Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Nya EU-regler för utbetalning av underhållsbidrag till barn och familjer

Bryssel den 21 juni 2011 – Denna vecka införs nya EU-omfattande regler som kommer att leda till snabbare utbetalningar av underhållsbidrag till barn i EU. I dag finns det uppskattningsvis 16 miljoner internationella par inom EU och en miljon av dessa skiljer sig varje år. Därför tvingas allt fler föräldrar begära indrivning av underhåll när den andra föräldern bor utomlands och vägrar att betala. Enligt de nya reglerna inrättas ett EU-system för indrivning av underhållsbidrag så att föräldrar inte längre ska kunna fly sitt ansvar.

”Barnets bästa måste alltid komma i första rummet. Dessa regler ska se till att de får underhåll även om en förälder bor i ett annat land”, sade Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättsliga frågor.

I dag kan man som EU-invånare stöta på problem när man försöker driva in underhåll till barn eller andra typer av underhåll från en person i annat EU-land, till exempel av en förälder som bosatt sig utomlands efter en skilsmässa. Priset kan blir högt för föräldrar och barn, såväl ekonomiskt som psykiskt. Dessutom måste staten ofta stå för betalningen när den underhållsskyldige underlåter att betala underhåll.

De nya reglerna kommer att göra det möjligt för personer att effektivt kräva in underhåll i gränsöverskridande situationer. I de flesta fall kommer ett beslut om underhållsskyldighet att vara verkställbart i en annan medlemsstat utan att det krävs något särskilt förfarande. Detta kommer att leda till snabbare förfaranden och minskade kostnader för föräldrar som begär indrivning av underhållsbidrag. Förordningen innehåller även regler om samarbete mellan centralmyndigheter för att ge hjälp i samband med ansökningar om indrivning av underhåll.

Bakgrund

Förordning (EG) nr 4/2009 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet antogs den 18 december 2008. Den tillämpas mellan EU-medlemsländerna från och med den 18 juni 2011.

På internationell nivå lägger 2007 års Haagkonvention om underhåll grunden till ett världsomspännande system för uppbörd av underhållsbidrag till barn och familjer. EU undertecknade konventionen den 6 april 2011 (IP/11/441). Konventionen är ett gemensamt regelverk för att myndigheterna i EU och länder utanför EU ska samarbeta vid genomdrivandet av underhållskrav, så att den underhållsskyldige inte längre kan klara sig undan genom att lämna EU.

Kommissionen övervakar på nära håll varje medlemslands genomförande av förordningen för att se till att förordningens krav uppfylls. Kommissionen kan vid behov vidta alla de lämpliga åtgärder som krävs.

Mer information:

Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsidan för vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionär för rättvisa:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner :

Matthew Newman +32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar