Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja i Parlament Europejski wprowadzają wspólny rejestr służący przejrzystości, który zawiera informacje o podmiotach dążących do wywarcia wpływu na politykę unijną

Bruksela, 23 czerwca 2011 r. – W dążeniu do dalszego zwiększenia przejrzystości procesu decyzyjnego UE Parlament Europejski i Komisja Europejska uruchamiają dziś wspólny publiczny rejestr służący przejrzystości, który zawiera więcej niż kiedykolwiek informacji na temat podmiotów zainteresowanych wywarciem wpływu na politykę europejską.

Nowy rejestr ma zastąpić rejestr utworzony przez Komisję w 2008 r., który obejmuje już ponad 4000 organizacji. Poprzednie wpisy będą w nadchodzących 12 miesiącach stopniowo przekazywane do wspólnego rejestru służącego przejrzystości. Zawartość nowego rejestru została rozszerzona i obejmuje podmioty spoza tradycyjnego kręgu lobbystów, jak firmy prawnicze, organizacje pozarządowe, grupy ekspertów – w rzeczywistości wszelkie organizacje lub osoby prowadzące własną działalność zaangażowane w wywieranie wpływu na tworzenie polityki UE oraz jej wdrażanie. Jest to bardzo ważny krok w kierunku osiągnięcia demokracji bardziej partycypatywnej, co jest celem, do którego dąży UE.

Rejestrujące się podmioty będą musiały przekazać więcej danych, niż przedtem, tj. podać liczbę pracowników zaangażowanych w lobbing, najważniejsze wnioski prawodawcze, którymi się zajmowali, a także wysokość finansowania otrzymanego od UE.

Wpis do rejestru służącego przejrzystości będzie zobowiązywał organizacje do przestrzegania wspólnego kodeksu postępowania, który przewiduje np. obowiązek podawania nazwiska i nazwy podmiotu i zakaz nieuczciwego pozyskiwania informacji. Na wypadek złamania przepisów kodeksu postępowania określono mechanizm skarg oraz możliwe do zastosowania środki.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič oświadczył: „To dobra wiadomość dla przejrzystości procesów decyzyjnych w Europie. Wszystkie organizacje: stowarzyszenia handlowe i zawodowe, organizacje pozarządowe, grupy ekspertów lub inne podmioty, które nie mają nic do ukrycia, będą figurowały w rejestrze i udostępnią wszystkim zainteresowanym oraz instytucjom informacje na temat swoich działań. Z kolei wszystkie podmioty niezarejestrowane będą musiały odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie poddają się przejrzystości, a bez rejestracji ich codzienna praca stanie się trudniejsza, w szczególności w związku z wymogami Parlamentu Europejskiego. Cieszę się, że Rada chce również ogrywać aktywną rolę w związków z rejestrem. Przy pomocy nowego kodeksu postępowania dla komisarzy oraz nowego wspólnego rejestru służącego przejrzystości ustanowiliśmy standardy dla wielu stolic w Europie oraz na świecie”.

Diana Wallis, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, powiedziała: „Mam poczucie, że wreszcie osiągnęliśmy cel, który nasza grupa robocza postawiła sobie kilka lat temu. Dziś, wraz z uruchomieniem wspólnego dla Komisji i Parlamentu rejestru dla przedstawicieli grup interesów, mam nadzieję, że nadal będziemy działać na rzecz wprowadzenia jeszcze trwalszej kultury przejrzystości w Brukseli”.

„Do tej pory może nie wszystko było uporządkowane. Od dziś nie będzie wątpliwości: jeden rejestr, jedno miejsce wprowadzania informacji. Dla wszystkich, którzy chcą brać udział w procesie decyzyjnym UE, rejestr ten będzie wyrazem tego, że nasze instytucje działają wspólnie. Dlatego z pełnym zadowoleniem odnotowuję, że Rada zapowiedziała swój zamiar przyłączenia się do naszej inicjatywy. Wspólnie robimy ważny krok we właściwym kierunku. Przy tej okazji pragnę podziękować wiceprzewodniczącemu Marošowi Šefčovičowi za otwartą i owocną współpracę podczas negocjacji”.

Strona internetowa rejestru służącego przejrzystości:

http://europa.eu/transparency-register

MEMO/11/446

Inne opinie

Jana Mittermaier, kierownik biura „Transparency International” w Brukseli

„Transparency International z zadowoleniem przyjmuje rejestr służący przejrzystości jako kolejny właściwy krok na rzecz przejrzystości i zachęca Komisję Europejską i Parlament Europejski do dalszych podobnych działań. Nowy rejestr jest ważnym wydarzeniem na drodze do osiągnięcia większej przejrzystości wokół działań lobbystycznych związanych z UE. Jednakże przyniesie on zamierzone skutki jedynie wtedy, gdy będzie stosowany odpowiednio i z poszanowaniem związanego z nim kodeksu postępowania. The new register will be a test of the commitment of all parties involved in lobbing to greater openness. „Nowy rejestr będzie miernikiem zaangażowania wszystkich stron prowadzących lobbing w większą otwartość ich działań”.

José Laloum, przewodniczący European Public Affairs Consultancies Association (EPACA)

„Powodzenie funkcjonowania rejestru niewątpliwie leży w naszym interesie zawodowym, wzywamy zatem Komisję oraz Parlament do zadbania o korzyści dla zarejestrowanych podmiotów w zakresie dostępu, udziału w wydarzeniach oraz konsultacjach”.

Richard Linning, przewodniczący International Public Relations Association (IPRA)

„International Public Relations Association (IPRA) z radością przyjmuje uruchomienie wspólnego rejestru służącego przejrzystości. Jego cele są zbieżne z naszym własnym kodeksem etycznym, który liczy sobie 50 lat i niedawno został ponownie zredagowany i przetłumaczony na ponad 25 języków. Mamy nadzieję, że nowy rejestr ułatwi kontakt z urzędnikami Komisji i członkami PE”.

Lyn Trytsman-Gray, przewodnicząca Society of European Affairs Professionals (SEAP)

„SEAP cieszy się z uruchomienia wspólnego rejestru na rzecz przejrzystości Parlamentu Europejskiego i Komisji, którą to inicjatywę od dawna wspieraliśmy. Przejrzystość i zaufanie leżą u podstaw dobrego procesu podejmowania decyzji oraz dobrego lobbingu. Niezależnie od tego są jeszcze obszary, które zasługują na bliższą uwagę. Będziemy ściśle współpracować z Komisją, aby znaleźć właściwe rozwiązania”.

Kontakt :

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar