Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Ισχυρή ώθηση στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην ενεργειακή απόδοση

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2011 - Η φθηνότερη ενέργεια είναι εκείνη την οποία δεν καταναλώνουμε. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για να επιτύχει η Ευρώπη τον στόχο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% έως το 2020. Σε περίπτωση που δεν αλλάξει τίποτα κατά τα επόμενα έτη, η ΕΕ δεν θα επιτύχει τον στόχο παρά μόνο κατά το ήμισυ. Αυτό αποτελεί απειλή για την ανταγωνιστικότητά μας, τον αγώνα μας να μειώσουμε τις εκπομπές CO2 και την ασφάλεια του ενεργειακού μας εφοδιασμού. Αντιπροσωπεύει επίσης υψηλή δαπάνη για το λογαριασμό εκάστου καταναλωτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα μια νέα δέσμη μέτρων για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ώστε να καλυφθεί το κενό και να επανέλθει η ΕΕ στην ορθή πορεία. Η υπόψη πρόταση για τη νέα αυτή οδηγία εισηγείται μέτρα ώστε να ενταθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών για αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας σε όλα τα στάδια της ενεργειακής αλυσίδας - από τη μετατροπή της ενέργειας και τη διανομή της έως την τελική κατανάλωσή της.

«Η πρότασή μας στοχεύει στο να καταστήσει αποδοτικότερο τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε την ενέργεια στην καθημερινή μας ζωή και να βοηθήσει τους πολίτες, τις δημόσιες αρχές και τη βιομηχανία να διαχειριστούν καλύτερα την ενεργειακή τους κατανάλωση, πράγμα που αναμένεται επίσης να οδηγήσει σε μειωμένες δαπάνες για την ενέργεια. Δημιουργεί επίσης σημαντικές δυνατότητες για νέες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ» δήλωσε ο κ. Günther Oettinger, Ευρωπαίος Επίτροπος, αρμόδιος για θέματα ενέργειας.

Εν συντομία, η Επιτροπή προτείνει απλά, αλλά φιλόδοξα μέτρα:

  • Νομική υποχρέωση καθιέρωσης μηχανισμών εξοικονόμησης ενέργειας σε όλα τα κράτη μέλη: οι εταιρείες διανομής ή λιανικής πώλησης ενέργειας θα υποχρεούνται να εξοικονομούν κατ’ έτος ποσοστό 1,5% της ενέργειας που πωλούν κατ’ όγκο, μέσω της υλοποίησης μέτρων για την ενεργειακή απόδοση, όπως η βελτίωση της απόδοσης του συστήματος θέρμανσης, η εγκατάσταση παραθύρων με διπλούς υαλοπίνακες ή η μόνωση σκεπής σε καταναλωτές τελικής ενέργειας. Εναλλακτικά, τα κράτη μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να προτείνουν άλλους μηχανισμούς εξοικονόμησης ενέργειας, για παράδειγμα χρηματοδοτώντας προγράμματα ή προαιρετικές συμφωνίες που οδηγούν στα ίδια αποτελέσματα, αλλά δεν βασίζονται στην επιβολή υποχρέωσης στις εταιρείες του τομέα της ενέργειας.

  • Ο δημόσιος τομέας πρέπει να δώσει το παράδειγμα: οι δημόσιοι φορείς θα καταβάλλουν προσπάθειες για να αφομοιώσει η αγορά ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα και υπηρεσίες μέσω επιβολής της νομικής υποχρέωσης αγοράς ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων, προϊόντων και υπηρεσιών. Οι δημόσιοι φορείς έχουν περαιτέρω την υποχρέωση να μειώσουν σταδιακά την ενέργεια που καταναλώνουν στα κτήριά τους, εκτελώντας κάθε έτος τις απαιτούμενες εργασίες ανακαίνισης ώστε να καλυφθεί το 3% της συνολικής επιφάνειας δαπέδου που χρησιμοποιούν.

  • Μείζων εξοικονόμηση ενέργειας από τους καταναλωτές: εύκολη και δωρεάν πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και στην κατανάλωση ενέργειας κατά το παρελθόν μέσω επακριβέστερης ατομικής μέτρησης θα καταστήσει περισσότερο ικανούς τους καταναλωτές να διαχειρίζονται καλύτερα την ενεργειακή κατανάλωσή τους. Η τιμολόγηση πρέπει να βασίζεται στην πραγματική κατανάλωση και να αντικατοπτρίζει επακριβώς τα δεδομένα της μέτρησης.

  • Βιομηχανία: Κίνητρα προς τις ΜΜΕ να υποβληθούν σε ενεργειακούς ελέγχους και να διαδώσουν τις βέλτιστες πρακτικές, ενώ οι μεγάλες εταιρείες οφείλουν να διενεργήσουν έλεγχο της ενεργειακής τους κατανάλωσης ο οποίος θα τις βοηθήσει να εντοπίσουν τις δυνατότητες μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας.

  • Απόδοση στην παραγωγή ενέργειας: παρακολούθηση των επιπέδων απόδοσης των νέων μονάδων παραγωγής ενέργειας, καθιέρωση εθνικών σχεδίων θέρμανσης και ψύξης ως βάση για υγιή προγραμματισμό αποδοτικών υποδομών θέρμανσης και ψύξης, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης της απορριπτόμενης θερμότητας.

  • Μεταφορά και διανομή ενέργειας: επίτευξη βελτιώσεων απόδοσης διασφαλίζοντας ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας συνεκτιμούν τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης κατά τη λήψη των αποφάσεών τους, ιδίως όταν εγκρίνουν τιμολόγια δικτύων.

Ιστορικό

Η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί συνέχεια των πρόσφατων εκκλήσεων για ανάληψη δράσης εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (4 Φεβρουαρίου 2011), του Συμβουλίου Ενέργειας (10 Ιουνίου 2011) και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επίτευξη του στόχου της μείωσης κατά 20% της αναμενόμενης ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ έως το 2020. Οι πλέον πρόσφατες εκτιμήσεις που έκανε η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τους εθνικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης για το 2020, τους οποίους έθεσαν τα κράτη μέλη για τον εαυτό τους στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», δείχνουν ότι η ΕΕ πόρρω απέχει ακόμη από το να είναι σε θέση να επιτύχει τον στόχο της.

Για να ανταποκριθεί στην ανωτέρω πρόκληση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε κατά πρώτον, στις 8 Μαρτίου 2011, ένα νέο σχέδιο ενεργειακής απόδοσης με το οποίο προτείνεται φάσμα μέτρων ενεργειακής απόδοσης προς υλοποίηση σε όλους τους οικονομικούς τομείς ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας. Στο σχέδιο αυτό επεφύλαξαν θερμή υποδοχή το Συμβούλιο Ενέργειας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σήμερα η Επιτροπή παρουσιάζει μια νομοθετική πρόταση οδηγίας σχετικά με την ενεργειακή απόδοση, με την οποία πολλές από τις κύριες δράσεις που προτάθηκαν στο εν λόγω σχέδιο ενεργειακής απόδοσης μετατρέπονται σε δεσμευτικά μέτρα. Στηρίζεται στις ισχύουσες οδηγίες για τη συμπαραγωγή και τις ενεργειακές υπηρεσίες1 και τις συγχωνεύει σε ένα περιεκτικό νομικό μέσο με αντικείμενο την ενεργειακή απόδοση κατά τον ενεργειακό εφοδιασμό και την κατανάλωση τελικής ενέργειας.

Η οδηγία προβλέπει επίσης ότι η Επιτροπή θα διενεργήσει το 2014 αποτίμηση της συντελεσθείσας προόδου στην πορεία επίτευξης του στόχου της ΕΕ για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% έως το 2020 και, αν παραστεί ανάγκη, θα υποβάλει περαιτέρω νομοθετική πρόταση ώστε να καθορίσει υποχρεωτικούς εθνικούς στόχους για την ενεργειακή απόδοση.

Για περαιτέρω πληροφορίες:

Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση:

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε επίσης το MEMO/11/440.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας :

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

1 :

Οδηγία 2004/8/EΚ για τη συμπαραγωγή και οδηγία 2006/32/EΚ περί της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και των ενεργειακών υπηρεσιών


Side Bar