Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija: sporočilo za medije

Močna spodbuda za varčevanje z energijo in energetsko učinkovitost

Bruselj, 22. junija 2011 – Najcenejša energija je tista, ki je ne porabljamo. Začelo se je odštevanje do uresničitve cilja 20-odstotne energetske učinkovitosti, ki si ga je Evropa zadala za leto 2020. Če se v prihodnjih letih nič ne spremeni, bo EU svoj cilj dosegla zgolj polovično, kar ogroža našo konkurenčnost, naš boj za zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida in našo varnost preskrbe. Energija še vedno predstavlja velik strošek za vse porabnike. Evropska komisija je danes predlagala nov sklop ukrepov za večjo energetsko učinkovitost, s katerimi naj bi zapolnili vrzeli in EU spet usmerili na pravo pot. Predlog nove direktive namreč vsebuje ukrepe za pospešitev prizadevanj držav članic za učinkovitejšo porabo energije na vseh stopnjah energetske verige, od pretvorbe energije prek njene distribucije pa vse do končne porabe.

Günther Oettinger, evropski komisar za energetske zadeve, je dejal: „Cilj našega predloga je, da omogočimo učinkovitejšo porabo energije v našem vsakdanjem življenju ter pomagamo državljanom, javnim organom in industriji bolje uravnavati porabo energije, kar naj bi obenem privedlo do nižjih računov za energijo. Hkrati naš predlog predstavlja pomemben potencial za ustvarjanje novih delovnih mest po vsej EU.“

Komisija skratka predlaga enostavne, vendar ambiciozne ukrepe:

  • Vse države članice bodo pravno zavezane k oblikovanju načrtov varčevanja z energijo: Distributerji energije in podjetja za maloprodajo energije bodo morali vsako leto privarčevati 1,5 % svojega obsega prodaje energije in sicer tako, da bodo izvajali ukrepe za energetsko učinkovitost pri končnih porabnikih energije (npr. z izboljšanjem učinkovitosti sistema ogrevanja, vgradnjo oken z dvojnimi stekli in izolacijo streh). Kot alternativo temu lahko države članice predlagajo tudi druge mehanizme varčevanja z energijo, npr. programe financiranja ali prostovoljne sporazume, ki privedejo do istih rezultatov, vendar ne temeljijo na obveznostih za energetska podjetja.

  • Javni sektor naj bo zgled: Na podlagi pravne obveznosti, da pridobivajo energetsko učinkovite objekte, proizvode in storitve, bodo javni organi spodbujali tržni delež energetsko učinkovitih proizvodov in storitev. Obenem bodo morali postopno zmanjšati porabo energije v svojih prostorih, tako da bodo vsako leto poskrbeli za ustrezno prenovo vsaj 3 % svojih talnih površin.

  • Pomemben prihranek energije za potrošnike: Potrošniki bodo lahko bolje uravnavali svojo porabo energije z enostavnim in brezplačnim dostopom do podatkov o porabi energije v realnem času ter o pretekli porabi energije, ki bodo temeljili na bolj natančnih individualnih meritvah. Obenem naj bi obračunavanje temeljilo na dejanski porabi glede na podatke iz meritev.

  • Industrija: Malim in srednje velikim podjetjem bodo na voljo spodbude za izvedbo energetskega nadzora in širjenje najboljše prakse, medtem ko bodo morala večja podjetja opraviti revizijo svoje porabe energije, da bi ugotovila potencial za zmanjšanje porabe.

  • Učinkovitost pri proizvodnje energije: Spremljanje ravni učinkovitosti novih zmogljivosti za proizvodnjo energije, določitev nacionalnih načrtov ogrevanja in hlajenja kot podlaga za preudarno načrtovanje učinkovitih infrastruktur ogrevanja in hlajenja, vključno s ponovno uporabo odpadne toplote.

  • Prenos in distribucija energije: Doseganje večje učinkovitosti z zagotavljanjem, da nacionalni regulativni organi za energijo pri svojih odločitvah upoštevajo merila energetske učinkovitosti, zlasti kadar potrjujejo omrežne tarife.

Ozadje

Predlog Komisije upošteva zadnje pozive Evropskega sveta (s 4. februarja 2011), Sveta za energijo (z 10. junija 2011) in Evropskega parlamenta za izpolnitev cilja, po katerem naj bi EU do leta 2020 zmanjšala pričakovano porabo energije za 20 %. Zadnje ocene Komisije na podlagi nacionalnih ciljev energetske učinkovitosti za leto 2020, ki so jih države članice sprejele v okviru strategije Evropa 2020, kažejo, da je EU še vedno daleč od izpolnitve svojega cilja.

Za odpravo tega problema je Evropska komisija 8. marca 2011 predložila nov načrt energetske učinkovitosti, v katerem predlaga vrsto ukrepov za energetsko učinkovitost. Da se dosežejo dodatni prihranki energije, naj bi se ti ukrepi izvajali v vseh gospodarskih sektorjih. Svet za energijo in Evropski parlament sta nov načrt pozdravila.

Danes je Komisija predstavila zakonodajni predlog Direktive o energetski učinkovitosti, v kateri so mnogi pomembni ukrepi iz načrta energetske učinkovitosti pretvorjeni v zavezujoče ukrepe. Direktiva o energetski učinkovitosti temelji na obstoječih direktivah o soproizvodnji in o energetskih storitvah1 ter ju združuje v enoten pravni instrument, ki energetsko učinkovitost obravnava tako pri preskrbi z energijo kot pri končni porabi energije.

Direktiva tudi predvideva, da bo Komisija v letu 2014 ocenila napredek EU pri uresničevanju cilja 20-odstotne energetske učinkovitosti do leta 2020 in po potrebi predložila nov zakonodajni predlog za določitev obveznih nacionalnih ciljev energetske učinkovitosti.

Več informacij:

Direktiva o energetski učinkovitosti:

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm.

Za dodatne informacije glej tudi MEMO/11/440.

Kontaktni osebi :

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

1 :

Direktivi 2004/8/ES o soproizvodnji in 2006/32/ES o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah.


Side Bar