Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Tiks rosināti ievērojami enerģijas ietaupījumi un augstāka energoefektivitāte

Briselē, 2011. gada 22. jūnijā. Vismazāk maksā tā enerģija, ko mēs neiztērējam. Ir jāsāk īstenot 2020. gadam noteikto Eiropas mērķi ― uzlabot energoefektivitāti par 20 %. Ja turpmākajos gados nekas nemainīsies, ES izdosies sasniegt vien pusi paredzētā mērķa. Šāda situācija apdraud mūsu konkurētspēju, cīņu pret CO2 emisijām un energoapgādes drošību. Rezultātā cieš katra patērētāja maciņš. Šodien Eiropas Komisija ierosināja jaunus pasākumus energoefektivitātes paaugstināšanai, kas ļaus panākt iekavēto un tuvināt ES noteiktajam mērķim. Jaunās direktīvas priekšlikumā iekļautie pasākumi liks dalībvalstīm aktīvāk rīkoties, lai enerģija tiktu tērēta efektīvāk visā enerģijas ķēdē - no tās pārveides un sadales līdz galapatēriņam.

„Priekšlikuma mērķis ir panākt, lai mēs ikdienā lietotu enerģiju efektīvāk, un palīdzēt iedzīvotājiem, pārvaldes iestādēm un rūpniecības nozaru pārstāvjiem precīzāk vadīt savu enerģijas patēriņu, tādējādi samazinot arī rēķinus par patērēto enerģiju. Tāpat jaunais priekšlikums piedāvā arī ievērojamu darbavietu radīšanas potenciālu visā ES,” teica Eiropas enerģētikas komisārs Ginters Etingers.

Komisija ierosina vienkāršus, bet vērienīgus pasākumus. Īsi apkopojot, tie ir šādi.

  • Normatīva prasība visās dalībvalstīs izveidot enerģijas taupīšanas shēmas. Katru gadu enerģijas sadales uzņēmumiem vai enerģijas mazumtirdzniecības uzņēmumiem būs jāietaupa 1,5 % no pārdotās enerģijas apjoma, īstenojot energoefektivitātes pasākumus pie saviem galapatērētājiem, piemēram, paaugstinot siltumapgādes sistēmas efektivitāti, uzstādot dubulta stiklojuma logus vai izolējot jumtus. Dalībvalstīm ir iespēja šīs shēmas vietā ierosināt citus enerģijas taupīšanas mehānismus, piemēram, finansēšanas programmas vai brīvprātīgas vienošanās, kas dos tos pašus rezultātus, neuzliekot pienākumu enerģijas piegādes uzņēmumiem.

  • Publiskā sektora priekšzīme. Ir paredzēts normatīvs pienākums publiskā sektora struktūrām iegādāties energoefektīvas ēkas, ražojumus un pakalpojumus, tādējādi veicinot energoefektīvu ražojumu un pakalpojumu popularitāti tirgū. Turklāt publiskajam sektoram būs pakāpeniski jāsamazina savās telpās patērētās enerģijas daudzums, katru gadu atjaunojot ēkas vismaz 3 % apjomā no izmantojamās platības.

  • Lieli enerģijas ietaupījumi pie patērētājiem. Vienkārša bezmaksas piekļuve datiem par aktuālo un vēsturisko enerģijas patēriņu, ko piedāvā precīzākas individuālā patēriņa uzskaites sistēmas, ļaus patērētājiem vairāk kontrolēt savu enerģijas patēriņu. Rēķini būs jāizraksta pēc faktiskā patēriņa, precīzi atspoguļojot skaitītāju rādījumus.

  • Rūpniecība. Priekšlikums rosina MVU veikt energoauditus un dalīties paraugpraksē. Lieliem uzņēmumiem paredzēts pienākums auditēt enerģijas patēriņu, lai noteiktu enerģijas ietaupījumu potenciālu.

  • Enerģijas ražošanas efektivitāte. Paredzēts uzraudzīt jaunu enerģijas ražošanas jaudu efektivitātes līmeni, izveidot valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānus, kas ļaus plānot efektīvu siltumapgādes un dzesēšanas infrastruktūru, tostarp siltuma zudumu rekuperāciju.

  • Enerģijas pārvade un sadale. Paredzēts paaugstināt efektivitāti, nodrošinot to, lai energoregulatori savos lēmumos ņem vērā energoefektivitātes kritērijus, jo īpaši tad, kad tiek lemts par tīkla tarifiem.

Pamatinformācija

Komisijas priekšlikums ir atbilde uz Eiropadomes (2011. gada 4. februārī), Enerģētikas padomes (2011. gada 10. jūnijā) un Eiropas Parlamenta nesen izteiktajiem aicinājumiem rīkoties, lai sasniegtu mērķi līdz 2020. gadam ES patērēt par 20 % mazāk enerģijas, nekā šobrīd tiek prognozēts. Jaunākie Komisijas aprēķini, kur tika analizēti 2020. gada energoefektivitātes mērķi, kurus katra valsts sev noteikusi stratēģijas „Eiropa 2020” kontekstā, liecina, ka ES savu uzdevumu nepilda.

Lai panāktu iekavēto, Eiropas Komisija vispirms 2011. gada 8. martā iesniedza jaunu energoefektivitātes plānu ar virkni energoefektivitātes pasākumu, ko paredzēts ieviest visos ekonomikas sektoros, tādējādi panākot lielākus enerģijas ietaupījumus. Enerģētikas padome un Eiropas Parlaments plānu novērtēja atzinīgi.

Šodien Eiropas Komisija iesniedz priekšlikumu direktīvai par energoefektivitāti, ar kuru daudzi svarīgākie energoefektivitātes plāna pasākumi kļūst saistoši. Priekšlikuma pamatā ir koģenerācijas un energopakalpojumu direktīva1. Jaunā direktīva tās apvieno vienā plašākā juridiskajā instrumentā, kas attiecas uz energoefektivitāti enerģijas piegādē un tās galapatēriņā.

Direktīvā paredzēts, ka Komisija 2014. gadā novērtēs, ciktāl izdevies tuvināties ES 2020. gada 20 % energoefektivitātes mērķim, un vajadzības gadījumā ierosinās jaunas tiesību normas obligātu valsts energoefektivitātes mērķu noteikšanai.

Sīkāka informācija

Energoefektivitātes direktīva

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm

Papildinformācijai skatīt arī MEMO/11/440.

Kontaktpersonas:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

1 :

Direktīva 2004/8/EK par koģenerāciju un Direktīva 2006/32/EK par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un par energoefektivitātes pakalpojumiem.


Side Bar