Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa komisjon – pressiteade

Riigiabi: komisjon korraldab arutelu filmitoetuse küsimustes

Brüssel, 20. juuni 2011 – Euroopa komisjon on käivitanud avaliku arutelu, et vaadata läbi kriteeriumid, mida kohaldati liikmesriikide rahalist toetust filmide tootmisele ja levitamisele käsitlevatele ELi riigiabieeskirjadele. Kehtiv kinoteatis on 10 aastat vana. Komisjon on avaldanud aruteludokumendi, milles püstitatakse mõtlemisainet pakkuvaid küsimusi, nagu konkurents suurte filmitoojate ligimeelitamisel, kasutades selleks riigiabi ja muude tegevusvaldkondade toetamist peale tootmise. Komisjon kutsus kõiki huvitatud isikuid üles abi kohta arvamust avaldama 30. septembrini 2011.

Konkurentsipoliitika eest vastutav komisjoni asepresident Joaquín Almunia ütles: „Enne uute riigiabieeskirjade kavandamist selles tähtsas sektoris, soovime mina ja mu kolleegid koguda seisukohti, mis kajastaksid, milline Euroopa tasandi eesmärki toetuse abil saavutada tuleks. Näiteks, kas konkurents toetuste nimel suurte Ameerika Ühendriikide filmitootjate ligimeelitamiseks kahjustab väiksematele Euroopa filmidele antava toetuse tulemuslikkust? Kas meie eeskirjade reguleerimisala peaks ulatuma kaugemale, et soodustada filmitootmise hoogustamist? Kas oleks vaja toetada seda, et filmitootjad uuriksid digitaalse revolutsiooni pakutavaid võimalusi? Vaid siis, kui meil on selgem ülevaade nimetatud küsimustest, saame me alustada asjakohaste riigiabieeskirjade väljatöötamist.”

Arutelu hõlmab järgmisi teemasid:

  • konkurentsi teatavate liikmesriikide vahel, kes kasutavad riigiabi selleks, et meelitada ligi välisinvesteeringuid suurtelt, peamiselt Ameerika Ühendriikide filmitootjatelt

  • muu tegevuse toetamine peale filmide ja telesaadete tootmise (näiteks filmide levitamine ja digitaalprojektsioon)

  • filmitoetuskavades ettenähtud kohustuslikud territoriaalsed kulutused ja

  • kas audiovisuaalsektori spetsiifilisi riigiabieeskirju tuleks kohandada uutele tehnoloogiatele, uutele loomingulistele ideedele ja muutuvale tarbijakäitumisele.

ELi liikmesriigid kulutavad filmisektori toetuseks igal aastal hinnanguliselt 2,3 miljardit eurot: 1,3 miljardit eurot antakse toetuste ja sooduslaenudena ning 1 miljard eurot maksusoodustustena. Umbes 80% sellest summast eraldatakse filmide tootmiseks. Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Saksamaa, Itaalia ja Hispaania annavad suurema osa sellest toetusest.

Komisjoni arutelu järgneb 2009. aasta jaanuari otsusele pikendada olemasolevate riigiabi hindamiskriteeriumide kehtivusaega 31. detsembrini 2012 (IP/09/138). Komisjoni hinnang filmitootmiseks antavale abile põhineb praegu 2001. aasta kinoteatises osutatud riigiabieeskirjadel (IP/01/1326). Muude abiliikide puhul filmisektoris tugineb komisjon kinoteatise riigiabieeskirjadele, et hinnata meetmeid vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punktile d, mis võimaldab anda riigiabi kultuurile.

Läbivaatamist käsitlevate küsimuste ja vastuste osas vt Memo/11/428.

Aruteludokument ja muu teave avaliku arutelu kohta on avaldatud järgmisel veebisaidil: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_state_aid_films/index_en.html.

Vastused tuleks saata 30. septembriks 2011 järgmisel aadressil:

Stateaidgreffe@ec.europa.eu

Taust

Kehtivas kinoteatises (vt IP/01/1326) on kehtestatud järgmised kriteeriumid riigiabi saamiseks kultuurile tehtud erandiga üldisest aluslepingus sätestatud riigi toetuse keelamisest:

  • toetus peab olema kooskõlas aluslepinguga (nt ei tohi see mõjutada siseturgu)

  • abi peab olema suunatud kultuuritootele. Liikmesriigid peavad tagama, et abi saavad tooted on siseriiklike kontrollitavate kriteeriumide järgi olemuselt kultuurilised

  • produtsendil peab olema õigus kulutada vähemalt 20% filmi eelarvest muus liikmesriigis, ilma et see tooks kaasa kava alusel antava abi vähendamist

  • abi osatähtsus tohib üldreeglina olla kuni 50% tootmiseelarvest, välja arvatud keerukate ja väikese eelarvega filmide puhul

  • abi ei tohi anda teatavatele filmitootmist täiendavatele tegevustele (nt tootmisjärgne tegevus).

Kontaktisikud :

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar