Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjoni pressiteade

Uued ELi eeskirjad aitavad lastel ja peredel elatisraha kätte saada

Brüssel, 21. juuni 2011 – Sellest nädalast kehtima hakkavate uute ELi reeglite kohaselt tuleb vanemate lahkumineku korral hakata lastele kiiremini elatist maksma kogu ELis. ELis elab hinnanguliselt umbes 16 miljonit eri rahvusest paari ja igal aastal lahutatakse 1 miljon abielu. Järjest rohkem perekondi on sunnitud elatist sisse nõudma juhtudel, kus üks vanem elab välisriigis ja keeldub perekonda rahaliselt toetamast. Uute reeglitega luuakse kogu ELi hõlmav süsteem elatismaksete sissenõudmise hõlbustamiseks, nii et eemalviibivatel vanematel ei ole enam võimalik oma kohutusi täitmata jätta.

„Lapse huvid tuleb alati esikohale seada. Uute eeskirjadega tagatakse, et lapsed saavad neile ettenähtud rahalise toetuse ka siis, kui üks vanem elab perest lahus teises ELi liikmesriigis,“ märkis Euroopa Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding.

Praegu on eurooplastel üsna keeruline teises ELi riigis elavalt inimeselt lapse elatist ja muid toetusi sisse nõuda, kui abielupaar lahutab ja üks lapsevanem kolib teise riiki elama. See võib vanematele ja lastele nii rahalises mõttes kui psühholoogiliselt palju maksma minna. Lisaks sellele peavad riigid sageli ise raha kulutama, et kohustused täitmata jätnud võlgnike peredele elatis siiski laekuks.

Uued reeglid aitavad inimestel elatisraha ka piiriülestes olukordades tõhusalt sisse nõuda. Enamikul juhtudel on ühes liikmesriigis tehtud otsus elatisraha maksmise kohta täidetav ka teistes liikmesriikides ilma erimenetluseta. See kiirendab otsuste täitmist ja aitab vanematel raha kokku hoida. Määrusega nähakse ette ka keskasutuste vahelise koostöö reeglid, et osutada abi elatisnõuete menetlemisel.

Taustteave

Nõukogu määrus (EÜ) nr 4/2009 kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes võeti vastu 18. detsembril 2008. Määrust kohaldatakse ELi liikmesriikide vahel alates 18. juunist 2011.

Haagi 2007. aasta elatise sissenõudmise konventsiooniga luuakse ülemaailmne süsteem lapsetoetuste ja muu elatisraha kättesaamiseks. EL kirjutas Haagi konventsioonile alla 6. aprillil 2011 (IP/11/441). Konventsiooniga luuakse ühine õigusraamistik ELi ja kolmandate riikide vahel, mille raames ametiasutused teevad koostööd elatisnõuete jõustamiseks ja võlgnikud ei saa enam EList lahkudes maksmisest pääseda.

Komisjon jälgib tähelepanelikult, kuidas liikmesriigid määrust nr 4/2009 rakendavad, et tagada, et määruse nõudeid täidetakse korrektselt. Vajaduse korral võtab komisjon asjakohased meetmed.

Lisateave

Õigusküsimuste peadirektoraadi uudisnurk:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar