Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия – Съобщение за пресата

Държавни помощи: Комисията провежда допитване относно подпомагането на филмовия сектор

Брюксел, 20 юни 2011 г. — Европейската комисия даде ход на обществено допитване като първа стъпка в извършването на преглед на критериите за прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи спрямо финансовата подкрепа, отпускана от държавите-членки за филмопроизводството и филморазпространението. Действащото понастоящем Съобщение на Комисията относно филмовата индустрия е отпреди 10 години. Комисията публикува документ за основните въпроси, набелязващ области, които трябва да бъдат разгледани, като например конкуренцията за привличане на големи филмови продукции посредством държавна помощ, както и подпомагането на дейности, различни от филмопроизводството. Комисията приканва заинтересованите страни да представят своите мнения до 30 септември 2011 г.

Заместник-председателят на Комисията, отговарящ за политиката в областта на конкуренцията, Хоакин Алмуния коментира: „Преди да изработим бъдещите правила за държавните помощи за този важен сектор, аз и колегите ми искаме да съберем мнения за това каква следва да е общата европейска цел, преследвана с предоставянето на такива помощи. Например: страда ли ефективността на помощта в подкрепа на по-малки европейски филмови продукции от надпреварата за привличане на големи продукции от САЩ посредством субсидии? Трябва ли обхватът на правилата ни да се простира отвъд стимулите за създаването на повече филми? Нужно ли е подпомагане, за да бъдат насърчени създателите на филми да проучват възможностите, разкрити от революцията в цифровите технологии? Можем да започнем с изработването на подходящи правила за държавните помощи единствено когато стигнем до по-голяма яснота по подобни въпроси.

Сред въпросите, подложени на дискусия в рамките на допитването, са:

  • конкуренцията между някои държави-членки в използването на държавни помощи като средство за привличане в съответната държава на инвестиции от големи, основно американски, компании от филмовата индустрия;

  • подкрепата за дейности, различни от създаването на филми и телевизионни продукции (като филморазпространението и прожекциите от цифров носител);

  • задълженията за териториални разходи, наложени в схемите за подпомагане на филмовата индустрия; както и

  • дали конкретните правила за държавните помощи в аудио-визуалния сектор могат да бъдат пригодени с оглед на нови технологии, нови творчески концепции и промени в поведението на потребителите и дали това трябва да се направи.

Държавите-членки на ЕС предоставят помощи за филмовата индустрия, оценявани на 2,3 млрд. EUR годишно — 1,3 млрд. EUR под формата на безвъзмездни средства и заеми при облекчени условия и 1 млрд. EUR под формата на данъчни облекчения. Около 80 % от тези помощи са предназначени за филмопроизводство. По-голямата част от това финансовото подпомагане се предоставя от Франция, Обединеното кралство, Италия и Испания.

Комисията провежда допитването, след като през януари 2009 г. срокът на действие на съществуващите критерии за оценка на държавните помощи беше удължен до 31 декември 2012 г (IP/09/138). Оценката на помощите за филмопроизводството, изготвяна от Комисията, понастоящем се основава върху правилата, упоменати в Съобщението на Комисията относно филмовата индустрия (IP/01/1326). Що се отнася до други видове подпомагане във филмовия сектор, когато оценява мерки в съответствие с член 107, параграф 3, буква г) от Договора за функционирането на Европейския съюз, с който се разрешава предоставянето на помощи за насърчаване на културата, в оценката си Комисията често се позовава на правилата в Съобщението относно филмовата индустрия.

Въпроси и отговори относно стартирането на прегледа можете да намерите в Memo/11/428.

Документът за основните въпроси и допълнителна информация относно общественото допитване можете да намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_state_aid_films/index_en.html.

Мненията трябва да се изпратят до 30 септември 2011 г. на адрес:

Stateaidgreffe@ec.europa.eu

Контекст

В действащото понастоящем Съобщение на Комисията относно филмовата индустрия (вж. IP/01/1326) се излагат следните критерии, при които държавната помощ от този вид може да се ползва от отнасящото се до сферата на културата изключение от общата забрана за отпускането на държавни помощи в Договора:

  • помощта трябва да е в съответствие с разпоредбите на Договора (т.е. не трябва да засяга функционирането на вътрешния пазар);

  • помощта трябва да е насочена към продукт от сферата на културата. Всяка държава-членка трябва да гарантира, че подпомаганата продукция е със съдържание от областта на културата в съответствие с национални критерии, които могат да бъдат проверени (като се прилага принципът на субсидиарност);

  • продуцентът трябва да има право да изразходи най-малко 20 % от бюджета на филма в други държави-членки, без това да води до намаляване на предвидената по схемата помощ;

  • освен в случаите на трудни за реализиране и нискобюджетни филми интензитетът на помощта по принцип трябва да бъде ограничен до 50 % от бюджета на продукцията;

  • в предоставяната помощ не трябва да се предвиждат допълнителни средства за конкретни дейности във филмопроизводството (например постпродукция).

За контакти :

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar