Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Direktivet om yrkeskvalifikationer moderniseras

Bryssel den 22 juni 2011 – EU-kommissionen vill i samråd med berörda parter uppdatera direktivet om yrkeskvalifikationer direktiv 2005/36/EG).

”En av prioriteterna i inremarknadsakten är att se över direktivet om yrkeskvalifikationer och att göra den europeiska ekonomin mer konkurrenskraftig, öka tillväxten och skapa fler arbetstillfällen”, säger Michel Barnier, kommissionär för inre marknaden. Det måste bli lättare att söka sig dit där arbetstillfällena finns. ”Vi kommer under förfarandet att diskutera ett antal viktiga frågor, däribland införande av yrkeskort för intresserade yrkesgrupper och skärpta utbildningskrav för vissa yrken.”

I grönboken redogörs för hur man kan gå vidare på grundval av tidigare resultat samtidigt som man utvecklar nya metoder för att förbättra rörligheten.

Genom att införa ett yrkeskort som är nära kopplat till informationssystemet för den inre marknaden skulle det bli väsentligt lättare att få yrkeskvalifikationer erkända i en annan medlemsstat. Med ett yrkeskort utfärdat av behöriga myndigheter i yrkesutövarens hemland kan denne styrka sina kunskaper (nödvändiga kvalifikationer, tillstånd att utöva yrket) för kunder, arbetsgivare och behöriga myndigheter i en annan medlemsstat.

Vidare uppmanas berörda parter att lämna synpunkter på om det finns potential för nya gemensamma plattformar för att underlätta rörligheten bland yrkesverksamma genom att upprätta gemensamma kriterier för yrkeskvalifikationer i de fall det inte finns något automatisk erkännande. Dessa skulle kunna användas för att minska skillnaderna i utbildningskraven.

Dessutom kan minimikraven på utbildning komma att ändras för vissa yrken (till exempel en del vårdyrken och arkitekter). Bland annat kan det krävas ändringar i fråga om utbildningens längd eller innehåll samt eventuellt av språkkraven för vårdanställda. Detta skulle även öka legitimiteten av automatiskt erkännande av yrkeskvalifikationer.

Bidrag till samrådet ska lämnas senast den 20 september 2011. Kommissionen kommer därefter att anordna en högnivåkonferens den 7 november 2011. Ett lagstiftningsförslag förväntas i december 2011.

Bakgrund

Syftet med grönboken är att samla in synpunkter från berörda parter om uppdateringen av direktivet om yrkeskvalifikationer direktiv 2005/36/EG).

Huvudmålet är att öka EU-befolkningens rörlighet i yrkessyfte. Detta är en av de tolv tillväxtåtgärderna som föreslås i kommissionens inremarknadsakt (IP/11/469). Grönboken följer på en rapport om hur direktivet fungerar i praktiken (IP/10/1367) och ett första offentligt samråd på teknisk nivå som lanserades i januari 2011 (IP/11/14). En slutlig utvärderingsrapport och en sammanfattning av inläggen i det första samrådet kommer att offentliggöras i slutet av juni.

Samrådsdokumentet finns på

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_directive_en.htm

Se även MEMO/11/438

Närmare upplysningar finns på

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Chantal Hughes (+32 22964450)

Catherine Bunyan (+32 22996512)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar