EU:s beslutsprocess kommer detta register också att visa att våra institutioner arbetar tillsammans. Det är också därför jag är så glad att rådet nu har visat sig villigt att vidta åtgärder för att göra gemensam sak med oss. Tillsammans tar vi beslutsamt ett steg i rätt riktning. I detta sammanhang vill jag också tacka kommissionens vice ordförande, Maroš Šefčovič, för hans öppna och samarbetsinriktade arbetsmetoder under våra förhandlingar.”

Öppenhetsregistrets webbsida:

http://europa.eu/transparency-register

MEMO/11/446

Synpunkter från andra:

Jana Mittermaier, chef för Transparency Internationals Brysselkontor

Vi välkomnar det nya öppenhetsregistret som ännu ett steg i rätt riktning och uppmuntrar Europeiska kommissionen och Europaparlamentet att fortsätta på den inslagna vägen. Det nya registret är en viktig milstolpe i arbetet med att skapa större öppenhet kring lobbyverksamheten inom EU. Det kommer emellertid inte att vara effektivt, om det inte används korrekt och enligt den uppförandekod som åtföljer det. Det nya registret kommer att visa om de parter som arbetar med lobbyverksamhet verkligen bryr sig om öppenhet.”

José Laloum, ordförande i EPACA: European Public Affairs Consultancies Association

Det ligger tvivelsutan i våra yrkens intresse att registret blir en framgång och vi uppmanar kommissionen och parlamentet att se till att de registrerade får tydliga fördelar, exempelvis i form av möten med förträdare för institutionerna, deltagande i evenemang och överläggningar.”

Richard Linning ordförande i IPRA: International Public Relations Association

Vi välkomnar införandet av ett gemensamt öppenhetsregister. Dess mål ligger i linje med vår egen femtio år gamla etiska kod som nyligen har uppdaterats genom en förtydligande språklig översyn och översatts till fler än 25 språk. Vi förväntar oss att det nya registret innebär att det blir lättare att ta få träffa kommissionstjänstemän och ledamöterna av Europaparlamentet.”

Lyn Trytsman-Gray, ordförande i SEAP: Society of European Affairs Professionals

Vi välkomnar införandet av ett gemensamt öppenhetsregister för Europaparlamentet och kommissionen, vilket är ett initiativ som länge har haft vårt stöd. Öppenhet och förtroende är kärnan i beslutsfattande och lobbyverksamhet av god karaktär. Det kvarstår emellertid några områden som fortfarande behöver belysas, och vi kommer att bedriva ett nära samarbete med kommissionen för att se till att de uppmärksammas.”

Kontaktpersoner:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar