Navigation path

Left navigation

Additional tools

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Европейската комисия планира модернизиране на Директивата за професионалните квалификации

Брюксел, 22 юни 2011 г. Европейската комисия започна консултации със заинтересованите страни с цел модернизиране на Директивата за професионалните квалификации (Директива 2005/36/ЕО).

Комисарят за вътрешния пазар Мишел Барние заяви: „Осъвременяването на директивата е сред приоритетите на Акта за единния пазар — то не само ще помогне да се повиши конкурентоспособността на европейската икономика, но също така ще насърчи растежа и създаването на работни места. Трябва да направим така, че лицата с професионални квалификации да могат да се придвижват безпроблемно до местата, където има вакантни позиции. Ще разгледаме редица важни въпроси, включително създаването на т. нар. „професионални карти“ и подобряването на образователните изисквания за някои професии.“

В Зелената книга са начертани възможни бъдещи стратегии, основаващи се на досегашните постижения, като същевременно се разработват нови подходи за насърчаване на мобилността.

Така например въвеждането на професионалните карти, което е тясно свързано с Информационната система за вътрешния пазар, може значително да улесни признаването на професионалните квалификации на лицата в други държави-членки. Професионалната карта, издадена в държавата-членка, от която е съответното лице, ще му позволи да удостовери своята компетентност (включително необходимата квалификация или разрешение за практикуване на професията) пред потенциални работодатели, клиенти и органи в друга държава-членка на ЕС.

Заинтересованите страни са приканени да изразят становища и относно потенциала на новите т. нар. „общи платформи“, насочени към разработване на съгласувани критерии за професионална квалификация, които имат за цел да подобрят професионалната мобилност в случаите, когато не съществува автоматично признаване на квалификации. Тези платформи могат да се използват за постепенното уеднаквяване на образователните изисквания.

В рамките на процеса на модернизиране може да се пристъпи към реформиране на изискванията за минимално образование за някои професии (например архитекти и определени специалности в сферата на здравеопазването). С оглед на това са възможни промени в продължителността и съдържанието на съответния курс на обучение, както и в изискванията за езикови умения на работещите в здравеопазването. Тези мерки ще укрепят и законодателната основа за автоматичното признаване на професионалните квалификации.

Заинтересованите страни, участващи в консултациите, могат да изпращат своите становища до 20 септември 2011 г. За 7 ноември 2011 г. е планирана конференция на високо равнище по тази тема, организирана от Комисията. Предвижда се законодателното предложение да бъде представено през декември 2011 г.

Контекст

Целта на Зелената книга е да бъдат събрани мненията на заинтересованите страни относно модернизирането на Директивата за професионалните квалификации (Директива 2005/36/ЕО).

Основен акцент се поставя върху усилията, насочени към повишаване на професионалната мобилност на европейските граждани — това е един от дванадесетте инструмента за растеж, залегнали в Акта на Комисията за единния пазар (IP/11/469). Зелената книга е изготвена след представянето на доклада относно практическото прилагане на директивата (IP/10/1367) и първото публично допитване на техническо ниво, организирано през януари 2011 г. (IP/11/14). До края на юни се очаква публикуването на окончателен доклад за оценка, както и обобщение на отговорите по първата консултация.

Документът относно провежданите консултации е публикуван на следната електронна страница:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_directive_en.htm

Вж. също MEMO/11/438

За допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm


Side Bar