Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Komissio järjestää kuulemisen elokuva-alan valtiontuista

Bryssel 20. kesäkuuta 2011 – Euroopan komissio on aloittanut julkisen kuulemisen elokuville myönnettävistä valtiontuista. Sen tarkoituksena on tarkistaa kriteerejä, joita käytetään sovellettaessa EU:n valtiontukisääntöjä jäsenvaltioiden elokuvien tekemiselle ja jakelulle myöntämään taloudelliseen apuun. Tämä kuuleminen on ensimmäinen vaihe prosessissa. Nykyinen elokuvatiedonanto on kymmenen vuotta vanha. Komissio on julkaissut keskusteluasiakirjan pohdittavista kysymyksistä. Lähemmin tarkastellaan esimerkiksi jäsenvaltioiden keskinäistä kilpailua, jolla pyritään houkuttamaan suuria elokuvahankkeita valtiontukien avulla, sekä muiden toimintojen kuin tuotannon tukemista. Komissio kehotti eri osapuolia esittämään huomautuksensa tuesta 30. syyskuuta 2011 mennessä.

Kilpailupolitiikasta vastaava komission varapuheenjohtaja Joaquín Almunia toteaa, että ala on Euroopalle tärkeä. Hän haluaa koota ennen uusien valtiotukisääntöjen laatimista näkemyksiä siitä, mitkä tuen yhteinen eurooppalainen tavoite voisi olla. ”Haittaako yhdysvaltalaisten suurtuotantojen houkuttelemiseksi käytävä valtiontuilla kilvoittelu pienten eurooppalaisten elokuvien tukemisesta saatavia tuloksia? Pitäisikö sääntöjen soveltamisalan ulottua laajemmalle kuin pelkkään tuotettavien elokuvien määrän lisäämiseen? Tarvitaanko tukea siihen, että elokuvantekijöitä kannustetaan hyödyntämään digitaalisen vallankumouksen suomia mahdollisuuksia? Pystymme aloittamaan asianmukaisten valtiontukisääntöjen laatimisen vasta, kun meillä on selkeämpi kuva näistä kysymyksistä.”

Kuulemisessa käsitellään esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • eräiden jäsenvaltioiden keskinäinen kilpailu, jossa valtiontukia käytetään houkuttelemaan sijoituksia suurilta ulkomaisilta, pääasiassa yhdysvaltalaisilta elokuvien tuotantoyhtiöiltä

  • tuki muulle toiminnalle kuin elokuva- ja televisiotuotantoon (esimerkiksi elokuvien levittämiseen ja digitaaliseen esitystekniikkaan)

  • elokuvien tukijärjestelmiin sisältyvät aluesidonnaisuudet ja

  • voidaanko ja pitäisikö audiovisuaalialaan sovellettavia valtiontukisääntöjä mukauttaa uuden teknologian, uusien luovien käsitteiden ja kulutuskäyttäytymisessä tapahtuneiden muutosten mukaan.

EU:n jäsenvaltiot myöntävät elokuvatukia arviolta 2,3 miljardia euroa vuodessa. Tästä 1,3 miljardia euroa annetaan avustuksina ja edullisina lainoina ja yksi miljardi verohelpotuksina. Noin 80 prosenttia tuista suunnataan elokuvatuotantoon. Suurimman osan tästä tuesta antavat Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa, Italia ja Espanja.

Tammikuussa 2009 ennen tätä komission kuulemista jatkettiin nykyisten valtiontukien arviointikriteerien voimassaoloa 31. joulukuuta 2012 asti (IP/09/138). Komissio arvioi nykyään elokuvien tuotantoon tarkoitettua tukea vuonna 2001 annetun elokuvatiedonannon (IP/01/1326) valtiontukisääntöjen nojalla. Muuntyyppisiä elokuva-alalla annettavia tukia arvioidessaan komissio viittaa usein elokuvatiedonannon sääntöihin tarkastellessaan toimenpiteitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan d alakohdan nojalla. Kyseinen määräys koskee tukea kulttuurin edistämiseen.

Ks. Memo/11/428, jossa käsitellään tarkistuksen aloittamiseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia.

Keskusteluasiakirja ja muita tietoja julkisesta kuulemisesta on osoitteessa

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_state_aid_films/index_en.html.

Kommentit on lähetettävä viimeistään 30. syyskuuta 2011 sähköpostiosoitteeseen

Stateaidgreffe@ec.europa.eu.

Tausta

Tämäntyyppiseen valtiontukeen voidaan soveltaa kulttuurin edistämistä koskevaa poikkeusta SEUT-sopimuksen yleisestä valtiontukikiellosta. Nykyisessä elokuvatiedonannossa (ks. IP/01/1326) niiden myöntämiselle vahvistetaan seuraavat kriteerit:

  • tuen on noudatettava SEUT-sopimuksen säännöksiä (se ei saa vaikuttaa sisämarkkinoihin)

  • tuen on oltava tarkoitettu kulttuurituotteelle; kunkin jäsenvaltion on taattava, että tuetun tuotannon sisältö on kulttuuria todennettavissa olevien kansallisten kriteerien mukaan (toissijaisuusperiaate)

  • tuottajan on voitava vapaasti käyttää vähintään 20 prosenttia elokuvan budjetista muissa jäsenvaltioissa ilman, että järjestelmästä myönnettyä tukea vähennetään

  • tuki-intensiteetti saa periaatteessa olla enintään 50 prosenttia tuotantobudjetista lukuun ottamatta vaativia ja pienen budjetin elokuvia

  • tuki ei saa koskea tiettyjä yksittäisiä elokuvantekotoimintoja (esim. jälkikäsittelyä).

Yhteyshenkilöt:

Amelia Torres (+32-2) 295 46 29

Maria Madrid Pina (+32 2) 295 45 30


Side Bar