Navigation path

Left navigation

Additional tools

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas Komisija vēlas modernizēt Profesionālo kvalifikāciju direktīvu

Briselē, 2011. gada 22. jūnijā. Eiropas Komisija, apspriežoties ar ieinteresētajām pusēm, vēlas modernizēt Profesionālās kvalifikācijas direktīvu (Directive 2005/36/EC).

Par iekšējā tirgus jautājumiem atbildīgais komisārs Mišels Barnjē uzsver: "Profesionālās kvalifikācijas direktīvas atjaunināšana ir viena no Vienotā tirgus akta prioritātēm, un tas palīdzēs padarīt Eiropas ekonomiku konkurētspējīgāku, līdztekus veicinot izaugsmi un darbvietu izveidi. Mums jāpadara vienkāršāka speciālistu pārcelšanās turp, kur ir brīvas darbvietas. Šajā modernizācijas procesā mēs izskatīsim vairākus svarīgus jautājumus, tostarp profesionālās kartes ieviešanu pieprasītu profesiju speciālistiem un mācību prasību pāskatīšanu vairākās profesijās."

Zaļajā grāmatā aplūkoti ne vien tādi risinājumi, kuru pamatā ir iepriekšējie sasniegumi, bet arī jaunas pieejas mobilitātes sekmēšanai.

Piemēram, ieviešot ar Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI) cieši saistītu profesionālo karti, varētu speciālistiem krietni vienkāršot kvalifikācijas atzīšanu citā dalībvalstī. Speciālista izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes izdota profesionālā karte būtu apliecinošs dokuments (par vajadzīgo kvalifikāciju un atļauju praktizēt) speciālista klientiem, darba devējiem un attiecīgajām iestādēm citā dalībvalstī.

Tāpat arī ieinteresētās puses tiek aicinātas izteikties par iespējām izmantot jaunas kopīgas nostādnes mobilitātes atvieglošanai speciālistiem, uz kuriem neattiecas automātiska kvalifikācijas atzīšana, un izveidot kopīgus speciālistu kvalifikācijas kritērijus. Šīs nostādnes varētu izmantot mācību prasību atšķirību samazināšanai.

Turklāt, prasības attiecībā uz obligāto izglītību vairākās profesijās (piemēram, dažās veselības aprūpes profesijās un arhitektūrā) vajadzētu pārskatīt. Tādēļ varētu būt vajadzīgi daži pielāgojumi attiecībā uz mācību ilgumu un saturu, kā arī izmaiņas prasībās par valodu prasmēm veselības aprūpes profesijās. Šādi varētu arī stiprināt automātiskās kvalifikāciju atzīšanas likumību.

Ieinteresētās puses tiek aicinātas piedalīties apspriešanā līdz 2011. gada 20. septembrim. Komisija pēc tam organizēs augsta līmeņa konferenci 2011. gada 7. novembrī. Tiesību akta priekšlikumu paredzēts iesniegt 2011. gada decembrī.

Skatīt turpinājumu

Pamatinformācija

Zaļajā grāmatā paredzēts apkopot ieinteresēto pušu viedokļus par Profesionālās kvalifikācijas direktīvas (Directive 2005/36/EC) modernizēšanu.

Galvenais šā pasākuma mērķis ir padarīt vienkāršāku ES pilsoņu pārvietošanos profesionālos nolūkos. Tā ir viena no Komisijas Vienotā tirgus aktā (IP/11/469) ieteiktajām divpadsmit svirām. Zaļās grāmatas izveide ir turpinājums ziņojumam par direktīvas darbību praksē (IP/10/1367) un pirmā līmeņa tehniskajai sabiedriskajai apspriešanai, kas sākās 2011. gada janvārī (IP/11/14). Galīgais novērtējuma ziņojums, kā arī pirmās apspriešanas atbilžu apkopojums tiks publicēts jūnija beigās.

Apspriešanas dokuments pieejams

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_directive_en.htm

Skatīt arī MEMO/11/438

Papildu informācija pieejama

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm


Side Bar