Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Valstybės pagalba. Komisija pradėjo konsultacijas dėl paramos kino sektoriui

Briuselis, 2011 m. birželio 20 d. Europos Komisija paskelbė viešas konsultacijas, kuriomis pradedama ES valstybės pagalbos taisyklių taikymo valstybių narių finansinei paramai, skiriamai filmams kurti ir platinti, kriterijų peržiūra. Dabartinis Kino komunikatas paskelbtas prieš 10 metų. Komisija parengė klausimų dokumentą, kuriame nurodytos svarstytinos temos, kaip antai konkurencija dėl didžiųjų filmų kūrimo bendrovių pritraukimo naudojantis valstybės pagalba, taip pat kita pagalbinė veikla nei kūrimas. Komisija paprašė suinteresuotąsias šalis pateikti pastabas iki 2011 m. rugsėjo 30 d.

Komisijos pirmininko pavaduotojas ir už konkurenciją atsakingas Komisijos narys Joaquínas Almunia sakė: „Prieš pradėdami rengti būsimas šio svarbaus sektoriaus valstybės pagalbos taisykles, norime susipažinti su įvairiomis nuomonėmis dėl to, koks turėtų būti bendrasis europinis tokios paramos tikslas. Pavyzdžiui, ar šalių varžybos skirti kuo daugiau subsidijų, kad pritrauktų didžiąsias JAV filmų kūrimo bendroves, nekenkia mažesniems Europos filmų kūrėjams skiriamos pagalbos veiksmingumui? Ar mūsų taisyklės turi būti taikomos plačiau, o ne vien skatinti kurti daugiau filmų? Ar reikia pagalbos filmų kūrėjus skatinti susipažinti su skaitmeninės revoliucijos teikiamomis galimybėmis? Tik išsiaiškinę šiuos ir panašius klausimus galėsime pradėti rengti tinkamas valstybės pagalbos taisykles.“

Per konsultacijas bus diskutuojama šiais klausimais:

  • kai kurių valstybių narių konkurencija siekiant panaudoti valstybės pagalbą, kad į šalį pritrauktų didžiųjų filmų kūrimo bendrovių, daugiausia JAV, investicijų,

  • parama kitoms sritims nei filmų ir TV kūrinių kūrimas (pvz., filmams platinti ir skaitmeniniam demonstravimui),

  • filmų rėmimo schemose nustatyti teritorinių išlaidų įsipareigojimai,

  • galimybė arba būtinybė konkrečias garso ir vaizdo sektoriui skiriamos valstybės pagalbos taisykles pritaikyti prie naujų technologijų, naujų kūrybos koncepcijų ir kintančios vartotojų elgsenos.

Apskaičiuota, kad ES valstybės narės per metus suteikia 2,3 mlrd. EUR vertės paramą filmams – 1,3 mlrd. EUR skiriama dotacijoms ir lengvatinėms paskoloms, 1 mlrd. EUR – mokesčių paskatoms. Maždaug 80 proc. šių lėšų skiriama filmams kurti. Daugiausia finansinės paramos teikia Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Italija ir Ispanija.

Komisijos konsultacijos pradedamos po to, kai 2009 m. sausio mėn. esamų valstybės pagalbos vertinimo kriterijų galiojimas buvo pratęstas iki 2012 m. gruodžio 31 d. (IP/09/138). Pagalbą filmams kurti Komisija šiuo metu vertina pagal 2001 m. Kino komunikate nurodytas valstybės pagalbos taisykles (IP/01/1326). Vertindama kitų rūšių pagalbos kino sektoriui priemones pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 3 dalies d punktą, kuriuo leidžiama teikti pagalbą kultūrai, Komisija dažnai remiasi Kino komunikate nustatytomis taisyklėmis.

Klausimus ir atsakymus dėl peržiūros žr. Memo/11/428.

Klausimų dokumentas ir kita informacija apie viešas konsultacijas skelbiama

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_state_aid_films/index_en.html.

Pastabas reikėtų siųsti iki 2011 m. rugsėjo 30 d. adresu

Stateaidgreffe@ec.europa.eu.

Pagrindiniai faktai

Dabartiniame Kino komunikate (žr. IP/01/1326) nustatyti toliau išvardyti šios srities valstybės pagalbai taikomi kriterijai, pagal kuriuos galima pasinaudoti Sutartyje nustatyto bendro valstybės pagalbos draudimo išimtimi kultūrai:

  • valstybės pagalba turi atitikti Sutarties nuostatas (pvz., neprieštarauti vidaus rinkai),

  • pagalba turi būti skiriama kultūros produktui. Kiekviena valstybė narė privalo užtikrinti, kad kūrinio, kuriam skirta pagalba, turinys būtų kultūrinio pobūdžio, kurį galima įvertinti pagal patikrinamus nacionalinius kriterijus (taikant subsidiarumo principą),

  • filmo kūrėjui turi būti suteikiama galimybė panaudoti bent 20 proc. filmui skirto biudžeto kitoje valstybėje narėje ir tokiu atveju pagal schemą jam skirta valstybės pagalba nesumažinama,

  • pagalbos intensyvumas iš esmės neturi viršyti 50 proc. filmo kūrimo biudžeto, išskyrus sudėtingus ir mažo biudžeto filmus,

  • neleidžiama teikti papildomos pagalbos specialiai su filmo kūrimu susijusiai veiklai (pvz., postprodukcijai).

Asmenys ryšiams:

Amelia Torres (+32 2) 295 46 29

Maria Madrid Pina (+32 2) 295 45 30


Side Bar