Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Statligt stöd: Kommissionen har inlett ett samråd om stöd till filmsektorn

Bryssel den 20 juni 2011 – Europeiska kommissionen har inlett ett offentligt samråd om den första etappen i en översyn av kriterierna för tillämpning av EU:s bestämmelser om statligt stöd på ekonomiskt stöd från medlemsstaterna till filmproduktion och filmdistribution. Det gällande meddelandet om film är tio år gammalt. Kommissionen har publicerat ett diskussionsunderlag i vilket den identifierar områden som behöver tas upp till diskussion, t.ex. användandet av statligt stöd i konkurrensen om större filmprojekt och stöd till annan verksamhet än produktion. Kommissionen uppmanade berörda parter att inkomma med sina synpunkter senast den 30 september 2011.

Joaquín Almunia, kommissionens vice ordförande med ansvar för konkurrenspolitiken, ger följande kommentar: ”Innan vi utarbetar de nya bestämmelserna om statligt stöd för denna viktiga sektor vill jag och mina kollegor först inhämta olika synpunkter på vad det gemensamma målet för EU bör vara när det gäller detta slags stöd. Leder t.ex. ett tävlande i subventioner för att locka till sig stora amerikanska produktioner till att stödet till mindre europeiska filmproduktioner undermineras? Behöver bestämmelserna utökas till att omfatta mer än bara främjande av en ökad filmproduktion? Behövs det stöd för att filmskaparna ska bli uppmuntrade att använda sig av de möjligheter som den digitala tekniken ger? Det är först när vi fått en tydligare bild av denna slags frågor som vi kan börja arbetet med att utarbeta de nya bestämmelserna om statligt stöd.”.

Följande frågor tas upp till diskussion i samrådet:

  • Konkurrens mellan medlemsstaterna när det gäller att använda statligt stöd för att locka till sig utländska investeringar, främst från stora amerikanska filmbolag.

  • Stöd till andra verksamheter än film- och TV-produktion (t.ex. filmdistribution och digital projektion).

  • Territoriella utgiftsåtaganden i filmstödordningar.

  • Kan eller ska de särskilda reglerna för statligt stöd i den audiovisuella sektorn anpassas för att ta hänsyn till ny teknik, nya kreativa koncept och ändringar i konsumentbeteendet.

Det beräknas att EU:s medlemsstater varje år tillhandahåller 2,3 miljarder euro i filmstöd: 1,3 miljarder euro i bidrag och mjuka lån samt 1 miljard euro i skatteincitament. Omkring 80 % av detta går till filmproduktion. Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Italien och Spanien står för merparten av detta stöd.

Kommissionens samråd sker till följd av att de gällande bedömningskriterierna för statligt stöd i januari 2009 (IP/09/138) förlängdes till den 31 december 2012. Kommissionen grundar för närvarande sina bedömningar av stöd till filmproduktion på de regler för statligt stöd som anges i 2001 års meddelande om film IP/01/1326). Vad gäller annat stöd till filmsektorn använder sig kommissionen ofta av bestämmelserna I meddelandet om film för sina bedömningar av åtgärder enligt artikel 107.3 d i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som tillåter stöd för att främja kultur.

Se Memo/11/428 för frågor och svar i samband med inledandet av översynen.

Diskussionsunderlaget och övriga upplysningar om det offentliga samrådet finns tillgängliga på

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_state_aid_films/index_en.html .

Svaren ska skickas in före den 30 september 2011 till Stateaidgreffe@ec.europa.eu

Bakgrund

Enligt det gällande meddelandet om film (se IP/01/1326) ska följande kriterier vara uppfyllda för att det ska vara möjligt att göra undantag från det allmänna förbudet mot statligt stöd med hänvisning till att det rör sig om ett stöd för att främja kulturen:

  • Stödet måste vara förenligt med fördraget (det får till exempel inte vara oförenligt med den inre marknaden).

  • Stödet måste avse en kulturprodukt. Medlemsstaterna måste säkerställa att innehållet i den produktion som beviljas stöd är kulturellt i enlighet med kontrollerbara nationella kriterier (tillämpning av subsidiaritetsprincipen).

  • Producenten måste vara fri att använda minst 20 % av filmbudgeten i andra medlemsstater utan att detta leder till någon minskning av det stöd som lämnas enligt systemet.

  • Stödnivån ska i princip begränsas till 50 % av produktionsbudgeten, med undantag för svåra filmer och lågbudgetfilmer.

  • Extra stöd för särskilda filmproduktionsverksamheter (t.ex. efterproduktion) är inte tillåtet.

Kontaktpersoner:

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar