Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – tlačová správa

113 miliónov EUR na program pre najodkázanejšie osoby

Brusel, 20. júna 2011 – Celková hodnota na program dodávky potravín z fondov pre najodkázanejšie osoby v Európskej únii na rok 2012 sa stanovila na 113 miliónov EUR s presne daným rozmiestnením podľa členských štátov (pozri prílohu). Toto je výrazný pokles z približne 500 miliónov v minulých rokoch, pretože podľa aprílového rozhodnutia Súdneho dvora sa podľa súčasnej právnej úpravy vyžaduje, aby potraviny tejto schémy pochádzali z verejných zásob EÚ. Z toho dôvodu je schéma na rok 2012 odkázaná výhradne na všetky dostupné existujúce intervenčné zásoby (162 000 ton obilnín a 54 000 ton sušeného práškového mlieka).

Komisia predvídala tento potenciálny problém a prvý krát navrhla zmenu schémy v roku 2008. Napriek podpore Európskeho parlamentu však táto otázka zostala zablokovaná v Rade. S cieľom posunúť agendu dopredu predložila Komisia revidovaný návrh v septembri minulého roku. Bohužiaľ táto aktivita zostala tak isto zablokovaná v Rade.

Hoci životná úroveň v EÚ patrí medzi najvyššie na svete, niektorí ľudia sa sami nedokážu postarať o svoju primeranú obživu. Odhaduje sa, že 43 miliónov ľudí v EÚ je ohrozených hladom z chudoby, to znamená, že si nedokážu zabezpečiť primerané jedlo ani každý druhý deň. Program dodávok potravín pre najchudobnejších podporuje poskytovanie potravín tým jednotlivcom alebo obzvlášť zraniteľným rodinám, ktoré sa ocitnú v ťažkostiach. V roku 2009 sa viac ako 440 000 ton výrobkov distribuovalo 18 miliónom ľudí v 19 členských štátoch. Charitatívne a mimovládne organizácie sa spoliehajú na účasť EÚ v pomoci týmto ľuďom v núdzi. Je preto rozhodujúce, aby sa rýchlo našlo riešenie na prekonanie existujúcich problémov a využitie dostupných finančných prostriedkov.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloș zdôraznil význam tejto schémy. „Zostávame politicky viazaní touto schémou – jej význam uznáva mnoho charitatívnych a mimovládnych organizácií z celej EÚ.“ Musíme preto nájsť spôsob ako v strednodobom a dlhodobom horizonte v tejto schéme pokračovať, ktorý bude jasne v súlade s právnou situáciou. Najjednoduchším riešením by bolo, keby členské štáty súhlasili s pripraveným návrhom , ktorý už má politickú podporu Európskeho parlamentu.

Súvislosti

Program EÚ - „Program dodávky potravín pre najodkázanejšie osoby v Spoločenstve” (ďalej len „PDP“) sa zaviedol v decembri 1987, keď Rada prijala pravidlá na uvoľnenie verejných intervenčných zásob poľnohospodárskych výrobkov pre členské štáty, ktoré si želajú využívať ich ako potravinovú pomoc pre najodkázanejšie osoby v Spoločenstve.

V záujme zabezpečenia kontinuity dodávok bol v polovici 90-tych rokov program dodávky potravín upravený s cieľom umožniť dopĺňanie intervenčných zásob nákupmi na trhu. Nešlo však o dlhodobé riešenie, ale o riešenie, ktoré možno použiť v prípade, že nastane nedostatok zásob určitých výrobkov. Základom programu zostala intervencia „pokiaľ sa zásoby nevyčerpali na bežnú úroveň”. Postupným reformovaním Spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „SPP”) získala intervencia opäť svoju pôvodnú úlohu záchrannej siete.

PDP je financovaný Európskym poľnohospodárskym záručným fondom (ďalej len „EPZF”). Jeho rozpočet vzrástol z menej ako 100 mil. EUR v roku 1987 na viac ako 500 mil. EUR v roku 2009. Účasť na programe je dobrovoľná - v roku 2012 sa ho zúčastní 20 členských štátov.

Členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť programu, oznámia každý rok svoje potreby, vyjadrené ako množstvá výrobkov dostupných z intervenčných zásob, Komisii. Na základe už uvedených údajov a údajov Eurostatu o chudobe Komisia vymedzuje rozpočtový strop pre každý zúčastnený členský štát a zoznam výrobkov, ktoré sa majú uvoľniť z verejných zásob alebo nakúpiť na trhu za pridelené rozpočtové prostriedky.

Pri dodávkach z intervenčných zásob sa vyhlasujú verejné súťaže na premenu alebo výmenu týchto komodít (napr. pšenice) za hotové výrobky rovnakej „skupiny” (napr. múku alebo cestoviny). Tieto výrobky sa distribuujú ako potravinová pomoc pre najodkázanejšie osoby v potravinových košoch alebo jedlách v strediskách prevádzkovaných charitatívnymi organizáciami a inými príslušnými subjektmi poverenými členskými štátmi. Program dodávky potravín podporuje poskytovanie potravín jednotlivcom alebo obzvlášť zraniteľným rodinám, ktoré sa ocitnú v ťažkostiach.

Nasledujúce reformy SPP viedli k viac trhovo orientovanému systému s oveľa nižšími úrovňami intervenčných zásob. Komisia po tom ako zistila, že Program pomoci pre osoby v núdzi môže byť ohrozený, uverejnila prvý návrh na úpravu schémy (spolu s opatreniami umožňujúcimi ľahšie sprístupnenie výrobkov z voľného trhu) v roku 2008. Tento postup však v Rade zablokovala opozícia 6 členských štátov.

V septembri 2010 Komisia predstavila svoj revidovaný návrh (taktiež s prihliadnutím na Lisabonskú zmluvu) – pozri IP/10/1141. Návrh však zostal zablokovaný v Rade.

K návrhu z roku 2008 Európsky parlament vydal svoje „stanovisko“ v roku 2009. K návrhu zo septembra 2010 sa (zatiaľ) nevyjadril.

Súdny dvor 13. apríla 2011, keď rozhodoval v prípade žaloby Nemecka proti Komisii o Programe pomoci pre osoby v núdzi z roku 2009, uviedol, že prevažná väčšina dodávok potravín prostredníctvom tejto schémy by mala pochádzať z verejného skladovania.

Ročné plány sa zvyčajne schvaľujú v septembri. Dôvodom „skoršieho“ prijímania ročného plánu v tomto prípade je, že s prihliadnutím na dramatické obmedzenia zdrojov sa členským štátom a charitám poskytuje trochu času navyše, aby sa mohli pokúsiť získať alternatívne zdroje potravín.

Ďalšie informácie:

  • Dokumenty a ďalšie informácie o programoch dodávky potravín pre najodkázanejšie osoby sú k dispozícii na: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_en.htm

  • Príloha 1: Finančné zdroje potrebné na realizáciu plánu na rok 2012 v každom členskom štáte

  • Príloha 2: Množstvo jednotlivých druhov výrobkov, ktoré sa môže v každom členskom štáte odobrať z intervenčných zásob na distribúciu podľa plánu na rok 2012

PRÍLOHA I: Finančné zdroje potrebné na realizáciu plánu na rok 2012 v každom členskom štáte (v EUR):

Členský štát

Rozdelenie

Belgique/België

2 795 058

България

4 183 873

Česká republika 

122 600

Eesti

718 782

Éire/Ireland

1 304 105

Elláda

4 805 742

España

18 084 154

France

15 869 928

Italia

22 103 802

Latvija

1 558 586

Lietuva

1 849 759

Luxembourg

47 463

Magyarország

3 237 794

Malta

131 505

Polska

17 310 824

Portugal

4 524 628

România

12 035 925

Slovenija

515 467

Slovakia

959 383

Suomi/Finland

1 327 965

Spolu

113 487 343

Príloha II: Množstvo jednotlivých druhov výrobkov, ktoré sa môže v každom členskom štáte odobrať z intervenčných zásob na distribúciu (v tonách)

Členský štát

Obilniny

Maslo

Sušené odstredené mlieko

Belgique/België

-

1 560.273

България

39 144.763

-

Česká republika

450.000

-

Eesti

-

383.316

Éire/Ireland

-

727.985

Elláda

-

2 682.689

España

-

10 095.040

France

-

8 859.003

Italia

-

12 338.912

Latvija

-

870.043

Lietuva

-

1 032.583

Luxembourg

-

-

Magyarország

-

1 807.420

Malta

1 230.373

-

Polska

-

9 663.348

Portugal

-

2 525.764

România

112 609.424

-

Slovenija

-

287.747

Slovakia

8 976.092

-

Suomi/Finland

-

741.304

SPOLU

162 410.652

53 575.425

Kontaktné osoby:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)


Side Bar