Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Fuld fart frem med energibesparelser og effektiv energiudnyttelse

Bruxelles, den 22. juni 2011 – Den billigste energi er den, vi ikke bruger. Nedtæl­lingen er begyndt til det europæiske mål om 20 % mere effektiv energiudnyttelse i 2020. Sker der ikke noget i de kommende år, vil EU kun nå halvvejs. Og det vil væ­re en trussel mod vores konkurrenceevne, vores kamp for færre CO2-emissioner og vores forsyningssikkerhed. Det vil kunne mærkes tydeligt i forbrugernes budget. I dag fremlægger Europa-Kommissionen et nyt sæt foranstaltninger, der skal øge energieffektiviteten, fylde hullerne ud og få EU tilbage på rette spor. Der er tale om et nyt direktivforslag, som skal få medlemsstaterne til at intensivere deres indsats for at udnytte energien mere effektivt i alle energikædens led – fra energiomdan­nelse til distribution til den endelige forbruger.

"Vores forslag sigter mod at effektivisere energiudnyttelsen i det daglige og hjælpe borgerne, myndighederne og erhvervslivet til at styre deres energiforbrug bedre", siger Günther Oettinger, der er europakommissær for energi. "Det bør også føre til mindre energiregninger, og det rummer store muligheder for jobskabelse i EU."

Kort fortalt stiller Kommissionen forslag om enkle, men ambitiøse foranstaltninger:

  • Der skal indføres lovpligtige energispareordninger i alle medlemsstater: Energidistributionsselskaber og energisalgsvirksomheder i detailleddet skal forpligtes til årligt at spare 1,5 % af deres energisalg målt i mængder ved at gennemføre energieffektivitetstiltag hos slutkunderne, for eksempel ved at gøre deres opvarmningssystemer mere effektive, installere termoruder eller isolere tage. Medlemsstaterne får mulighed for i stedet at foreslå energispare­mekanismer, der ikke bygger på en forpligtelse for energivirksomhederne, f.eks. finansieringsprogrammer eller frivillige aftaler, når bare de giver samme resultat.

  • Den offentlige sektor skal vise vejen: Offentlige organer vil fremme udbre­delsen på markedet af energieffektive produkter og tjenester, fordi de får lov­fæstet pligt til at satse på energieffektive bygninger, produkter og tjenester i deres anskaffelsespolitik. De skal desuden gradvis reducere energiforbruget i deres bestående bygninger ved hvert år at udføre de nødvendige renoverings­arbejder på tre procent af deres samlede etageareal.

  • Væsentlige energibesparelser for forbrugerne: Mere præcise individuelle forbrugsmålinger og let og gratis adgang til data om det aktuelle og tidligere energiforbrug skal sætte forbrugerne i stand til at styre deres energiforbrug bedre. Afregningen skal bygge på det præcist registrerede, faktiske forbrug.

  • Erhvervslivet: Der indføres incitamenter for små og mellemstore virksomhe­der til at få foretaget energisyn og udbrede bedste praksis, og store virksom­heder skal få deres energiforbrug analyseret for at finde ud af, hvordan det kan reduceres.

  • Effektivitet i energiproduktionen: Effektiviteten af ny energiproduktionskapa­citet skal overvåges, og der skal udarbejdes nationale varme- og køleplaner som grundlag for fornuftig planlægning af effektive infrastrukturanlæg til op­varmning og køling inklusive genvinding af spildvarme.

  • Energitransmission og ‑distribution: Der skal opnås effektivitetsgevinster ved at sikre, at de nationale energimyndigheder tager kriterier for energieffek­tivitet i betragtning i deres beslutninger, navnlig i forbindelse med godkendelse af nettakster.

Baggrund:

Kommissionens forslag følger op på de seneste opfordringer fra Det Europæiske Råd (4. februar 2011), Ministerrådet (energi, 10. juni 2011) og Europa-Parlamentet om en indsats for at nå målet om at beskære EU's forventede energiforbrug i 2020 med 20 %. I Kommissionens seneste prognoser, hvor der tages hensyn til de natio­nale energieffektivitetsmål for 2020, som medlemsstaterne har fastsat i forbindelse med Europa 2020-strategien, viser, at EU stadig langt fra er i stand til at nå sit mål.

For at tage denne udfordring op forelagde Europa-Kommissionen den 8. marts 2011 en ny energieffektivitetsplan med forslag til en række energieffektivitetsforan­staltninger, som alle økonomiske sektorer skal gennemføre for at opnå yderligere energibesparelser. Planen har fået en varm modtagelse i Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet.

I dag fremlægger Kommissionen forslag til et direktiv om energieffektivitet, der gør mange af de centrale tiltag i energieffektivitetsplanen til bindende foranstaltninger. Forslaget bygger videre på de eksisterende direktiver om kraftvarme og energitje­nester1 og samler dem i en enkelt retsakt om effektivitet i energiforsyningen og det endelige energiforbrug.

I 2014 skal Kommissionen efter forslaget vurdere, hvor langt man er kommet med at nå EU's mål om 20 % øget energieffektivitet i 2020, og om nødvendigt stille for­slag om yderligere lovbestemmelser om obligatoriske nationale mål for energieffek­tiviteten.

Flere oplysninger:

Energieffektivitetsdirektivet:

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm.

Yderligere oplysninger findes i MEMO/11/440.

Kontakt:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

1 :

Direktiv 2004/8/EF om kraftvarme og direktiv 2006/32/EF om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester.


Side Bar