Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Pressemeddelelse fra Europa-Kommissionen

Statsstøtte: Kommissionshøring om støtte til filmbranchen

Bruxelles, den 20. juni 2011 – Europa-Kommissionen har iværksat en offentlig høring som første led i revisionen af kriterierne for anvendelse af EU's statsstøtteregler på medlemsstaternes finansielle støtte til filmproduktion og ‑distribution. Den gældende meddelelse om biograffilm er ti år gammel. Kommissionen har offentliggjort et høringsoplæg, som indeholder en beskrivelse af de aspekter, der skal overvejes, bl.a. brug af statsstøtte i konkurrencen om at tiltrække store filmproduktioner og støtte til andre formål end produktion. Interesserede parter skal indsende deres høringssvar senest den 30. september 2011.

Næstformand i Kommissionen med ansvar for konkurrencepolitik, Joaquín Almunia, siger: "Inden vi udformer de fremtidige statsstøtteregler for denne vigtige sektor, ønsker mine kolleger og jeg at indsamle synspunkter om, hvad de fælles europæiske mål for denne type støtte bør være. Undergraver et støttekapløb om at tiltrække store amerikanske filmproduktioner eksempelvis virkningen af støtten til mindre europæiske filmproduktioner? Skal reglernes anvendelsesområde udvides og vedrøre andet end fremme af filmproduktionen? Og er der behov for støtte for at tilskynde filmproducenterne til at udforske de muligheder, som den digitale revolution medfører? Det er først, når vi har nogle klarere svar på spørgsmål som disse, at vi kan begynde at udforme passende statsstøtteregler."

De emner, der skal drøftes i forbindelse med høringen, er bl.a.:

  • konkurrence blandt medlemsstater om at bruge statsstøtte til at tiltrække udenlandske investeringer fra store, primært amerikanske filmselskaber

  • støtte til andre formål end film- og tv-produktion (f.eks. filmdistribution og digital fremvisning)

  • territoriale udgiftsforpligtelser i henhold til filmstøtteordninger og

  • hvorvidt de særlige regler for statsstøtte i den audiovisuelle sektor kan eller bør tilpasses til nye teknologier, nye kreative koncepter og en forbrugeradfærd, som hele tiden ændrer sig.

Det anslås, at EU-medlemsstaterne årligt yder 2,3 mia. EUR i filmstøtte, nemlig 1,3 mia. EUR i form af tilskud og lån på lempelige vilkår og 1 mia. EUR i form af skatteincitamenter. Omkring 80 % af denne støtte går til filmproduktion. Frankrig, Det Forenede Kongerige, Tyskland, Italien og Spanien tegner sig for den største del af denne finansielle støtte.

Kommissionens høring kommer efter, at gyldigheden af de gældende kriterier for vurdering af statsstøtte i januar 2009 (IP/09/138) blev forlænget frem til den 31. december 2012. Kommissionens vurdering af støtte til filmproduktion baseres i dag på de statsstøtteregler, der er beskrevet i meddelelsen om biograffilm fra 2001 (IP/01/1326). Med hensyn til andre typer støtte i filmsektoren anvender Kommissionen ofte reglerne i meddelelsen om biograffilm, når den vurderer foranstaltninger, der falder ind under artikel 107, stk. 3, litra d), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som tillader støtte af kulturel karakter.

Der findes spørgsmål og svar vedrørende revisionen af reglerne i Memo/11/428.

Høringsoplægget og andre oplysninger om den offentlige høring offentliggøres på:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_state_aid_films/index_en.html.

Høringssvar bedes fremsendt senest den 30. september 2011 til:

Stateaidgreffe@ec.europa.eu.

Baggrund:

Den gældende meddelelse om biograffilm (se IP/01/1326) fastsætter følgende kriterier for statsstøtte til kulturelle formål, som er undtaget fra traktatens generelle forbud mod statsstøtte:

  • støtten skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaten (må eksempelvis ikke påvirke det indre marked)

  • støtten skal gå til et kulturelt produkt. Hver enkelt medlemsstat skal sikre sig, at den understøttede produktions indhold er kulturelt i henhold til kontrollerbare nationale kriterier (i overensstemmelse med nærhedsprincippet)

  • producenten skal have frihed til at bruge mindst 20 % af filmbudgettet i andre medlemsstater, uden at der sker en nedsættelse af støtten under den pågældende ordning

  • støttens andel af produktionsbudgettet skal i princippet være begrænset til 50 %, medmindre der er tale om vanskelige film og lavbudgetfilm

  • supplerende støtte til specifikke filmproducerende aktiviteter (f.eks. efterproduktion) er ikke tilladt.

Kontaktpersoner:

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar