Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjoni pressiteade

Enim puudust kannatavate isikute abistamiseks eraldatakse 2012. aastal 113 miljonit eurot

Brüssel, 20. juuni 2011 – Enim puudust kannatavate isikute toiduabikava jaoks on 2012. aastal ette nähtud kokku 113 miljonit eurot, millest igale liikmesriigile on kinnitatud täpsed eraldised [vt lisad]. Võrreldes viimastel aastatel eraldatud peaaegu 500 miljoniga on summa tunduvalt väiksem. Põhjuseks on Euroopa Kohtu aprillis tehtud otsus, mille kohaselt peavad nimetatud kavaga hõlmatud toiduained praeguste seaduste järgi pärinema riiklikest varudest. Seepärast põhineb 2012. aasta abikava üksnes kättesaadavatel olemasolevatel sekkumisvarudel (162 000 tonni teravilja ja 54 000 tonni lõssipulbrit).

Komisjon nägi võimalikku probleemi ette ning tegi juba 2008. aastal ettepaneku abikava muutmiseks. Hoolimata Euroopa Parlamendi toetusest jäi ettepanek nõukogus tupikseisu. Küsimuse lahendamiseks esitas komisjon möödunud aasta septembris muudetud ettepaneku. Kahjuks blokeeris nõukogus sellegi ettepaneku.

Kuigi Euroopa Liidu elatustase on keskmiselt maailma kõrgeimate hulgas, leidub siingi inimesi, kes ei saa endale lubada piisavalt toitu. ELis ohustab toidupuudus hinnanguliselt 43 miljonit inimest, need on isikud, kes ei ole võimelised endale ülepäeviti lubama korralikku söömaaega. Toiduabikavaga toetatakse toiduabi andmist eriti vaestele üksikisikutele või peredele, kellel on toimetulekuraskusi. 2009. aastal jaotati 19 liikmesriigis 18 miljonile puudust kannatavale isikule rohkem kui 440 000 tonni toiduaineid. Heategevusorganisatsioonid ja vabaühendused arvestavad ELi panusega sellistele abivajavatele inimestele. Seepärast on väga oluline, et praegustele probleemidele leitaks kiire lahendus ning olemasolevat raha kasutataks otstarbekalt.

Põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Dacian Cioloș rõhutas kõnealuse abikava tähtsust. „Peame seda abikava edaspidigi poliitiliselt väga vajalikuks – abikava olulisust on kinnitanud paljud heategevusorganisatsioonid ja vabaühendused kogu Euroopa Liidus. Seepärast peame leidma õigusliku olukorra kohase lahenduse, kuidas seda abikava jätkata nii järgmistel aastatel kui ka kaugemas tulevikus. Liikmesriikide jaoks lihtsaim lahendus oleks nõustuda esitatud ettepanekuga, mis on Euroopa Parlamendilt saanud poliitilise toetuse.”

Taust

ELi abikava „Toiduabi jaotamine ühenduses enim puudust kannatavatele isikutele” (edaspidi „toiduabikava”) on rakendatud alates 1987. aasta detsembrist, kui nõukogu võttis vastu eeskirjad, milles käsitletakse põllumajandustoodete riiklike sekkumisvarude väljastamist liikmesriikidele, kes soovivad kõnealuseid varusid kasutada toiduabina ühenduses enim puudust kannatavatele isikutele.

Tarnete jätkumise tagamiseks muudeti toiduabikava 1990. aastate keskel, et võimaldada sekkumisvarude täiendamist turuostudega. See ei pidanud olema pikaajaline lahendus, vaid pigem võimalus rakendada seda teatavate toodete vähesuse korral. Kava aluseks olid endiselt sekkumisvarud, „kuni varud on vähendatud normaalkoguseni”. Ühise põllumajanduspoliitika reformidega on sekkumisvarud järk-järgult saanud tagasi oma algselt kavandatud turvavõrgu osa.

Toiduabikava rahastatakse Euroopa põllumajanduse arengu- ja tagatisfondi (EAGF) tagatisrahastust. Selle eelarve on kasvanud veidi vähem kui 100 miljonilt eurolt 1987. aastal 500 miljoni euroni alates 2009. aastast. Kavas osalemine on vabatahtlik; 2012. aastal osaleb kavas 20 liikmesriiki.

Igal aastal teatavad osaleda soovivad liikmesriigid komisjonile oma vajadused, mis on tootekogustena sekkumisvarudes kättesaadavad. Selle põhjal ja tuginedes Eurostati andmetele vaesuse kohta määrab komisjon iga osaleva liikmesriigi jaoks kindlaks eelarve ülemmäära ning koostab nimekirja toodetest, mis võetakse riiklikest sekkumisvarudest või ostetakse eraldatud eelarvevahendeid kasutades turult.

Kui sekkumisvarud on kasutada antud, käivitatakse pakkumismenetlus kõnealuste kaupade (nt nisu) töötlemiseks samalaadseteks töödeldud toodeteks (nt jahu ja makaronitooted) või nende vahetamiseks. Kõnealuseid tooteid jaotatakse toiduabina enim puudust kannatavatele isikutele kas toidukorvidena või söögikordadena heategevusorganisatsioonide ja liikmesriikide määratud muude pädevate asutuste hallatavates keskustes. Toiduabikavaga toetatakse toiduabi andmist eriti vaestele üksikisikutele või perekondadele, kellel on toimetulekuraskusi.

Ühise põllumajanduspoliitika reformidega on kujundatud hoopis väiksemate sekkumisvarudega süsteem, mis on üha enam orienteeritud turule. Tõdedes, et sellest võib tekkida probleem puudust kannatavatele inimestele suunatud abikava jaoks, avaldas komisjon juba 2008. aastal ettepaneku kava muutmiseks (sh avatud turu toodetele lihtsamaks juurdepääsuks võetavad meetmed). Kuue liikmesriigi vastuseisu tõttu jäi ettepanek nõukogus kinnitamata.

2010. aasta septembris esitas volinik muudetud ettepaneku (millega võeti arvesse ka Lissaboni leping) – vt IP/10/1141. Seegi ettepanek jäi nõukogus seisma.

2009. aastal esitas Euroopa Parlament arvamuse 2008. aasta ettepaneku kohta; 2010. aasta septembri ettepaneku kohta ei ole parlament seni arvamust avaldanud.

Puudust kannatavatele inimestele suunatud abikava vastu algatas Saksamaa 2009. aastal kaebuse ja Euroopa Kohus tegi 13. aprillil 2011 selle kohta otsuse komisjoni vastu, milles põhimõtteliselt kinnitati, et enamik kavas ettenähtud toidutarneid peaks pärinema riiklikest varudest.

Iga-aastased kavad võetakse tavaliselt vastu septembris. Võttes arvesse rahaliste vahendite järsku vähenemist, on iga-aastase kava varajase vastuvõtmise eesmärk anda liikmesriikidele ja heategevusorganisatsioonidele lisaaega alternatiivsete toiduallikate leidmiseks.

Lisateave:

  • Dokumendid ja lisateave enim puudust kannatavatele isikutele toiduabi jaotamise kava kohta on kättesaadav veebisaidil: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_en.htm

  • 1. lisa. Iga liikmesriigi käsutuses olevad rahalised vahendid 2012. aasta kava rakendamiseks

  • 2. lisa. Ühenduse sekkumisvarudest maha arvatavad tootekogused, mis jaotatakse liikmesriikides 2012. aasta kava raames

I LISA. Iga liikmesriigi käsutuses olevad rahalised vahendid 2012. aasta kava rakendamiseks (eurodes)

Liikmesriik

Jaotus

Belgique/België

2 795 058

България

4 183 873

Česká republika 

122 600

Eesti

718 782

Éire/Ireland

1 304 105

Elláda

4 805 742

España

18 084 154

France

15 869 928

Italia

22 103 802

Latvija

1 558 586

Lietuva

1 849 759

Luxembourg

47 463

Magyarország

3 237 794

Malta

131 505

Polska

17 310 824

Portugal

4 524 628

România

12 035 925

Slovenija

515 467

Slovakia

959 383

Suomi/Finland

1 327 965

Kokku

113 487 343

II LISA. Tootekogus, mille võib kõrvaldada ELi sekkumisvarudest jaotamiseks igas liikmesriigis (tonnides)

Liikmesriik

Teravili

Või

Lõssipulber

Belgique/België

-

1 560,273

България

39 144,763

-

Česká republika 

450,000

-

Eesti

-

383,316

Éire/Ireland

-

727,985

Elláda

-

2 682,689

España

-

10 095,040

France

-

8 859,003

Italia

-

12 338,912

Latvija

-

870,043

Lietuva

-

1 032,583

Luxembourg

-

-

Magyarország

-

1 807,420

Malta

1 230.373

-

Polska

-

9 663,348

Portugal

-

2 525,764

România

112 609.424

-

Slovenija

-

287,747

Slovakia

8 976.092

-

Suomi/Finland

-

741,304

KOKKU

162 410.652

53 575,425

Kontaktisikud:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)


Side Bar