Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa Európskej komisie

Štátna pomoc: Komisia otvára konzultáciu o podpore filmového odvetvia

Brusel 20. júna 2011 – Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu ako prvý krok v rámci prieskumu kritérií, ktoré sa používajú pri uplatňovaní pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci na finančnú podporu, ktorú poskytujú členské štáty na výrobu a distribúciu filmov. V súčasnosti platné oznámenie o kinematografii bolo vydané pred 10 rokmi. Komisia uverejnila dokument o zásadných otázkach určujúci oblasti, na ktoré by sa mala sústrediť pozornosť, napr. súťaž o získanie veľkých filmových produkcií prostredníctvom štátnej pomoci a podpora iných činností okrem produkcie. Komisia vyzýva zainteresované strany, aby predložili svoje pripomienky do 30. septembra 2011.

Joaquín Almunia, podpredseda Komisie zodpovedný za politiku hospodárskej súťaže, uviedol: „Predtým ako navrhneme nové pravidlá štátnej pomoci pre toto dôležité odvetvie, moji kolegovia a ja by sme radi zhromaždili názory na to, čo by malo byť spoločným európskym cieľom takejto podpory. Napríklad znižuje súťaženie v poskytovaní dotácií na prilákanie veľkých amerických produkcií účinnosť pomoci na podporu produkcie menších európskych filmov? Je potrebné, aby rozsah pôsobnosti našich pravidiel siahal ďalej, než je podnecovanie produkcie väčšieho množstva filmov? Je podpora nevyhnutná na to, aby podnietila filmových tvorcov do využívania možností digitálnej revolúcie? Až keď budeme mať jasnejšiu predstavu o podobných otázkach, môžeme pripraviť zodpovedajúce pravidlá štátnej pomoci.“

K otázkam, ktoré sa majú prerokovať v rámci konzultácie, patria:

  • súťaženie medzi niektorými členskými štátmi vo využívaní štátnej pomoci na prilákanie investícií zo strany veľkých filmových produkčných spoločností, najmä z USA,

  • podpora iných činností, než je filmová a televízna produkcia (napr. distribúcie filmov a digitálneho premietania),

  • povinná územná viazanosť výdavkov, ktorú vyžadujú systémy štátnej pomoci pre film, a

  • otázka, či osobitné pravidlá štátnej pomoci pre audiovizuálne odvetvie môžu alebo či majú byť prispôsobené novým technológiám, novým kreatívnym konceptom a zmenám správania spotrebiteľov.

Členské štáty EÚ poskytujú na podporu filmového odvetvia ročne približne 2,3 mld. EUR: 1,3 mld. EUR prostredníctvom grantov a zvýhodnených úverov a 1 mld. EUR prostredníctvom daňových stimulov. Približne 80 % týchto finančných prostriedkov je vyčlenených na filmovú produkciu. Väčšina tejto finančnej podpory pochádza z Francúzska, Spojeného kráľovstva, Nemecka, Talianska a Španielska.

Táto konzultácia Komisie nadväzuje na skutočnosť, že v januári 2009 (IP/09/138) bola predĺžená platnosť hodnotiacich kritérií štátnej pomoci do 31. decembra 2012. Komisia dnes posudzuje štátnu pomoc v prospech filmovej produkcie podľa pravidiel uvedených v oznámení o kinematografii z roku 2001 (IP/01/1326). Pokiaľ ide o ďalšie typy podpory filmového odvetvia, Komisia často odkazuje na oznámenie o kinematografii, keď posudzuje opatrenia štátnej pomoci podľa článku 107 ods. 3 písm. d) Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorý umožňuje pridelenie pomoci na podporu kultúry.

Pre otázky a odpovede týkajúce sa začatia preskúmania pozri Memo/11/428.

Dokument o zásadných otázkach a ďalšie informácie o verejnej konzultácii sú uverejnené na webovej stránke

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_state_aid_films/index_en.html.

Pripomienky je potrebné zaslať do 30. septembra 2011 na adresu:

Stateaidgreffe@ec.europa.eu

Kontext

Aktuálne oznámenie o kinematografii (pozri IP/01/1326) stanovuje tieto kritériá, ktoré štátna pomoc tohto druhu musí spĺňať, aby mohla využívať výnimku pre kultúru zo všeobecného zákazu štátnej pomoci uvedenú v zmluve:

  • pomoc musí byť v súlade s ustanoveniami zmluvy (napr. nesmie mať vplyv na vnútorný trh),

  • pomoc musí byť určená na projekt v oblasti kultúry. Každý členský štát musí zabezpečiť, aby bol obsah tvorby, na ktorú sa pomoc poskytuje, kultúrnej povahy podľa overiteľných vnútroštátnych kritérií (podľa zásady subsidiarity),

  • producent musí mať možnosť vynaložiť aspoň 20 % rozpočtu na film v iných členských štátoch bez toho, aby bola pomoc poskytnutá v rámci tejto schémy znížená,

  • intenzita pomoci musí byť v spravidla obmedzená na 50 % rozpočtu na produkciu s výnimkou prípadov náročných alebo nízkorozpočtových filmov,

  • pomoc nesmie zahŕňať dodatočné prostriedky na špecifickú činnosť v rámci filmovej výroby (napr. postprodukciu).

Kontaktné osoby:

Amelia Torres +32 22954629

Maria Madrid Pina +32 22954530


Side Bar