Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Státní podpory: Komise zahájila konzultaci o podpoře filmového odvětví

Brusel 20. června 2011 – Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci, jež je prvním krokem v rámci přezkumu kritérií, která se používají v evropských pravidlech státní podpory pro posuzování finanční pomoci poskytované členskými státy výrobě a distribuci filmů. Stávající sdělení o filmu je staré deset let. Komise zveřejnila dokument o klíčových otázkách, které je třeba zvážit jako například soutěž o přilákání hlavních filmových produkcí za pomoci státní podpory a podpůrné činnosti vyjma produkce. Komise vyzývá zúčastněné strany, aby k daným otázkám předložily své připomínky do 30. září 2011.

Místopředseda Komise odpovědný za politiku hospodářské soutěže Joaquín Almunia prohlásil: „Předtím než navrhneme nová pravidla pro státní podporu v tomto důležitém hospodářském odvětví, bychom se já a moji kolegové rádi seznámili s názory na to, co by mělo být společným evropským cílem takové podpory. Tak například zda závod v poskytování podpor za účelem přilákání velkých amerických produkcí nepodkopává účinnost daného typu podpory pro menší evropské filmy? Je nutné, aby oblast působnosti pravidel překračovala pouhé přilákání produkce více filmových děl? Je podporou nutné vybízet filmové tvůrce k tomu, aby využívali možností digitální revoluce? Pouze až budeme mít jasnější představu, jako odpovědět na podobné otázky, můžeme připravit odpovídající pravidla státní podpory.“

Konzultace obsahuje otázky týkající se:

  • soutěže mezi některými členskými státy ve využívání státní podpory na přilákání investic ze strany velkých filmových produkčních společností hlavně z USA,

  • podpory jiných aspektů, než je filmová a televizní produkce (např. distribuce filmů a digitálního promítání),

  • povinné územní vázanosti výdajů, kterou ukládají režimy státní podpory filmu a

  • možnosti či nutnosti přizpůsobit zvláštní pravidla státní podpory v audiovizuálním odvětví novým technologiím, novým tvůrčím konceptům a změnám v chování spotřebitelů.

Podle odhadů poskytují členské státy EU na podporu filmu ročně 2,3 miliardy EUR: 1,3 miliardy EUR prostřednictvím grantů a zvýhodněných půjček a 1 miliardu EUR prostřednictvím daňových pobídek. Přibližně 80 % těchto finančních prostředků je vyčleněno na filmovou produkci. Většinu této finanční pomoci poskytují Francie, Spojené království, Německo, Itálie a Španělsko.

Tato konzultace Komise navazuje na prodloužení platnosti hodnotících kritérií státní podpory do 31. prosince 2012, ke kterému došlo v lednu 2009 (IP/09/138). Komise dnes posuzuje státní podporu filmové produkci na základě pravidel uvedených ve sdělení o filmu z roku 2001 (IP/01/1326). Při posuzování jiných druhů opatření podpory v odvětví filmové produkce založených na ustanovení čl. 107 odst. 3 písm. d) Smlouvy o fungování EU, které umožňuje podporovat kulturu, odkazuje Komise často na sdělení o filmu.

Pro otázky a odpovědi týkající se zahájení přezkumu viz Memo/11/428.

Dokument o klíčových otázkách a další informace o veřejné konzultaci jsou zveřejněny na internetové stránce

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_state_aid_films/index_en.html.

Vyjádření je nutné zaslat do 30. září 2011 na adresu: Stateaidgreffe@ec.europa.eu

Souvislosti

Stávající sdělení o filmu (viz IP/01/1326) stanoví následující kritéria, která musí splňovat případná státní podpora, aby mohla těžit z výjimky z obecného zákazu státních podpor obsaženého ve Smlouvě platné pro oblast kultury:

  • podpora musí být v souladu s ustanoveními Smlouvy (např. nesmí mít vliv na vnitřní trh),

  • podpora musí být určena na projekt v oblasti kultury. Každý členský stát musí zajistit, aby se obsah tvorby, na kterou je podpora poskytována, týkal kultury podle ověřitelných vnitrostátních kritérií (při použití zásady subsidiarity),

  • producent musí mít možnost vynaložit alespoň 20 % rozpočtu filmu v jiných členských státech, aniž by byl potrestán snížením podpory poskytnuté podle tohoto režimu,

  • intenzita podpory musí být v zásadě omezena na 50 % rozpočtu na produkci vyjma případů, kdy se jedná o náročné nebo nízkorozpočtové filmy a

  • podpora nesmí stanovovat příplatky za konkrétní činnosti související s tvorbou filmu (např. postprodukci).

Kontaktní osoby:

Amelia Torres +32 22954629

Maria Madrid Pina +32 22954530


Side Bar