Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – sporočilo za medije

Državne pomoči: Komisija se posvetuje o podpori filmski industriji

Bruselj, 20. junija 2011 – Evropska komisija je začela javno posvetovanje o merilih, ki se v okviru pravil EU o državni pomoči uporabljajo za finančno podporo držav članic filmski industriji. Gre za prvi korak pregleda meril na tem področju. Zdaj veljavno sporočilo o kinematografiji je staro 10 let. Komisija je objavila dokument za razpravo, v katerem je opredelila področja, ki zahtevajo razmislek. Taki področji sta med drugim tekmovanje z uporabo državnih pomoči za privabljanje velikih filmskih produkcij in podpora tudi drugim dejavnostim, ne samo produkciji. Komisija poziva zainteresirane strani, da svoje pripombe predložijo do 20. septembra 2011.

Podpredsednik Evropske komisije in komisar, pristojen za konkurenco, Joaquín Almunia je ob tem dejal: „Preden oblikujemo prihodnja pravila o državni pomoči za ta pomembni sektor, želimo zbrati mnenja o tem, kakšen naj bi bil skupni evropski cilj tovrstne podpore. Ali denimo tekmovanje s subvencijami za privabljanje velikih ameriških produkcij spodkopava učinkovitost pomoči, namenjene podpori manjšim evropskim filmom? Ali bi bilo uporabo naših pravil treba razširiti na druga področja, kot je zgolj spodbujanje produkcije več filmov? Ali bi bilo s podporo treba spodbujati filmske ustvarjalce, da proučijo možnosti, ki jih prinaša digitalna revolucija? Šele ko bomo imeli jasnejšo sliko glede teh in podobnih vprašanj, bomo lahko začeli oblikovati ustrezna pravila o državni pomoči.“

Vprašanja za razpravo vključujejo:

  • konkurenco med nekaterimi državami članicami, ki z uporabo državnih pomoči privabljajo naložbe velikih (zlasti ameriških) podjetij za filmsko produkcijo,

  • podporo tudi drugim vidikom (kot sta na primer filmska distribucija in digitalna projekcija) in ne samo filmski ter televizijski produkciji,

  • obveznosti teritorializacije porabe, ki jih nalagajo sheme podpore filmski industriji, in

  • ali bi bilo posebna pravila o državni pomoči avdiovizualni industriji treba, če je to sploh mogoče, prilagoditi novim tehnologijam, novim kreativnim konceptom in spreminjajočemu se obnašanju potrošnikov.

Države članice EU filmski industriji po ocenah letno namenijo 2,3 milijarde evrov: 1,3 milijarde evrov v obliki nepovratne pomoči in ugodnih posojil ter 1 milijardo evrov v obliki davčnih spodbud. Okrog 80 % tega gre za filmsko produkcijo. Večino omenjene finančne podpore dajejo Francija, Združeno kraljestvo, Italija in Španija.

Posvetovanje Komisije sledi podaljšanju obstoječih meril za ocenjevanje državnih pomoči, ki je bilo sprejeto januarja 2009 (IP/09/138), izteče pa se 31. decembra 2012. Komisija pomoč filmski produkciji trenutno ocenjuje na podlagi pravil o državni pomoči, ki so opredeljena v sporočilu o kinematografiji iz leta 2001 (IP/01/1326). Glede druge vrste podpore filmski industriji se ocena Komisije pogosto sklicuje na pravila iz sporočila o kinematografiji, kadar ocenjuje ukrepe v okviru člena 107(3)(d) Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki dovoljuje pomoč za pospeševanje kulture.

Za vprašanja in odgovore v zvezi z začetkom pregleda glej Memo/11/428.

Dokument za razpravo in druge informacije o javnem posvetovanju so na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_state_aid_films/index_en.html.

Pripombe je treba poslati do 30. septembra 2011 na elektronski naslov:

Stateaidgreffe@ec.europa.eu

Ozadje

Zdaj veljavno sporočilo o kinematografiji (glej IP/01/1326) opredeljuje naslednja merila, na podlagi katerih je državna pomoč filmski industriji deležna „kulturne izjeme“ od splošne prepovedi državnih pomoči v Pogodbi:

  • pomoč mora biti v skladu z določbami Pogodbe (to pomeni, da ne sme vplivati na notranji trg);

  • pomoč mora biti namenjena neposredno kulturnemu izdelku; vsaka država članica mora zagotoviti, da je vsebina produkcije, ki prejme pomoč, v skladu s preverljivimi nacionalnimi merili kulturne narave (uporaba načela subsidiarnosti);

  • producent mora imeti možnost, da vsaj 20 % proračuna filma porabi v drugih državah članicah, ne da bi mu bila zaradi tega zmanjšana dodeljena pomoč v okviru sheme;

  • intenzivnost pomoči mora biti načeloma omejena na 50 % proračuna produkcije, razen pri zahtevnih in nizkoproračunskih filmih;

  • dodatki pomoči za posebne filmske dejavnosti (kot je postprodukcija) niso dovoljeni.

Kontakta:

Amelia Torres (+32 22954629)

Maria Madrid Pina (+32 22954530)


Side Bar