Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Evropská komise usiluje o modernizaci směrnice o odborných kvalifikacích

Brusel 22. června 2011 – Evropská komise se ve spolupráci se zúčastněnými stranami snaží modernizovat směrnici o odborných kvalifikacích (směrnice 2005/36/ES).

Michel Barnier, komisař odpovědný za vnitřní trh, řekl: „Modernizace směrnice o odborných kvalifikacích je jedna z priorit Aktu o jednotném trhu. Podporou růstu a tvorbou pracovních míst přispěje ke konkurenceschopnější evropské ekonomice. Odborníkům je třeba usnadnit cestu za volnými pracovními místy. V průběhu tohoto postupu zvážíme řadu důležitých otázek, včetně vytvoření profesního průkazu pro zainteresované profese a zlepšení požadavků na dosaženou kvalifikaci pro určitá povolání.“

Zelená kniha navrhuje možnosti dalšího postupu na základě dosažených výsledků a zároveň rozvíjí nové přístupy ke zvýšení mobility:

Například zavedení profesního průkazu propojeného se systémem pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) by mohlo odborníkům výrazně usnadnit uznávání kvalifikací v jiném členském státě. Profesní průkaz vydaný odborníkovi příslušným orgánem v domovském členském státě by mu poté umožnil prokázat svou způsobilost (dosažení nezbytné kvalifikace, oprávnění k výkonu povolání) spotřebitelům, zaměstnavatelům a příslušným orgánům v jiném členském státě.

Rovněž uvítáme zapojení zúčastněných stran do diskuse o potenciálu nových společných platforem k usnadnění mobility odborníků tam, kde neexistuje automatické uznávání na základě vypracování souborů společně dohodnutých kritérií pro odbornou kvalifikaci. Mohly by být využity ke snížení rozdílů týkajících se dosažené kvalifikace.

Kromě toho by mohly být změněny požadavky na minimální dosaženou kvalifikaci v určitých povoláních (např. zdravotnické profese a architekti). Pro tyto účely by bylo nezbytné provést určité změny doby trvání a obsahu kvalifikace a podobně i možná změnit požadované jazykové dovednosti u zdravotnických profesí. To by rovněž posílilo legitimitu automatického uznávání kvalifikací.

Zúčastněné strany se vyzývají, aby se zapojily do diskuse v rámci konzultace do 20. září 2011. Komise následně 7. listopadu 2011 zorganizuje konferenci na vysoké úrovni. Legislativní návrh se očekává v prosinci 2011.

Souvislosti

Zelená kniha si klade za cíl shromáždit názory zúčastněných stran na modernizaci směrnice o odborných kvalifikacích (směrnice 2005/36/ES).

Prvořadým cílem je usnadnit mobilitu občanů EU z profesních důvodů. To je jeden z dvanácti nástrojů růstu navrhovaný v Aktu o jednotném trhu Komise (IP/11/469). Zelená kniha navazuje na zprávu o fungování směrnice v praxi (IP/10/1367) a první veřejnou konzultaci na odborné úrovni zahájenou v lednu 2011 (IP/11/14). Závěrečná hodnotící zpráva i shrnutí reakcí na první konzultaci budou zveřejněny do konce června.

Dokument ke konzultaci naleznete na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_directive_en.htm

Viz také MEMO/11/438

Další informace jsou dostupné na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Catherine Bunyan (+32 22996512)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar