Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

113 miljoner euro för livsmedel till de sämst ställda 2012

Bryssel den 20 juni 2011 – 13 miljoner euro har anslagits 2012 för programmet livsmedelsutdelning till de sämst ställda i EU. Fördelningen per medlemsstat redovisas i bilagorna. Detta är en kraftig minskning jämfört med de cirka 500 miljoner euro som avsatts under de senaste åren. Orsaken är en dom i EU-domstolen i april som fastslår att enligt gällande bestämmelser måste de livsmedel som omfattas av denna ordning komma från EU:s offentliga lager. Programmet för 2012 baserar sig därför uteslutande på alla tillgängliga interventionslager (162 000 ton spannmål och 54 000 ton skummjölkspulver).

Kommissionen förutsåg att detta skulle kunna bli ett problem och föreslog redan 2008 att programmet skulle ändras. Trots stöd från Europaparlamentet fastnade förslaget i rådet. För att komma ur dödläget lade kommissionen fram ett omarbetat förslag i september. Tyvärr har dock även detta blockerats i rådet.

Även om EU har en genomsnittlig levnadsstandard som är bland de högsta i världen, kan en del människor inte äta sig mätta. Uppskattningsvis 43 miljoner människor i EU riskerar att lida brist på livsmedel, vilket betyder att de inte har råd till ett ordentligt mål mat varannan dag. Genom livsmedelsutdelningsprogrammet ges stöd till enskilda personer eller särskilt utsatta familjer som befinner sig i svårigheter. Under 2009 delades 440 000 ton livsmedel ut till 18 miljoner människor i 19 medlemsstater. Välgörenhets- och frivilligorganisationer räknar med EU:s stöd för att hjälpa dessa människor i nöd. Det är därför absolut nödvändigt att snabbt komma till rätta med de nuvarande problemen och sätta in tillgängliga medel.

Dacian Cioloș, kommissionär med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling, betonar att detta program är av stor vikt. ”Vi är politiskt bundna till detta program. Många välgörenhets- och frivilligorganisationer i hela EU bekräftar att programmet är betydelsefullt. Vi måste därför finna ett sätt att på medellång och lång sikt driva vidare programmet, i linje med rättsläget. Bäst vore att medlemsstaterna antar det förslag som lagts fram och redan fått politiskt stöd i Europaparlamentet.”

Bakgrund

EU:s program för livsmedelsutdelning till de sämst ställda i gemenskapen (livsmedelsutdelningsprogrammet) har funnits sedan december 1987, då rådet antog bestämmelser för uttag av jordbruksprodukter från de allmänna interventionslagren för de medlemsstater som ville använda dessa för livsmedelsstöd till de sämst ställda i gemenskapen.

För att skapa kontinuitet i tillgången ändrades livsmedelsutdelningsprogrammet i mitten av 1990-talet för att göra det möjligt att komplettera interventionslagren med uppköp på marknaden. Det var inte tänkt som en långsiktig lösning utan som en åtgärd som kunde vidtas när tillgången på vissa produkter var otillräcklig. Programmet byggde fortfarande på intervention ”tills lagren minskat till normal storlek”. Genom de pågående reformerna av den gemensamma jordbrukspolitiken har intervention successivt återfått rollen som ett säkerhetsnät.

Livsmedelsutdelningsprogrammet finansieras genom Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ). Dess budget har ökat från knappt 100 miljoner euro 1987 till 500 miljoner euro från 2009. Deltagandet är frivilligt. Under 2012 deltar 19 medlemsstater.

Varje år anmäler de medlemsstater som vill delta sina behov till kommissionen och anger de kvantiteter av produkter som finns att tillgå i interventionslagren. På grundval av detta och uppgifter från Eurostat om fattigdomsnivån fastställer kommissionen ett budgettak för varje deltagande medlemsstat och en förteckning över de produkter som ska tas ut från de allmänna lagren eller köpas upp på marknaden för de tillgängliga budgetmedlen.

Då interventionslagren utnyttjas inleds ett anbudsförfarande för omvandling eller utbyte av dessa råvaror (t.ex. vete) till bearbetade produkter i samma ”familj” (t.ex. mjöl eller pasta). Dessa produkter delas ut som livsmedelsstöd till de sämst ställda, antingen i form av matkorgar eller som måltider i de centrum som drivs av välgörenhetsorganisationer och andra behöriga organ som utsetts av medlemsstaterna. Genom livsmedelsutdelningsprogrammet ges stöd till enskilda personer eller särskilt utsatta familjer som befinner sig i svårigheter.

Olika reformer av den gemensamma jordbrukspolitiken har lett till ett mer marknadsinriktat system med mycket mindre interventionslager. Väl medveten om att detta skulle kunna bli ett problem för programmet för hjälp till de sämst ställda lade kommissionen 2008 fram ett förslag om att anpassa detta (bland annat åtgärder för att underlätta tillgången till produkter på den öppna marknaden). Förslaget stoppades dock i rådet på grund av motstånd från sex medlemsstater.

I september 2010 lade kommissionen fram ett omarbetat förslag (för att även beakta Lissabonfördraget) se IP/10/1141. Frågan är dock fortfarande blockerad i rådet.

Europaparlamentet lämnade 2009 ett yttrande om förslaget från 2008 men har ännu inte tagit ställning till förslaget från september 2010.

Den 13 april 2011 fällde EU-domstolen en dom till följd av ett klagomål från Tyskland om 2009-års stödordning för hjälp till de sämst ställda. Enligt domen, som gick emot kommissionen, skulle merparten av de livsmedel som delas ut inom ramen för programmet komma från offentliga lager.

De årliga planerna antas vanligtvis i september. Orsaken till att man antagit planen tidigare än vanligt är att man på grund av den dramatiska nedskärningen av anslagen vill ge medlemsstaterna och välgörenhetsorganisationer extra tid för att finna nya livsmedelskällor.

Ytterligare information:

    – Dokument och mer information om programmet för utdelning av livsmedel till de sämst ställda finns på http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_en.htm

    – Bilaga 1: Ekonomiska medel som ställs till förfogande för att genomföra planen för 2012 i respektive medlemsstat

    – Bilaga 2: Mängd av varje produkttyp som ska hämtas från gemenskapens interventionslager för att delas ut i medlemsstaterna enligt planen för 2012

BILAGA I: Ekonomiska medel (i euro) som ställs till förfogande för att genomföra planen för 2012 i respektive medlemsstat

Medlemsstat

Distribution

Belgique/België

2 795 058

България

4 183 873

Česká republika 

122 600

Eesti

718 782

Éire/Ireland

1 304 105

Elláda

805742

España

18 084 154

France

15 869 928

Italia

22 103 802

Latvija

1 558 586

Lietuva

1 849 759

Luxembourg

47 463

Magyarország

3 237 794

Malta

131 505

Polska

17 310 824

Portugal

4 524 628

România

12 035 925

Slovenija

515 467

Slovakia

959 383

Suomi/Finland

1 327 965

Totalt

113 487 343

Bilaga II: Kvantitet (i ton) av varje typ av produkt som kan tas från EU:s interventionslager för att delas ut i varje medlemsstat.

Medlemsstat

Spannmål

Smör

Skummjölkspulver

Belgique/België

-

560 273

България

39 144.763

-

Česká republika 

450.000

-

Eesti

-

383 316

Éire/Ireland

-

727 985

Elláda

-

2 682 689

España

-

10 095 040

France

-

8 859 003

Italia

-

12 338 912

Latvija

-

870 043

Lietuva

-

1 032 583

Luxembourg

-

-

Magyarország

-

1 807 420

Malta

1 230.373

-

Polska

-

9 663 348

Portugal

-

2 525 764

România

112 609.424

-

Slovenija

-

287 747

Slovakia

8 976.092

-

Suomi/Finland

-

741 304

TOTALT

162 410.652

53 575 425

Kontaktpersoner:

Roger Waite (+32 22961404)

Johan Reyniers (+32 22956728)


Side Bar