Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

Digitale agenda: de Commissie is bezorgd over delen van het voorstel van de Belgische regulator om de omroepmarkten en (in beperktere mate) de breedbandmarkten te reguleren

Brussel, 21 juni 2011 – De Europese Commissie heeft zich op een aantal punten bezorgd getoond over een voorstel van de Belgische omroepregulatoren om de omroepdiensten in België te reguleren. Zij heeft ook enkele vragen gesteld over het voorstel van de Belgische telecomregulator om breedbandtoegang te reguleren. In het bijzonder verzoekt de Commissie de Belgische regulatoren ten volle rekening te houden met de marktontwikkelingen op de twee markten en hun argumentatie met betrekking tot de omroepmarkt verder te onderbouwen en te motiveren. De rol van de Commissie bestaat erin de door de nationale telecomregulatoren voorgestelde oplossingen om concurrentieproblemen aan te pakken, nauwgezet te onderzoeken zodat ervoor wordt gezorgd dat de klanten en de bedrijven voordeel kunnen halen uit een eerlijke en concurrentiële interne telecommarkt en de exploitanten de zekerheid omtrent de regelgeving krijgen die zij nodig hebben om met vertrouwen in heel Europa te kunnen zakendoen.

Volgens de plannen moeten Belgacom en de kabelexploitanten ervoor zorgen dat alternatieve exploitanten effectiever kunnen concurreren op de markten van zowel kabel als DSL (gegevenstransmissie over telefoonnetwerken).

De voorgestelde maatregel houdt in dat Belgacom aan concurrenten toegang tot zijn breedbandnetwerk (met gebruik van telefoonlijnen) moet verlenen en dat de kabelexploitanten Telenet, Brutélé, Numéricable, Tecteo en AIESH aan concurrenten toegang tot hun kabelnetwerken moeten verlenen.

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale agenda, zei hierover: "Ik deel volkomen de doelstelling van de Belgische omroep- en telecomregulatoren om de concurrentie te versterken ten gunste van de Belgische consumenten, die recht hebben op meer keuze en lagere prijzen. Regulatoren moeten de marktontwikkelingen echter nauwgezet onderzoeken en vermijden dat marktdeelnemers onevenredige verplichtingen krijgen opgelegd, waardoor onnodige lasten kunnen ontstaan en uiteindelijk investering en innovatie worden verstikt. De Commissie heeft de Belgische regulatoren daarom verzocht de concurrentievoorwaarden op de betrokken markten nauwgezet te onderzoeken en hun voorgestelde maatregelen verder te staven."

De voorstellen van de Belgische regulatoren

In België ontvangen circa 80% van de huishoudens hun televisiediensten van kabelexploitanten. Terwijl IPTV (televisie over het internet) een aanzienlijk aantal klanten heeft kunnen winnen, hebben alternatieve platforms zoals satelliet-, digitale ether- en mobiele televisie in België nog maar weinig voet aan de grond gekregen. De Belgische regulatoren zijn van mening dat elke Belgische kabelexploitant in de omroepmarkt die overeenstemt met zijn netwerkgebied, aanzienlijke marktmacht heeft. Met de voorgestelde regulering van kabelnetwerken zouden deze alternatieve platforms in staat moeten zijn zowel analoge en digitale doorgifte als breedbanddiensten over het kabelplatform aan te bieden en hun eigen digitale aanbod verder te ontwikkelen, waardoor consumenten uiteindelijk meer keuze krijgen. Met dit doel stellen de Belgische regulatoren in het bijzonder voor de kabelexploitanten een verplichting op te leggen om aan alternatieve omroepaanbieders een aanbod te doen voor:

  • wederverkoop van hun analoge TV-programma's,

  • toegang tot hun digitale TV-platform, en

  • wederverkoop van breedbandinternetproducten (de laatste twee verplichtingen zouden echter niet gelden ten aanzien van Belgacom).

Dankzij de voorgestelde regulering van de Belgische markten voor wholesale-infrastructuur en breedbandtoegang zullen alternatieve aanbieders in staat blijven om de retailbreedbandmarkt te betreden. Zoals in de overgrote meerderheid van EU-lidstaten wordt ook hier vastgesteld dat de grootste netwerkexploitant Belgacom aanzienlijke marktmacht heeft op deze twee markten. Daarom zal Belgacom verplicht worden toegang tot zijn netwerk te verlenen en alternatieve aanbieders een multicast-dienst aan te bieden, hetgeen hen moet helpen onder meer IPTV over het breedbandnetwerk te leveren.

Opmerkingen van de Commissie

De Commissie heeft zich op een aantal punten bezorgd getoond over de voorstellen van de Belgische regulatoren.

Zij heeft in het bijzonder kritiek op de analyse die de regulatoren hebben gemaakt van de omroepmarkten. Zij heeft de regulatoren ook verzocht beter rekening te houden met marktontwikkelingen in het licht van de recente betreding van de markt door concurrenten (in het bijzonder de IPTV van Belgacom), de trend naar multiplay en geconvergeerde breedband-omroepaanbiedingen en de voorgestelde regulering van Belgacom (die derde partijen in staat moet stellen zowel breedband als IPTV-diensten over het netwerk van Belgacom aan te bieden).

De Commissie heeft de regulatoren verder verzocht beter te motiveren dat de verplichting voor kabelexploitanten om wederverkoop van analoge TV aan te bieden een evenredige verplichting is, ook omdat het belang van analoge TV aan het afnemen is. Voorts heeft de Commissie de Belgische regulatoren verzocht om een motivering te geven voor de voorgestelde verplichting om deze toegang ook aan te bieden aan Belgacom, dat met vrij veel succes zijn eigen IPTV aan het ontwikkelen is en een sterke aanwezigheid heeft in de aangrenzende telecommarkten.

Met betrekking tot de breedbandmarkten heeft de Commissie de Belgische regulatoren uitgenodigd ervoor te zorgen dat de voorgestelde regulering toegang over glasvezelnetwerken van de volgende generatie niet verhindert, en rekening te houden met de concurrentiedruk die de kabelexploitanten op retailniveau uitoefenen.

Achtergrond

Op 20 mei 2011 heeft de Belgische Conferentie van regulatoren voor de elektronischecommunicatiesector (CRC) overeenkomstig artikel 7 van de EU-kaderrichtlijn voor telecommunicatie de Commissie in kennis gesteld van ontwerpmaatregelen voor de markten voor wholesale-infrastructuur en breedbandtoegang en voor de retailmarkt voor omroepdiensten in België.

In België worden de bevoegdheden met betrekking tot elektronische communicatie gedeeld tussen de federale staat en de gemeenschappen. De CRC is bij het samenwerkingsakkoord van 2006 opgericht als de instantie voor samenwerking tussen het BIPT (federale staat), de Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA – Franse Gemeenschap), de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM – Vlaamse Gemeenschap) en de Medienrat (Duitstalige Gemeenschap).

De Commissie heeft krachtens de "procedure van artikel 7" (MEMO/08/620) brieven met opmerkingen ("comments letters") gezonden aan de CRC. Deze procedure laat de nationale telecomregulatoren heel wat bewegingsruimte om voor daadwerkelijke concurrentie te zorgen, maar houdt wel in dat ze hun ontwerpmaatregelen aan de Commissie moeten melden. Volgens de regels die gelden voor de regulerende maatregelen van de lidstaten waarvan de Commissie vóór 25 mei 2011 in kennis is gesteld (zoals hier het geval is), kan de Commissie opmerkingen maken waarmee de nationale telecomregulatoren zoveel mogelijk rekening moeten houden.

Ingeval de kennisgeving van regelgevende maatregelen na 25 mei 2011 binnenkomt, zijn de herziene EU-telecomregels van toepassing. De herziene regels, en meer in het bijzonder het nieuwe artikel 7bis, verlenen de Commissie, in samenwerking met het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC), extra bevoegdheden om toezicht te houden op concurrentieoplossingen voor de telecommarkten. In de praktijk kan de Commissie, wanneer zij in overleg met BEREC van oordeel is dat een door een nationale regelgevingsinstantie aangemelde ontwerpoplossing een obstakel zou vormen voor de interne markt, een diepgaande evaluatie uitvoeren en uiteindelijk voor de nationale regelgevingsinstantie een aanbeveling formuleren om dit instrument te wijzigen of in te trekken (zie MEMO/11/321).

De brief van de Commissie is te vinden op:

http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/commissionsdecisions&vm=detailed&sb=Title

Website van de digitale agenda: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Website van Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Volg Neelie Kroes op Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Contacts :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar