Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθιερώνουν το Κοινό Μητρώο Διαφάνειας για να καταστήσουν γνωστούς όλους όσους επιδιώκουν να επηρεάσουν την ευρωπαϊκή πολιτική

Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2011 – Στην προσπάθειά τους να τονώσουν περαιτέρω τη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιερώνουν σήμερα ένα κοινό ανοικτό μητρώο διαφάνειας που παρέχει ακόμα περισσότερες πληροφορίες για όσους επιδιώκουν να επηρεάσουν την χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής.

Το νέο μητρώο αντικαθιστά το μητρώο που είχε καθιερώσει η Επιτροπή το 2008, στο οποίο περιλαμβάνονταν ήδη πάνω από 4000 οργανώσεις που θα μεταφερθούν σταδιακά στο κοινό μητρώο διαφάνειας εντός των προσεχών 12 μηνών. Το κοινό μητρώο διαφάνειας εκτείνεται πέρα από τις παραδοσιακές ομάδες συμφερόντων και περιλαμβάνει δικηγορικά γραφεία, ΜΚΟ, ομάδες προβληματισμού, και κάθε οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενο άτομο που μετέχει στην άσκηση επιρροής στη χάραξη πολιτικής στην ΕΕ και την εφαρμογή της. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για μια συμμετοχική δημοκρατία.

Οι καταχωριζόμενοι θα πρέπει επίσης να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες από ό,τι προηγουμένως, όπως τον αριθμό των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις προσπάθειες προάσπισης συμφερόντων, τις κύριες νομοθετικές προτάσεις που έχουν καλύψει, καθώς και το ποσό χρηματοδότησης από την ΕΕ που έχουν λάβει.

Με την υπογραφή του μητρώου διαφάνειας οι οργανώσεις αναλαμβάνουν δέσμευση έναντι ενός κοινού κώδικα δεοντολογίας να δηλώνουν, για παράδειγμα, την ονομασία τους και τον φορέα για τον οποίο εργάζονται ή να μη λαμβάνουν κατά τρόπο αθέμιτο πληροφορίες. Περιγράφεται επίσης ένας μηχανισμός καταγγελίας και λήψης μέτρων για όσους παραβαίνουν τον κώδικα δεοντολογίας.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Maroš Šefčovič δήλωσε: "Πρόκειται για μια καλή είδηση όσον αφορά τη διαφάνεια στη χάραξη πολιτικής στην Ευρώπη. Όλες οι οργανώσεις που δεν έχουν τίποτα να κρύψουν, εμπορικές και επαγγελματικές, ΜΚΟ, ομάδες προβληματισμού ή άλλες, θα ευρίσκονται στο μητρώο και θα παρέχουν στο κοινό και στα όργανα πληροφορίες σχετικές με το έργο τους. Όλες όσες δεν είναι καταχωρισμένες στο μητρώο θα ερωτηθούν αναγκαστικά για ποιό λόγο δεν μπορούν να είναι διάφανες – και θα διαπιστώσουν ότι η καθημερινή εργασία τους καθίσταται δυσκολότερη εξ αιτίας της μη καταχώρισής τους, ειδικότερα λόγω των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαιρετίζω το γεγονός ότι το Συμβούλιο είναι σήμερα πρόθυμο να διαδραματίσει και αυτό ενεργό ρόλο όσον αφορά το μητρώο. Με τον νέο κώδικα δεοντολογίας για τους Επιτρόπους και σήμερα με το κοινό μητρώο διαφάνειας καθορίζουμε ορόσημα για πολλές πρωτεύουσες της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου".

Η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα Diana Wallis προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις: "Έχω την αίσθηση ότι επιτέλους επιτύχαμε τον στόχο που έθεσε εδώ και αρκετά χρόνια η ομάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και σήμερα, με την καθιέρωση αυτού του κοινού μητρώου για τους εκπροσώπους συμφερόντων στην Επιτροπή και το Κοινοβούλιο ελπίζω ότι συμβάλλουμε στην έμπνευση ενός σταθερότερου πνεύματος διαφάνειας στις Βρυξέλλες.

"Μέχρι σήμερα υπήρξε ίσως κάποια σχετική σύγχυση. Από τώρα και στο εξής δεν θα υπάρχει πια καμία: ένα μόνο μητρώο, ένας χώρος καταχώρισης. Για όλους όσους θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία χάραξης της ενωσιακής πολιτικής, το μητρώο αυτό θα αποτελέσει επίσης δείγμα του τρόπου με τον οποίο συνεργάζονται τα θεσμικά μας όργανα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο χαιρετίζω με ενθουσιασμό την αναγγελία του Συμβουλίου ως προς την πρόθεσή του να συμπράξει μαζί μας. Μαζί θα κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αντιπρόεδρο κ. Maroš Šefčovič για τις καθαρές μεθόδους συνεργασίας του κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που έγιναν για αυτό το θέμα".

Ο ιστότοπος του μητρώου διαφάνειας ευρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://europa.eu/transparency-register

MEMO/11/446

Μεταξύ των δηλώσεων περιλαμβάνονται και οι εξής:

Jana Mittermaier, Προϊσταμένη του γραφείου της Transparency International στις Βρυξέλλες

"Η Τansparency International χαιρετίζει το νέο μητρώο διαφάνειας ως ένα ακόμα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, και προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες προς την ίδια κατεύθυνση. Το νέο μητρώο αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία για τη δημιουργία περισσότερης διαφάνειας όσον αφορά τις εργασίες των ομάδων συμφερόντων στην ΕΕ. Θα αποβεί όμως αποτελεσματικό μόνο αν χρησιμοποιηθεί σωστά και υπό το πνεύμα του κώδικα δεοντολογίας που το συνοδεύει. Το νέο μητρώο θα είναι μέσο επαλήθευσης της δέσμευσης όλων όσων που λειτουργούν ως ομάδες συμφερόντων προς μεγαλύτερη διαφάνεια".

José Laloum, Πρόεδρος της EPACA (European Public Affairs Consultancies Association)

Η επιτυχία του μητρώου είναι αναμφισβήτητα προς το συμφέρον μας και προτρέπουμε την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι η καταχώριση στο μητρώο θα αποφέρει σαφή οφέλη από άποψη πρόσβασης, συμμετοχής στις εκδηλώσεις και διαβουλεύσεων".

Richard Linning Πρόεδρος της IPRA (Ιnternational Public Relations Association)

"Η IPRA, η Διεθνής Ένωση Δημοσίων Σχέσεων, χαιρετίζει την καθιέρωση ενός κοινού μητρώου διαφάνειας. Οι στόχοι του μητρώου αντικατοπτρίζουν τον δικό μας, κώδικα δεοντολογίας που τηρείται από πεντηκονταετίας και πρόσφατα αναδιατυπώθηκε σαφέστερα και μεταφράστηκε σε 25 τουλάχιστον γλώσσες. Ελπίζουμε ότι το νέο μητρώο διαφάνειας θα συστηματοποιήσει την πρόσβαση σε υπαλλήλους της Επιτροπής και μέλη του Κοινοβουλίου."

Lyn Trytsman-Gray, Πρόεδρος της SEAP (Society of European Affairs Professionals)

"Η SEAP χαιρετίζει την καθιέρωση ενός κοινού μητρώου διαφάνειας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, μια κίνηση που η SEAP υποστηρίζει εδώ και καιρό. Η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη ευρίσκονται στο κέντρο της διαδικασίας λήψεως ορθών αποφάσεων και της σωστής υποστήριξης συμφερόντων. Υπάρχουν, παρ’ όλα αυτά, ορισμένα θέματα που χρειάζεται ακόμα να εξεταστούν με προσοχή, και πρόθεσή μας είναι να συνεργαστούμε στενά με την Επιτροπή με σκοπό την επίλυσή τους."

Contacts :

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar