Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Stor satsning på energibesparingar och energieffektivitet

Bryssel den 22 juni 2011 – Den billigaste energin är den som vi inte förbrukar. Nedräkningen har börjat i arbetet med att uppnå Europas mål att öka energieffektiviteten med 20 % till 2020. Om inget händer under de närmaste åren kommer EU endast att klara halva målet. Det här hotar vår konkurrenskraft, vår kamp för att minska koldioxidutsläppen och vår försörjningstrygghet. Detta är en hög kostnad som kommer att märkas på de enskilda konsumenternas energiräkningar. Därför föreslår EU-kommissionen i dag ett antal nya åtgärder för att öka energieffektiviteten. Syftet är att täppa igen luckor och se till att EU kommer på rätt spår igen. Direktivförslaget omfattar åtgärder som ska öka medlemsstaternas insatser för att uppnå en effektivare energianvändning i alla delar av energikedjan – från energiomvandling och distribution till slutförbrukning.

”Vårt förslag kommer att ge en effektivare energianvändning och hjälpa medborgarna, den offentliga sektorn och industrin att hantera sin energiförbrukning bättre. Detta bör också ge sänkta energikostnader och skapar en stor potential för nya arbetstillfällen i hela EU”, säger energikommissionär Günther Oettinger.

Kommissionen föreslår ett antal enkla men ambitiöst utformade åtgärder:

  • Lagstadgad skyldighet att utveckla energibesparingssystem i alla medlemsstater. Distributörer och företag som säljer energi i detaljistledet kommer att åläggas att varje år spara 1,5 volymprocent av sin energiförsäljning genom energieffektivitetsåtgärder, t.ex. effektivisering av slutförbrukarnas uppvärmningssystem, montering av tvåglasfönster eller isolering av tak. Alternativt har medlemsstaterna möjlighet att föreslå andra energibesparingsmekanismer, t.ex. finansieringsprogram eller frivilliga överenskommelser som ger samma resultat men som inte lägger skyldigheter på energiföretagen.

  • Offentlig sektor som föregår med gott exempel. Genom lagstiftning ska offentliga organ åläggas att köpa energieffektiva byggnader och tjänster, vilket ökar efterfrågan på energieffektiva produkter och tjänster. De ska dessutom successivt minska energiförbrukningen i sina egna lokaler genom att varje år göra de renoveringsarbeten som krävs på minst 3 % av sin totala golvyta.

  • Stora energibesparingar för konsumenter. Enkel och avgiftsfri tillgång till förbrukningsdata i realtid och uppgifter om tidigare energiförbrukning genom mer tillförlitliga individuella mätare. Därigenom kommer konsumenterna att bättre kunna följa den egna energiförbrukningen. Fakturorna bör baseras på den faktiska konsumtionen och bygga på mätaruppgifterna.

  • Industrin. Incitament ska införas för att få små och medelstora företag att genomgå energirevision och sprida bästa praxis. Stora företag måste göra en energirevision för att kartlägga potentialen för minskad energiförbrukning.

  • Effektiv energiproduktion. Övervakning av effektivitetsnivåerna för ny energiproduktionskapacitet, utarbetande av nationella planer som kan ligga till grund för en effektivisering av uppvärmnings- och nedkylningsinfrastrukturer och även innefattar återvinning av värme från avfallsförbränning.

  • Energiöverföring och distribution. Uppnå effektivitetsvinster genom att säkerställa att nationella tillsynsmyndigheter på energiområdet tar hänsyn till energieffektivitetskriterier i sina beslut, i synnerhet när de godkänner nättariffer.

Bakgrund

Kommissionens förslag följer på de senaste uppmaningarna från Europeiska rådet (4 februari 2011), rådet (energi) (10 juni 2011) och Europaparlamentet om att uppnå målet att minska EU:s förväntade energiförbrukning för 2020 med 20 %. Kommissionens senaste beräkningar, som beaktar de nationella energieffektivitetsmål för 2020 som medlemsstaterna har satt upp inom ramen för Europa 2020-strategin, visar att EU fortfarande är långt ifrån sitt mål.

Därför lade kommissionen den 8 mars 2011 fram en ny energieffektivitetsplan, med förslag på ett antal åtgärder som ska genomföras inom alla ekonomiska sektorer för att uppnå ytterligare energibesparingar. Denna plan togs emot mycket positivt av rådet (energi) och Europaparlamentetet.

I dag lägger kommissionen fram ett förslag till direktiv om energieffektivitet, som innebär att flera av de centrala åtgärder som föreslås i energieffektivitetsplanen blir bindande. Direktivet bygger på de befintliga direktiven om kraftvärme och om energitjänster1 och lägger ihop dem till ett mer omfattande rättsligt instrument för energieffektivitet i energiförsörjningen och slutförbrukningen.

Enligt direktivet ska kommissionen under 2014 göra en utvärdering av utvecklingen mot EU:s 20-procentsmål för energieffektiviteten 2020 och, vid behov, lägga fram ytterligare förslag till lagstiftning för att fastställa obligatoriska nationella energieffektivitetsmål.

Mer information:

Direktivet om energieffektivitet:

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm

Ytterligare upplysningar finns i MEMO/11/440.

Kontaktpersoner :

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

1 :

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG av den 11 februari 2004 om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi och om ändring av direktiv 92/42/EEG och direktiv 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster och om upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG.


Side Bar