Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Vähävaraisimpien henkilöiden elintarvikeapua koskevaan vuoden 2012 ohjelmaan 113 miljoonaa euroa

Bryssel 20.6.2011 – EU:ssa on ohjelma elintarvikkeiden jakamiseksi vähävaraisimmille henkilöille. Tähän ohjelmaan on osoitettu vuodeksi 2012 kaiken kaikkiaan 113 miljoonaa euroa. Kunkin jäsenvaltion tarkat osuudet esitetään liitteissä. Ohjelman varat ovat viime vuosiin asti olleet lähes 500 miljoonaa euroa, mutta nyt ne ovat vähentyneet tuntuvasti. Syynä tähän on EU:n tuomioistuimen huhtikuussa antama tuomio, jonka mukaan nykyinen asetus edellyttää, että järjestelmään sisällytettävät elintarvikkeet tulevat EU:n julkisista varastoista. Tämän vuoksi vuoden 2012 ohjelmassa voidaan käyttää ainoastaan saatavilla olevia nykyisiä interventiovarastoja (162 000 tonnia viljoja ja 54 000 tonnia rasvatonta maitojauhetta).

Komissio yritti ennakoida tätä ongelmaa ja ehdotti järjestelmään muutosta vuonna 2008. Euroopan parlamentti tuki muutosta, mutta ehdotus jumiutui neuvostoon. Saadakseen asian etenemään komissio teki uuden tarkistetun ehdotuksen viime syyskuussa. Valitettavasti tämäkään ehdotus ei ole edennyt neuvostossa.

Vaikka elintaso EU:ssa kuuluukin keskimäärin maailman korkeimpiin, kaikki eivät pysty hankkimaan riittävästi ravintoa. Arviolta 43:a miljoonaa ihmistä uhkaa niin sanottu ruokaköyhyys EU:ssa, eli heillä ei ole varaa kunnon ateriaan edes joka toinen päivä. Elintarvikeapuohjelmalla tuetaan elintarvikkeiden toimittamista tällaisille ihmisille ja erityisesti vaikeassa asemassa oleville perheille. Vuonna 2009 jaettiin yli 440 000 tonnia tuotteita 18 miljoonalle ihmiselle 19 jäsenvaltiossa. Hyväntekeväisyysjärjestöt ja kansalaisjärjestöt luottavat siihen, että EU osallistuu näiden tukea tarvitsevien ihmisten auttamiseen. Sen vuoksi on hyvin tärkeää löytää nopeasti ratkaisu nykyisistä ongelmista selviämiseksi ja saatavilla olevien rahojen hyödyntämiseksi.

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Dacian Ciolos korostaa järjestelmän tärkeyttä. ”Olemme edelleen poliittisesti sitoutuneita tähän järjestelmään – monet hyväntekeväisyysjärjestöt ja kansalaisjärjestöt tunnustavat järjestelmän tärkeyden EU:ssa. Meidän on sen vuoksi löydettävä oikeudellista tilannetta selkeästi vastaava keino, jolla järjestelmää voidaan jatkaa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Helpoin ratkaisu olisi, jos jäsenvaltiot hyväksyisivät jo tehdyn esityksen, jolla jo on Euroopan parlamentin poliittinen hyväksyntä", komissaari totesi.

Tausta

EU:n ohjelma elintarvikkeiden jakamiseksi yhteisön vähävaraisimmille henkilöille (jäljempänä ”elintarvikeapuohjelma”) on ollut käytössä joulukuusta 1987 alkaen. Neuvosto vahvisti tuolloin säännöt julkiseen interventiovarastoon sijoitettujen maataloustuotteiden luovuttamisesta jäsenvaltioille, jotka haluavat käyttää niitä yhteisön vähävaraisimmille henkilöille suunnattuun elintarvikeapuun.

Avun tarjonnan jatkuvuuden varmistamiseksi elintarvikeapuohjelmaa muutettiin 1990-luvun puolivälissä siten, että interventiovarastoja oli mahdollista täydentää markkinoilta tehtävillä hankinnoilla. Tämän ratkaisun ei ollut tarkoitus olla pitkäaikainen, vaan siihen oli määrä turvautua silloin, kun joidenkin tuotteiden tarjonta oli riittämätöntä. Ohjelman perusta oli edelleenkin interventio, ”kunnes varastot pienenevät tavanomaiselle tasolle”. Yhteisessä maatalouspolitiikassa (YMP) meneillään olevat uudistukset ovat vähitellen palauttaneet intervention turvaverkon rooliin.

Elintarvikeapuohjelma rahoitetaan Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto). Sen talousarvio kasvoi vuoden 1987 hieman alle 100 miljoonasta eurosta 500 miljoonaan euroon vuodesta 2009 alkaen. Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista. Vuonna 2012 siihen osallistuu 20 jäsenvaltiota.

Jäsenvaltiot, jotka haluavat osallistua ohjelmaan, ilmoittavat komissiolle vuosittain tuotetarpeensa interventiovarastoissa käytettävissä olevien määrien perusteella. Komissio määrittää tämän ja Eurostatin köyhyystilastojen perusteella kullekin ohjelmaan osallistuvalle jäsenvaltiolle enimmäismäärärahat ja luettelon tuotteista, jotka poistetaan julkisista varastoista tai hankitaan markkinoilta myönnettyjä määrärahoja käyttäen.

Kun tuotteita luovutetaan interventiovarastoista, käynnistetään tarjouskilpailuja kyseisten hyödykkeiden (esim. vehnä) muuntamiseksi saman ”perheen” jalostetuiksi tuotteiksi tai vaihtamiseksi näihin (esim. jauhot tai makaronivalmisteet). Nämä tuotteet jaetaan elintarvikeapuna vähävaraisimmille joko ruokakasseina tai aterioina, joita tarjotaan jäsenvaltioiden nimeämien hyväntekeväisyysjärjestöjen tai muiden toimivaltaisten elinten ylläpitämissä keskuksissa. Elintarvikeapuohjelmalla tuetaan elintarvikkeiden toimittamista vaikeassa asemassa oleville henkilöille ja erityisesti perheille.

YMP:n peräkkäisillä uudistuksilla on päästy paljon markkinasuuntautuneempaan järjestelmään, ja interventiovarastot ovat paljon aiempaa pienemmät. Koska komissio havaitsi, että tämä voisi aiheuttaa ongelmia vähävaraisimpien henkilöiden tukea koskevassa järjestelmässä, se teki vuonna 2008 ensimmäisen ehdotuksen järjestelmän mukauttamiseksi (mukaan lukien toimenpiteet tuotteiden saamiseksi helpommin avoimilta markkinoilta). Ehdotus kuitenkin jumiutui neuvostossa, jossa sitä vastusti 6 jäsenvaltiota.

Komissio esitti syyskuussa 2010 tarkistetun ehdotuksen (jossa otettiin huomioon myös Lissabonin sopimus) – ks. IP/10/1141. Neuvostossa vallitsee asiassa kuitenkin edelleen pattitilanne.

Euroopan parlamentti antoi vuoden 2008 ehdotuksesta lausunnon vuonna 2009. Se ei ole (vielä) ottanut kantaa syykuun 2010 ehdotukseen.

Saksa nosti vuonna 2009 kanteen vähävaraisimpien henkilöiden tukea koskevaa järjestelmää vastaan. EU:n tuomioistuin antoi asiassa 13. huhtikuuta 2011 komission vastaisen tuomion, jonka mukaan suurimman osan järjestelmän elintarvikkeista pitäisi tulla julkisista varastoista.

Tavallisesti vuosisuunnitelmat hyväksytään syyskuussa. Koska varoja on nyt hyvin paljon vähemmän, vuosisuunnitelma on tänä vuonna kuitenkin hyväksytty aikaisemmin. Jäsenvaltioille ja hyväntekeväisyysjärjestöille halutaan siten antaa hieman lisäaikaa, jotta ne voisivat miettiä, mistä muualta elintarvikkeita voitaisiin saada.

Lisätietoja:

  • Ohjelmasta on saatavilla lisätietoja seuraavassa internetosoitteessa: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_en.htm

  • Liite 1: Suunnitelman toteuttamiseen kussakin jäsenvaltiossa käytettävissä oleva rahoitus vuonna 2012

  • Liite 2: Vuoden 2012 suunnitelman mukaisesti EU:n interventiovarastoista poistettavien ja jäsenvaltioissa jaettavien tuotteiden määrä tyypeittäin

LIITE I: Suunnitelman toteuttamiseen kussakin jäsenvaltiossa käytettävissä oleva rahoitus vuonna 2012 (euroa)

Jäsenvaltio

Määrärahat

Belgique/België

2 795 058

България

4 183 873

Česká republika 

122 600

Eesti

718 782

Éire/Ireland

1 304 105

Elláda

4 805 742

España

18 084 154

France

15 869 928

Italia

22 103 802

Latvija

1 558 586

Lietuva

1 849 759

Luxembourg

47 463

Magyarország

3 237 794

Malta

131 505

Polska

17 310 824

Portugal

4 524 628

România

12 035 925

Slovenija

515 467

Slovakia

959 383

Suomi/Finland

1 327 965

Yhteensä

113 487 343

Liite II: EU:n interventiovarastoista poistettavien ja jäsenvaltioissa jaettavien tuotteiden määrä tyypeittäin (tonnia)

Jäsenvaltio

Viljat

Voi

Rasvaton maitojauhe

Belgique/België

-

1 560,273

България

39 144,763

-

Česká republika 

450,000

-

Eesti

-

383,316

Éire/Ireland

-

727,985

Elláda

-

2 682,689

España

-

10 095,040

France

-

8 859,003

Italia

-

12 338,912

Latvija

-

870,043

Lietuva

-

1 032,583

Luxembourg

-

-

Magyarország

-

1 807,420

Malta

1 230,373

-

Polska

-

9 663,348

Portugal

-

2 525,764

România

112 609,424

-

Slovenija

-

287,747

Slovakia

8 976,092

-

Suomi/Finland

-

741,304

YHTEENSÄ

162 410,652

53 575,425

Yhteyshenkilöt:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)


Side Bar