Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Nowe instrumenty prawne zachęcają do oszczędzania energii i wspierają efektywność energetyczną

Bruksela, 22 czerwca 2011 r. – Najtańsza energia to energia zaoszczędzona. Unijny cel na 2020 r. to osiągnięcie efektywności energetycznej na poziomie 20 proc. – odliczanie już rozpoczęto. Jeśli w najbliższych latach sytuacja nie ulegnie zmianie, UE osiągnie ten cel jedynie w połowie. Taki wynik stanowi zagrożenie dla naszej konkurencyjności, dla starań o obniżenie emisji CO2 oraz dla bezpieczeństwa dostaw. Oznacza to również utrzymanie wysokich kosztów dla indywidualnych konsumentów. W dniu dzisiejszym Komisja Europejska przedstawiła nowy pakiet środków służących zwiększeniu efektywności energetycznej. Jego celem jest nadrobienie zaległości i przywrócenie UE na właściwe tory. Mowa tu o wniosku dotyczącym nowej dyrektywy, w ramach której przewidziano środki wspierające wysiłki państw członkowskich mające na celu zwiększenie efektywności zużycia energii na wszystkich etapach łańcucha energetycznego – począwszy od sprawności przemiany energetycznej i dystrybucji energii aż po etap jej końcowego zużycia.

„Celem naszego wniosku jest zwiększenie efektywności wykorzystania energii w codziennym życiu oraz udzielenie obywatelom, organom administracji publicznej i przedstawicielom branży energetycznej takiego wsparcia, które umożliwi im sprawniejsze zarządzanie własnym zużyciem energii. Efektem końcowym tych działań powinno być także obniżenie kosztów energii. W ten sposób otwierają się także istotne możliwości tworzenia miejsc pracy w całej UE” – powiedział Günther Oettinger, europejski komisarz ds. energii.

W skrócie, środki zaproponowane przez Komisję są proste, ale ambitne:

  • Obowiązek prawny wprowadzenia systemów oszczędzania energii we wszystkich państwach członkowskich: dystrybutorzy energii lub jej sprzedawcy detaliczni zobowiązani będą do uzyskania każdego roku oszczędności sprzedanej energii wynoszących 1,5 proc. w ujęciu ilościowym poprzez wdrożenie – po stronie końcowych odbiorców energii – środków zapewniających efektywność energetyczną, takich jak poprawa efektywności systemu ogrzewania, podwójne okna lub izolacja dachów. Państwa członkowskie mają także możliwość zaproponowania – w ramach alternatywy – innych mechanizmów oszczędzania energii, na przykład w formie programów finansowania lub dobrowolnych umów, które pozwolą osiągnąć takie same wyniki, ale nie wiążą się ze zobowiązaniami po stronie spółek energetycznych.

  • Sektor publiczny jako wzór do naśladowania: zobowiązanie organów administracji publicznej do nabywania energooszczędnych budynków, produktów i usług sprawi, że będą one wspierały wprowadzanie na rynek energooszczędnych produktów i usług. Ponadto będą one prawnie zobowiązane do stopniowego obniżania ilości energii zużywanej w zajmowanych przez nie obiektach poprzez coroczne prace modernizacyjne obejmujące przynajmniej 3 proc. ich całkowitej powierzchni użytkowej;

  • Znacząca oszczędność energii po stronie odbiorców: prosty i darmowy dostęp do rzeczywistych i historycznych danych na temat zużycia energii dzięki dokładniejszym i indywidualnym pomiarom umożliwi odbiorcom lepsze zarządzanie zużyciem energii. Rachunki powinny być wystawiane zgodnie z rzeczywistym zużyciem, czyli dokładnie odzwierciedlać dane z liczników;

  • Branża: zachęty dla MŚP mają nakłonić je do prowadzenia audytów energetycznych i uczestnictwa w wymianie najlepszych praktyk; jednocześnie duże przedsiębiorstwa będą zobowiązane do skontrolowania własnego zużycia energii, tak aby określić możliwości obniżenia tego zużycia;

  • Sprawność wytwarzania energii: monitorowanie poziomów sprawności nowych mocy wytwórczych; ustanowienie krajowych planów instalacji grzewczych i chłodzących, dzięki czemu stworzone zostaną podstawy do przemyślanego planowania wydajnej infrastruktury grzewczej i chłodzącej, z uwzględnieniem na przykład odzysku ciepła z odpadów;

  • Przesyłanie i dystrybucja energii: uzyskanie wzrostu efektywności poprzez dopilnowanie, aby krajowe organy regulacji energetyki podejmowały decyzje – szczególnie w zakresie zatwierdzania taryf – uwzględniając kryteria efektywności energetycznej.

Kontekst wniosku

Wniosek Komisji jest odpowiedzią na pojawiające się ostatnio ze strony Rady Europejskiej (4 lutego 2011 r.), Rady ds. Energii (10 czerwca 2011 r.) i Parlamentu Europejskiego głosy, wzywające do działań, które zapewnią osiągnięcie celu, jakim jest obniżenie przewidywanego zużycia energii w UE o 20 proc. do 2020 r. Według przedstawionych ostatnio przez Komisję wyliczeń, w których uwzględniono przyjęte przez państwa członkowskie w kontekście strategii Europa 2020 krajowe cele w zakresie efektywności energetycznej na 2020 r., UE jest wciąż daleka od osiągnięcia swojego celu.

Aby sprostać temu wyzwaniu, Komisja Europejska przedstawiła najpierw – dnia 8 marca 2011 r. – nowy Plan na rzecz efektywności energetycznej, w którym zaproponowano szereg środków służących poprawie efektywności energetycznej; środki te miały być wdrażane we wszystkich sektorach gospodarki, zapewniając dodatkowe oszczędności energii. Plan ten zyskał uznanie Rady ds. Energii oraz Parlamentu Europejskiego.

W dniu dzisiejszym Komisja przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, w ramach którego wiele z kluczowych działań zaproponowanych w Planie na rzecz efektywności energetycznej staje się wiążącymi środkami. W przedstawionym wniosku wykorzystano przepisy dyrektyw w sprawie wspierania kogeneracji i usług energetycznych1 i połączono je w jeden spójny instrument regulujący kwestię efektywności energetycznej w obszarze dostaw energii i jej końcowego zużycia.

Dyrektywa ta przewiduje także, że Komisja ma dokonać w 2014 r. oceny realizacji unijnego celu, polegającego na osiągnięciu efektywności energetycznej na poziomie 20 proc. do 2020 r., oraz – w razie potrzeby – przedstawić kolejny wniosek ustawodawczy ustanawiający obowiązkowe krajowe cele w zakresie efektywności energetycznej.

Więcej informacji:

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej:

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm

Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumencie MEMO/11/440.

Kontakt:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

1 :

Dyrektywy 2004/8/WE w sprawie kogeneracji oraz 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych


Side Bar