Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Kannustusta energian säästämiseen ja energiatehokkuuteen

Bryssel 22.6.2011 – Halvinta energiaa on se, jota emme kuluta. Loppulaskenta 20 prosentin energiatehokkuustavoitteen saavuttamiseksi EU:ssa vuoteen 2020 mennessä on alkanut. Jos mikään ei muutu lähivuosina, EU saavuttaa vain puolet tavoitteesta. Tämä uhkaa Euroopan kilpailukykyä, hiilidioksidipäästöjen torjumista ja energiatoimitusten varmuutta. Se on vieläkin korkea kustannuserä jokaisen kuluttajan energialaskussa. Euroopan komissio ehdottaa tänään uusia toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi, jotta EU saavuttaisi tavoitteen. Uudessa direktiiviehdotuksessa esitetään toimenpiteitä jäsenvaltioiden toimien tehostamiseksi, jotta energiaa käytettäisiin entistä tehokkaammin energiaketjun jokaisessa vaiheessa energian muuntamisesta ja jakelusta aina loppukulutukseen.

Ehdotuksemme tavoitteena on, että käytämme energiaa jokapäiväisessä elämässä tehokkaammin ja että teemme energiankulutuksen hallinnan helpommaksi kansalaisille, viranomaisille ja teollisuudelle. Sen pitäisi johtaa myös energialaskun pienenemiseen. Myös uusien työpaikkojen luomiseen kaikkialla EU:ssa olisi huomattavia mahdollisuuksia”, totesi energia-asioista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Günther Oettinger.

Seuraavassa esitetään pähkinänkuoressa komission ehdottamat yksinkertaiset mutta kunnianhimoiset toimenpiteet:

  • Kaikki jäsenvaltiot velvoitetaan lakisääteisesti laatimaan energiansäästösuunnitelmia. Energianjakelijoiden tai energianmyyntiyhtiöiden on säästettävä joka vuosi 1,5 prosenttia energian vuosimyyntivolyymistään energiatehokkuustoimilla, esimerkiksi siten, että energian loppukuluttajien tasolla parannetaan lämmitysjärjestelmän tehokkuutta, asennetaan kaksinkertaisia ikkunoita tai eristetään kattoja. Jäsenvaltiot voivat vaihtoehtoisesti ehdottaa muita energiansäästömekanismeja, esimerkiksi sellaisten samoihin tuloksiin johtavien ohjelmien tai vapaaehtoisten sopimusten rahoittamista, jotka eivät edellytä velvoitteiden asettamista energiayhtiöille.

  • Julkisen sektorin on näytettävä esimerkkiä: Julkisten laitosten on edistettävä energiatehokkaiden tuotteiden ja palvelujen markkinoita, ja ne on velvoitettava lailla ostamaan energiatehokkaita rakennuksia, tuotteita ja palveluja. Niiden on myös asteittain vähennettävä energiankulutusta omissa tiloissaan siten, että ne tekevät joka vuosi tarvittavat uudistustyöt, joiden on katettava vähintään 3 prosenttia kokonaislattiapinta-alasta.

  • Huomattavia energiansäästöjä yksityisessä kulutuksessa: Yksityisten kuluttajien energiankulutusta on mitattava tarkemmin. On huolehdittava siitä, että kuluttaja saa tietoja ajantasaisesti. Myös energiankulutuksen kehittymisestä on saatava tietoja helposti ja ilmaiseksi. Näin ihmiset voivat hallita energiankulutustaan paremmin. Laskutuksen pitäisi perustua todelliseen kulutukseen ja mittarinlukemiin.

  • Teollisuus: Pk-yrityksille on tarjottava kannustimia energiakatselmuksiin ja parhaiden käytäntöjen levittämiseen. Suuryhtiöiden on tarkastettava energiankulutuksensa, jotta ne voivat tunnistaa mahdollisuudet energiankulutuksen pienentämiseen.

  • Energian tuotannon tehokkuus: Uusien energiantuotantolaitosten tehokkuutta on seurattava, ja kansallisia lämmitys- ja jäähdytyssuunnitelmia on laadittava, jotta voidaan suunnitella terveeltä pohjalta tehokkaita lämmitys- ja jäähdytysinfrastruktuureja, mukaan lukien hukkalämmön talteenotto.

  • Energian siirto ja jakelu: Lisätehokkuutta on haettava varmistamalla, että kansalliset energia-alan sääntelyviranomaiset ottavat päätöksissään huomioon energiatehokkuuskriteerit erityisesti hyväksyessään verkkotariffeja.

Tausta

Komissio esittää ehdotuksensa viimeisimpien kehotusten johdosta, joita tekivät Eurooppa-neuvosto 4.2.2011 ja energianeuvosto 10.6.2011 sekä Euroopan parlamentti niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, joilla pyritään vähentämään 20 prosentilla EU:n ennakoitua energiankulutusta vuoteen 2020 mennessä. Komission viimeisimmät laskelmat, joissa otetaan huomioon jäsenvaltioiden itselleen Eurooppa 2020 -strategian puitteissa asettamat kansalliset energiatehokkuustavoitteet, osoittavat, että EU on vielä kaukana tavoitteidensa saavuttamisesta.

Tarttuakseen tähän haasteeseen Euroopan komissio ehdotti ensi töikseen 8.3.2011 uutta energiatehokkuussuunnitelmaa, jossa esitetään useita energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Niitä on toteutettava kaikilla talouselämän aloilla, jotta energiaa säästyisi enemmän. Energianeuvosto ja Euroopan parlamentti kiittivät suunnitelmaa lämpimästi.

Komissio esittää tänään energiatehokkuutta koskevaa direktiiviä, joka muuntaa monet tässä energiatehokkuussuunnitelmassa ehdotetuista keskeisistä toimista sitoviksi toimenpiteiksi. Ehdotettu direktiivi pohjautuu voimassa oleviin yhteistuotantoa ja energiapalveluja koskeviin direktiiveihin1. Ne sulautetaan yhteen kattavaksi säädökseksi, joka käsittelee energiantoimitusten ja energian loppukulutuksen tehokkuutta.

Direktiivissä säädetään myös, että komissio arvioi vuonna 2014, miten on edistytty 20 prosentin energiatehokkuustavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2020 mennessä. Tarvittaessa komissio tekee uuden säädösehdotuksen, jossa vahvistetaan pakolliset kansalliset energiatehokkuustavoitteet.

Lisätietoja:

Energiatehokkuusdirektiivi:

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm

Ks. myös MEMO/11/440.

Yhteyshenkilöt:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

1 :

Direktiivi 2004/8/EY yhteistuotannosta ja direktiivi 2006/32/EY energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista.


Side Bar