Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή διοργανώνει δημόσια διαβούλευση για τις ενισχύσεις στον κινηματογραφικό κλάδο

Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει δημόσια διαβούλευση ως πρώτο βήμα για την επανεξέταση των κριτηρίων εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων που παρέχουν τα κράτη μέλη για τη χρηματοοικονομική στήριξη της παραγωγής και της διανομής κινηματογραφικών ταινιών. Η τρέχουσα ανακοίνωση για τον κινηματογράφο δημοσιεύθηκε πριν από μία δεκαετία. Η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει έγγραφο στο οποίο επισημαίνονται ορισμένα θέματα για εξέταση, όπως ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση των μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών μέσω κρατικών ενισχύσεων και η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων εκτός της παραγωγής. Η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την πολιτική ανταγωνισμού, κ. Joaquín Almunia, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Πριν καθορίσουμε τους μελλοντικούς κανόνες στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων για τον σημαντικό αυτόν κλάδο, οι συνάδελφοί μου και εγώ θέλουμε να συγκεντρώσουμε απόψεις για το ποιος θα πρέπει να είναι ο κοινός ευρωπαϊκός στόχος των ενισχύσεων αυτών. Για παράδειγμα, μήπως ο αγώνας δρόμου για τις επιδοτήσεις – που αποβλέπει στην προσέλκυση μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών των ΗΠΑ – μπορεί να υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα των ενισχύσεων που αποβλέπουν στην υποστήριξη μικρότερων ευρωπαϊκών κινηματογραφικών ταινιών; Το πεδίο εφαρμογής των κανόνων μας είναι σκόπιμο να επεκταθεί πέραν της ενθάρρυνσης της παραγωγής περισσότερων ταινιών; Απαιτούνται ενισχύσεις για να ενθαρρυνθούν οι παραγωγοί κινηματογραφικών ταινιών να διερευνήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή επανάσταση; Μόνο όταν σχηματίσουμε πιο συγκεκριμένη ιδέα για τα διαφορετικά αυτά ζητήματα, θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε κατάλληλους κανόνες στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων.»

Μεταξύ των θεμάτων που πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο της διαβούλευσης περιλαμβάνονται τα εξής:

  • ο ανταγωνισμός μεταξύ ορισμένων κρατών μελών που χρησιμοποιούν τις κρατικές ενισχύσεις για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων από μεγάλες εταιρείες κινηματογραφικής παραγωγής, κυρίως από τις ΗΠΑ,

  • η υποστήριξη πτυχών άλλων από την παραγωγή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών (όπως της διανομής κινηματογραφικών ταινιών και της ψηφιακής προβολής),

  • οι υποχρεώσεις εδαφικότητας των δαπανών που επιβάλλονται στα καθεστώτα ενίσχυσης της κινηματογραφικής παραγωγής, και

  • κατά πόσον οι συγκεκριμένοι κανόνες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον οπτικοακουστικό κλάδο μπορούν ή θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογίες, στις νέες δημιουργικές έννοιες και στη μεταβολή της συμπεριφοράς των καταναλωτών.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ χορηγούν περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για την υποστήριξη των κινηματογραφικών ταινιών: 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ για επιχορηγήσεις και χαμηλότοκα δάνεια και 1 δισεκατομμύριο ευρώ για φορολογικά κίνητρα. Περίπου το 80% του ποσού αυτού προορίζεται για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδοτικής αυτής στήριξης παρέχεται από το ΗΒ, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Η διαβούλευση που διοργάνωσε η Επιτροπή αποτελεί συνέχεια της παράτασης του Ιανουαρίου 2009 (IP/09/138) της διάρκειας ισχύος των υφιστάμενων κριτηρίων εκτίμησης των κρατικών ενισχύσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012. Για την αξιολόγηση των ενισχύσεων υπέρ της κινηματογραφικής παραγωγής, η Επιτροπή βασίζεται επί του παρόντος στους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που καθορίζονται στην ανακοίνωση του 2001 για τον κινηματογράφο (IP/01/1326). Για τα λοιπά καθεστώτα στήριξης του κινηματογραφικού κλάδου, η αξιολόγηση της Επιτροπής βασίζεται συχνά στους κανόνες της ανακοίνωσης σχετικά με τον κινηματογράφο κατά την αξιολόγηση των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο δ) της συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, που επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων πολιτιστικού χαρακτήρα.

Για ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη δρομολόγηση της επανεξέτασης βλ. Memo/11/428.

Το έγγραφο εξέτασης και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση δημοσιεύονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_state_aid_films/index_en.html .

Οι απαντήσεις θα πρέπει να αποσταλούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011 στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: Stateaidgreffe@ec.europa.eu

Ιστορικό

Η τρέχουσα ανακοίνωση σχετικά με τον κινηματογράφο (βλ. IP/01/1326) καθορίζει τα ακόλουθα κριτήρια που επιτρέπουν στις κρατικές ενισχύσεις αυτού του είδους να τυγχάνουν της πολιτιστικής εξαίρεσης στη γενική απαγόρευση για τις κρατικές ενισχύσεις που προβλέπει η συνθήκη:

  • η ενίσχυση πρέπει να συμβιβάζεται με τις διατάξεις της συνθήκης (για παράδειγμα, δεν πρέπει να επηρεάζει την εσωτερική αγορά),

  • η ενίσχυση πρέπει να προορίζεται για πολιτιστικό προϊόν. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να εξασφαλίζει ότι το περιεχόμενο της παραγωγής στην οποία χορηγείται ενίσχυση είναι πολιτιστικό, σύμφωνα με επαληθεύσιμα εθνικά κριτήρια (στο πλαίσιο της αρχής της επικουρικότητας),

  • ο παραγωγός πρέπει να είναι ελεύθερος να δαπανήσει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού παραγωγής σε άλλα κράτη μέλη δίχως να υποστεί μείωση στη χορηγούμενη ενίσχυση από το καθεστώς,

  • η ένταση ενίσχυσης πρέπει κατ’ αρχήν να περιορίζεται στο 50% του προϋπολογισμού παραγωγής, με εξαίρεση ορισμένες δύσκολες στην πραγματοποίησή τους και χαμηλού προϋπολογισμού ταινίες, και

  • οι συμπληρωματικές ενισχύσεις για ειδικές δραστηριότητες που συνδέονται με την κινηματογραφική παραγωγή δεν επιτρέπονται (όπως οι δραστηριότητες μετά την παραγωγή).

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar