Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Euroopa Komisjon püüab ajakohastada kutsekvalifikatsioonidirektiivi

Brüssel, 22. juuni 2011. Euroopa Komisjon püüab sidusrühmadega konsulteerides ajakohastada kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiivi (direktiiv 2005/36/EÜ).

Siseturuvolinik Michel Barnier sõnas: „Ühtse turu akti üks prioriteet on ajakohastada kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiivi ning tänu sellele on võimalik muuta Euroopa majandus konkurentsivõimelisemaks, suurendada majanduskasvu ja luua uusi töökohti. Meil on vaja lihtsustada kutsetöötajate jaoks võimalusi suunduda sinna, kus on vabu töökohti. Ajakohastamisel käsitletakse mitut sellist olulist teemat nagu kutsekaardi kasutuselevõtt asjast huvitatud kutsealadel ja teatavate kutsealade koolitusnõuete täiendamine.” Rohelises raamatus esitatakse ülevaade varasematel saavutustel põhinevate edasiste arenguvõimaluste kohta ja töötatakse välja liikuvuse edendamise uued viisid.

Näiteks tänu kutsekaardi kasutuselevõtule, mis on tihedalt seotud siseturu infosüsteemiga, oleks kutsetöötajatel märgatavalt lihtsam mõnes teises liikmesriigis oma kvalifikatsioonile tunnustust saada. Kutsetöötaja koduliikmesriigi pädeva asutuse väljaantud kutsekaardi abil oleks kutsetöötajal võimalik tõendada mõne teise liikmesriigi tarbijatele, tööandjatele ja asjakohastele asutustele oma usaldusväärsust (s.t et tal on vajalik kvalifikatsioon ja õigus konkreetsel kutsealal töötada).

Sidusrühmadelt oodatakse arvamust ka uute ühiste platvormidega kaasnevate võimaluste kohta, et lihtsustada kutsetöötajate suundumist tööle sinna, kus nende kvalifikatsiooni automaatselt ei tunnustata, töötades välja kutsekvalifikatsioonide ühiselt kokkulepitud kriteeriumid. Nende abil oleks võimalik vähendada koolitusvajaduste erinevusi.

Samuti oleks võimalik reformida teatavate kutsealade (nt mõned tervishoiutöötajad ja arhitektid) koolitamise miinimumnõudeid. Selleks võiks olla vaja mõningal määral kohandada koolituse kestust ja sisu ning võib-olla ka muuta tervishoiutöötajatele esitatavaid keeleoskusnõudeid. Sellega muudetaks kutsekvalifikatsioonide automaatne tunnustamine ka õiguspärasemaks.

Sidusrühmadelt oodatakse arvamusi 20. septembriks 2011. Seejärel korraldab komisjon 7. novembril 2011 kõrgetasemelise konverentsi. Õigusakti ettepanek kavatsetakse esitada detsembris 2011.

Taust

Rohelise raamatu eesmärk on kokku koguda sidusrühmade seisukohad kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiivi (direktiiv 2005/36/EÜ) ajakohastamise kohta.

Esmane eesmärk on lihtsustada ELi kodanike kutsealast liikuvust. See on üks komisjoni poolt ühtse turu aktis majanduskasvu tagamiseks ette nähtud kaheteistkümnest meetmest (IP/11/469). Roheline raamat on jätkuks aruandele selle kohta, kuidas direktiiv tegelikkuses toimib (IP/10/1367), ja esimesele tehnikaalasele avalikule arutelule, mis käivitati jaanuaris 2011 (IP/11/14). Lõplik hindamisaruanne ja esimese aruteluvooru tulemuste kokkuvõte avaldatakse juunikuu lõpuks.

Arvamuste esitamiseks vajalik dokument on saadaval aadressil:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_directive_en.htm

Vt ka MEMO/11/438

Lisateave aadressil:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

Kontaktisikud:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar