Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja Europejska chce zmodernizować dyrektywę w sprawie kwalifikacji zawodowych

Bruksela, 22 czerwca 2011 r. W porozumieniu z zainteresowanymi stronami Komisja Europejska zamierza zmodernizować dyrektywę w sprawie kwalifikacji zawodowych (dyrektywa 2005/36/WE).

Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michael Barnier powiedział: „Aktualizacja dyrektywy w sprawie kwalifikacji zawodowych to jeden z priorytetów Aktu o jednolitym rynku. Dzięki niej europejska gospodarka stanie się bardziej konkurencyjna, wzrost gospodarczy nabierze tempa i powstaną nowe miejsca pracy. Musimy ułatwić zainteresowanym grupom zawodowym przemieszczanie się do miejsc, w których istnieją wolne miejsca pracy. W ramach tego procesu chcemy rozważyć kilka istotnych kwestii, w tym utworzenie legitymacji zawodowej dla określonych zawodów oraz doprecyzowanie wymogów szkoleniowych przewidzianych dla niektórych zawodów.”

Zielona księga określa możliwe ścieżki rozwoju oparte na dotychczasowych osiągnięciach, a także ustanawia nowe podejście mające na celu zwiększenie mobilności:

Na przykład wprowadzenie legitymacji zawodowej ściśle związanej z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym może znacznie ułatwić pracownikom drogę przez proces uznawania ich kwalifikacji w innych państwach członkowskich. Legitymacja zawodowa wydawana przez właściwy organ w państwie pracownika umożliwiałaby mu udokumentowanie jego uprawnień (posiadanie niezbędnych kwalifikacji, uprawnienie do wykonywania zawodu) w kontaktach z konsumentami, pracodawcami i właściwymi organami w innych państwach członkowskich.

Ponadto zainteresowane strony są proszone o wyrażenie opinii w sprawie przyszłego potencjału wspólnych platform w celu ułatwienia mobilności pracowników w przypadku, gdy nie istnieje system automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych, poprzez ustanowienie zestawów wspólnie uzgodnionych kryteriów. Kryteria te można wykorzystać do niwelowania różnic w zakresie wymogów szkoleniowych.

Dodatkowo można też zreformować minimalne wymogi szkoleniowe przewidziane dla niektórych zawodów (np. niektórych zawodów związanych ze służbą zdrowia i architektów). W tym celu mogą okazać się niezbędne pewne dostosowania do czasu trwania i zawartości tematycznej szkoleń oraz ewentualna zmiana wymogów, co do umiejętności językowych pracowników służby zdrowia. Wzmocniłoby to również legalność systemu automatycznego uznawania kwalifikacji.

Zainteresowane strony są proszone o odpowiedź w sprawie konsultacji do 20 września 2011 r. Następnie Komisja zorganizuje konferencję z udziałem ministrów w dniu 7 listopada 2011 r. Wniosek legislacyjny prawdopodobnie zostanie sporządzony w grudniu 2011 r.

Przebieg procedury

Celem zielonej księgi jest zebranie opinii zainteresowanych stron na temat modernizacji dyrektywy w sprawie kwalifikacji zawodowych (dyrektywa 2005/36/WE).

Głównym celem jest ułatwienie mobilności obywateli UE w celach zawodowych. Jest to jedna z dwunastu dźwigni rozwoju gospodarczego proponowanych w Akcie o jednolitym rynku (IP/11/469). Zielona księga jest wynikiem sprawozdania wyjaśniającego funkcjonowanie dyrektywy w praktyce (IP/10/1367) oraz pierwszych publicznych konsultacji na szczeblu technicznym, które rozpoczęto w styczniu 2011 r. (IP/11/14). Ostateczne sprawozdanie oceniające oraz podsumowanie odpowiedzi na pierwszy etap konsultacji zostaną opublikowane do końca czerwca.

Dokument konsultacyjny znajduje się na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_en.htm

Zob. również MEMO/11/438

Więcej na ten temat:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

Kontakt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar