Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Dzieci i rodziny skorzystają z nowych unijnych przepisów o świadczeniach alimentacyjnych

Bruksela, 21 czerwca 2011 r. – Zgodnie z nowymi unijnymi przepisami, które obowiązują od bieżącego tygodnia, dzieci w całej UE będą szybciej otrzymywać świadczenia alimentacyjne w przypadku rozpadu rodziny. Liczbę międzynarodowych par żyjących w UE szacuje się na 16 mln, a rocznie dochodzi do 1 mln rozwodów, dlatego coraz więcej rodzin staje wobec konieczności dochodzenia świadczeń alimentacyjnych w sytuacji, gdy jeden z rodziców żyje za granicą i odmawia pomocy finansowej. Nowe przepisy ustanawiają ogólnounijny system ułatwiający dochodzenie świadczeń alimentacyjnych, tak by rodzice, którzy nie pozostali przy dziecku, nie mogli dłużej uchylać się od swoich zobowiązań.

Interes dziecka musi mieć zawsze priorytet. Przepisy te pozwolą zagwarantować uzyskiwanie przez dzieci finansowego wsparcia w sytuacji, gdy jeden z rodziców mieszka daleko od nich, w innym państwie UE”, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, unijna komisarz ds. sprawiedliwości.

Obecnie Europejczycy mogą napotkać problemy, próbując dochodzić zaległych świadczeń na dzieci oraz innych form alimentów od osoby mieszkającej w innym państwie UE, np. gdy małżeństwo rozwodzi się i jeden z małżonków przenosi się za granicę. Może to się wiązać ze znacznymi kosztami dla rodziców i dzieci, zarówno w wymiarze finansowym, jak i psychologicznym. Poza tym rządy muszą często płacić w miejsce uchylających się dłużników.

Nowe przepisy umożliwią obywatelom skuteczne dochodzenie świadczeń alimentacyjnych w sytuacjach transgranicznych. W większości przypadków decyzja w sprawie zobowiązań alimentacyjnych w jednym państwie UE będzie możliwa do wyegzekwowania w innym państwie, bez konieczności przeprowadzania żadnego specjalnego postępowania. Przyśpieszy to procedury i pozwoli rodzicom zaoszczędzić pieniądze. Rozporządzenia ustanawia również przepisy dotyczące współpracy między centralnymi organami na rzecz udzielania pomocy w odniesieniu do wniosków o świadczenia alimentacyjne.

Kontekst

Rozporządzenie (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych zostało przyjęte w dniu 18 grudnia 2008 r. Rozporządzenie obowiązuje między państwami członkowskimi UE od 18 czerwca 2011 r.

Na szczeblu globalnym konwencja haska w sprawie alimentów z 2007 r. ustanawia ogólnoświatowy system dochodzenia świadczeń na rzecz dzieci oraz innych form alimentów. UE podpisała tę konwencję w dniu 6 kwietnia 2011 r. (IP/11/441). Konwencja tworzy wspólne ramy prawne dla państw UE i państw trzecich, tak by władze z różnych państw mogły ze sobą współpracować przy egzekwowaniu roszczeń alimentacyjnych, a dłużnicy nie mogli już uchylać się od zobowiązań, opuszczając UE.

Komisja uważnie monitoruje wprowadzanie rozporządzenia w życie przez państwa członkowskie w celu zagwarantowania, by spełniły one zawarte w nim wymogi. W razie potrzeby Komisja podejmie wszelkie właściwe środki.

Więcej informacji

Portal informacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakt :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar