Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Euroopan komissio haluaa uudenaikaistaa ammattipätevyyden tunnustamisesta annettua direktiiviä

Bryssel 22.6.2011 – Euroopan komissio haluaa uudenaikaistaa ammattipätevyyden tunnustamisesta annettua direktiiviä (direktiivi 2005/36/EY). Näin tehdessään se kuulee sidosryhmiä.

Sisämarkkinoista vastaavan komissaari Michel Barnier'n mukaan ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin saattaminen ajan tasalle kuuluu sisämarkkinoiden toimenpidepaketin painopisteisiin ja auttaa lisäämään Euroopan talouden kilpailukykyä. Samalla kannustetaan kasvuun ja työpaikkojen luomiseen. ”Ammattihenkilöille on oltava helpompaa siirtyä sinne, missä on vapaita työpaikkoja. Tässä yhteydessä tarkastelemme useita tärkeitä seikkoja, myös ammattikortin luomista asiasta kiinnostuneille ammattikunnille ja eräiden ammattien koulutusvaatimusten parantamista”, komissaari jatkoi.

Vihreässä kirjassa hahmotellaan, miten asiassa voitaisiin mahdollisesti edetä aiempien saavutusten pohjalta samalla kun kehitetään uusia lähestymistapoja liikkuvuuden lisäämiseen.

Käyttöön voitaisiin esimerkiksi ottaa ammattikortti, joka olisi tiiviissä yhteydessä sisämarkkinoiden tiedonvaihtojärjestelmään (IMI). Tällaisen kortin ansiosta ammattihenkilöiden olisi huomattavasti helpompi saada pätevyytensä tunnustettua jossakin toisessa jäsenvaltiossa. Kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen myöntäisi ammattikortin. Kortilla ammattihenkilö voisi sitten osoittaa ansioituneisuutensa (tarvittava pätevyys, lupa harjoittaa ammattia) kuluttajille, työnantajille ja asianomaisille viranomaisille muissa jäsenvaltioissa.

Sidosryhmiä pyydetään samoin kommentoimaan uusien yhteisten vähimmäisvaatimusten potentiaalia helpottaa ammattihenkilöiden liikkuvuutta, jos ammattipätevyyttä ei tunnusteta automaattisesti. Yhteisillä vähimmäisvaatimuksilla tarkoitetaan sitä, että ammattipätevyydelle kehitettäisiin yhteisesti sovitut kriteerit. Näin voitaisiin vähentää koulutusvaatimuksissa olevia eroja.

Lisäksi voitaisiin uudistaa koulutuksen vähimmäisvaatimuksia joissakin ammateissa (esimerkiksi jotkin terveydenhuoltoalan ammatit ja arkkitehdit). Tämän vuoksi saattaisi olla tarpeen mukauttaa koulutuksen kestoa ja sisältöä jossakin määrin sekä kenties muuttaa terveydenhuollon ammattilaisten kielitaitovaatimuksia. Näin voitaisiin myös lujittaa ammattipätevyyden automaattisen tunnustamisen oikeutusta ja hyväksyttävyyttä.

Sidosryhmiä pyydetään vastaamaan kuulemiseen viimeistään 20. syyskuuta 2011. Komissio järjestää myöhemmin korkean tason konferenssin 7. marraskuuta 2011 Lainsäädäntöehdotus on tarkoitus tehdä joulukuussa 2011.

Tausta

Vihreällä kirjalla halutaan kerätä sidosryhmien näkemyksiä ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin (direktiivi 2005/36/EY) uudenaikaistamisesta.

Keskeisenä tavoitteena on helpottaa EU-kansalaisten ammatillista liikkuvuutta. Kyseessä on yksi kahdestatoista kasvuvivusta, jotka esitetään komission esittämässä sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa (IP/11/469). Ennen vihreää kirjaa on esitetty kertomus direktiivin toimivuudesta käytännössä (IP/10/1367) ja tammikuussa 2011 käynnistettiin ensimmäinen julkinen teknisen tason kuuleminen (IP/11/14). Lopullinen arviointikertomus sekä tiivistelmä ensimmäiseen kuulemiseen saaduista vastauksista julkaistaan viimeistään kesäkuun lopussa.

Kuulemisasiakirja on saatavilla seuraavassa osoitteessa:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_directive_en.htm

Ks. myös MEMO/11/438

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar