Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

2012 m. pagalbos maistu labiausiai nepasiturintiems asmenims teikimo programai skiriama 113 mln. EUR

Briuselis, 2011 m. birželio 20 d. Nustatyta bendra 2012 m. pagalbos maistu labiausiai nepasiturintiems asmenims teikimo programos lėšų vertė – 113 mln. EUR – ir aiškios kiekvienai valstybei narei skirtinos sumos bei produktai (žr. priedus). Ši suma gerokai mažesnė nei ankstesnių metų, kai buvo skirta beveik 500 mln. EUR, nes balandį Teisingumo Teismas priėmė sprendimą, kuriame teigiama, jog pagal dabartinę tvarką reikalaujama, kad šios programos lėšomis finansuojami maisto produktai būtų imami iš ES viešųjų atsargų. Todėl 2012 m. programa yra išimtinai grindžiama šiuo metu turimomis (162 000 tonų grūdų ir 54 000 tonų nugriebto pieno miltelių) intervencinėmis atsargomis.

Komisija numatė, kad tokia problema gali kilti, ir 2008 m. pirmą kartą pasiūlė pakeisti programą. Nepaisant Europos Parlamento pritarimo, šis pasiūlymas užstrigo Taryboje. Praėjusį rugsėjį Komisija, siekdama paspartinti šio klausimo sprendimą, pateikė patikslintą pasiūlymą. Deja, ir šis pasiūlymas tebėra blokuojamas Taryboje.

Nors vidutinis ES piliečių gyvenimo lygis – vienas iš aukščiausių pasaulyje, vis dėl to yra žmonių, kurie neišgali tinkamai maitintis. Apskaičiuota, kad ES 43 mln. žmonių gresia maisto stygius, o tai reiškia, kad kas antrą dieną jie negali deramai maitintis. Pagal Maisto skirstymo programą remiamas maisto tiekimas šiems asmenims arba labai pažeidžiamoms šeimoms. 2009 m. 440 000 tonų produktų išdalyta 18 mln. žmonių devyniolikoje valstybių narių. Labdaros organizacijos ir NVO tikisi, kad ES imsis veiksmų padėti nepriteklių patiriantiems asmenims. Todėl labai svarbu greitai rasti sprendimą, kaip įveikti esamas problemas ir panaudoti turimas lėšas.

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys Dacianas Cioloșas pabrėžia šios programos svarbą. „Mes tebesame politiškai įsipareigoję vykdyti šią programą – jos svarbą pripažįsta daug visoje ES veikiančių labdaros organizacijų ir NVO. Todėl privalome rasti išeitį, kaip vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu tęsti programą tiksliai pagal teisės aktų nuostatas. Lengviausias sprendimas būtų, jei valstybės narės susitartų dėl pateikto pasiūlymo, kuriam Europos Parlamentas jau davė politinį pritarimą.“

Pagrindiniai faktai

Europos Sąjungos „Maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems Bendrijos asmenims programa“ (MSP) pradėta 1987 m. gruodžio mėn., kai Taryba priėmė taisykles dėl žemės ūkio produktų viešųjų intervencinių atsargų perdavimo valstybėms narėms, norinčioms pasinaudoti jomis kaip pagalba maistu labiausiai nepasiturintiems Bendrijos asmenims.

Dešimtojo dešimtmečio viduryje tiekimo tęstinumui užtikrinti MSP pertvarkyta taip, kad intervencines atsargas būtų galima papildyti rinkoje įsigytais produktais. Šis sprendimas neturėjo būti taikomas ilgą laiką, bet juo ketinta pasinaudoti pritrūkus tam tikrų produktų atsargų. Intervencinės atsargos liko programos pagrindu, „kol atsargos bus sunaudotos iki normalaus lygio“. Toliau vykdant Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformas intervencinės atsargos pamažu vėl tapo apsauginiu tinklu.

MSP finansuojama iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF). Jos biudžetas padidėjo nuo šiek tiek mažiau nei 100 mln. EUR 1987 m. iki 500 mln. EUR 2009  ir vėlesniais metais. Programoje dalyvaujama savanoriškai; 2012 m. joje dalyvauja dvidešimt valstybių narių.

Norinčios dalyvauti valstybės narės kasmet apie savo poreikius praneša Komisijai, nurodydamos, kiek produktų iš turimų intervencinių atsargų joms reikėtų. Remdamasi šia informacija ir Eurostato duomenimis apie skurdą, Komisija kiekvienai dalyvaujančiai valstybei narei nustato viršutinę biudžeto ribą ir produktų, kuriuos galima paimti iš viešųjų atsargų arba įsigyti rinkoje, naudojant tam skirtą biudžetą, sąrašą.

Tiekiant intervencines atsargas, skelbiami konkursai šiuos produktus (pvz., kviečius) perdirbti arba mainyti į iš jų perdirbtus produktus (pvz., į miltus ar makaronus). Šie produktai kaip pagalba maistu labiausiai nepasiturintiems asmenims skirstomi maisto daviniais arba tiekiant maistą į centrus, kuriems vadovauja labdaros organizacijos ar kitos valstybių narių paskirtos kompetentingos institucijos. Pagal Maisto skirstymo programą remiamas maisto tiekimas sunkumų patiriantiems asmenims arba labai pažeidžiamoms šeimoms.

Toliau vykdant BŽŪP reformas sistema tapo gerokai labiau orientuota į rinką – labai sumažėjo intervencinių atsargų lygis. Komisija, pripažindama, kad tai gali tapti problema Pagalbos skurstantiesiems programai, pirmiausia 2008 m. paskelbė pasiūlymą keisti programą (įskaitant priemones, skirtas galimybėms gauti produktus laisvoje rinkoje palengvinti). Tačiau šis pasiūlymas užstrigo Taryboje, nes jam nepritarė 6 valstybės narės.

2010 m. rugsėjį Komisijos narys pateikė patikslintą pasiūlymą (kuriame kartu atsižvelgiama į Lisabonos sutartį) – žr. IP/10/1141. Tačiau ir šis pasiūlymas užstrigo Taryboje.

2009 m. Europos Parlamentas pateikė nuomonę dėl 2008 m. pasiūlymo. Dėl 2010 m. pasiūlymo Europos Parlamento pozicija (dar) nepateikta.

2011 m. balandžio 13 d. Teisingumo Teismas priėmė sprendimą dėl 2009 m. Vokietijos pateikto skundo prieš Pagalbos skurstantiesiems programą – sprendimas priimtas ne Komisijos naudai, ir jame iš esmės teigiama, kad didžioji dalis pagal programą tiekiamų maisto produktų turėtų būti iš viešųjų atsargų.

Metiniai planai paprastai priimami rugsėjo mėn. Dėl smarkiai sumažėjusių išteklių, šį metinį planą reikia priimti anksčiau, kad valstybės narės ir labdaros organizacijos turėtų kiek daugiau laiko pamėginti rasti alternatyvių maisto produktų šaltinių.

Daugiau informacijos

  • Daugiau dokumentų ir informacijos apie pagalbos maistu labiausiai nepasiturintiems žmonėms programą rasite http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_en.htm

  • 1 priedas. Lėšos, skirtos 2012 m. planui kiekvienoje valstybėje narėje įgyvendinti

  • 2 priedas. Kiekvienos rūšies produktų kiekis, kuris pagal 2012 m. planą turi būti paimtas iš Bendrijos intervencinių atsargų ir paskirstytas valstybėse narėse

I PRIEDAS. Lėšos, skirtos 2012 m. planui kiekvienoje valstybėje narėje įgyvendinti (EUR)

Valstybė narė

Paskirstymas

Belgique/België

2 795 058

България

4 183 873

Česká republika 

122 600

Eesti

718 782

Éire/Ireland

1 304 105

Elláda

4 805 742

España

18 084 154

France

15 869 928

Italia

22 103 802

Latvija

1 558 586

Lietuva

1 849 759

Luxembourg

47 463

Magyarország

3 237 794

Malta

131 505

Polska

17 310 824

Portugal

4 524 628

România

12 035 925

Slovenija

515 467

Slovakia

959 383

Suomi/Finland

1 327 965

Iš viso

113 487 343

II PRIEDAS. Kiekvienos rūšies produktų kiekis, kuris turi būti paimtas iš ES intervencinių atsargų ir paskirstytas kiekvienoje valstybėje narėje (tonomis)

Valstybė narė

Grūdai

Sviestas

Nugriebto pieno milteliai

Belgique/België

-

1 560,273

България

39 144,763

-

Česká republika 

450,000

-

Eesti

-

383,316

Éire/Ireland

-

727,985

Elláda

-

2 682,689

España

-

10 095,040

France

-

8 859,003

Italia

-

12 338,912

Latvija

-

870,043

Lietuva

-

1 032,583

Luxembourg

-

-

Magyarország

-

1 807,420

Malta

1 230,373

-

Polska

-

9 663,348

Portugal

-

2 525,764

România

112 609,424

-

Slovenija

-

287,747

Slovakia

8 976,092

-

Suomi/Finland

-

741,304

IŠ VISO

162 410,652

53 575,425

Asmenys ryšiams:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)


Side Bar