Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressemeddelelse fra Europa-Kommissionen

113 mio. EUR til 2012-programmet for de socialt dårligst stillede personer

Bruxelles, den 20. juni 2011 – Den samlede værdi af midlerne til 2012-programmet for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i EU er blevet fastsat til 113 mio. EUR med en nøjagtig fordeling pr. medlemsstat [se bilag]. Dette er et stærkt fald i forhold til de næsten 500 mio. EUR, der er blevet bevilget i de seneste år, som følge af en kendelse fra Domstolen i april, hvori det hedder, at i henhold til den nuværende lovgivning skal de fødevarer, der er omfattet af denne ordning, komme fra EU's offentlige lagre. 2012-ordningen er derfor udelukkende baseret på alle de tilgængelige eksisterende interventionslagre (162 000 t korn og 54 000 t skummetmælkspulver til intervention).

Kommissionen forudså dette potentielle problem og foreslog i første omgang at ændre ordningen i 2008. Til trods for støtte fra Europa-Parlamentet gik problemet i hårdknude i Rådet. For at få gang i sagen igen forelagde Kommissionen et revideret forslag i september 2011. Dette er desværre også fortsat blokeret i Rådet.

Selv om EU gennemsnitligt set har en af verdens højeste levestandarder, kan nogle mennesker ikke skaffe sig nok at spise. Det skønnes, at ca. 43 millioner mennesker i EU trues af fødevarefattigdom, dvs. at de ikke har råd til et ordentligt måltid hver anden dag. Programmet for de socialt dårligst stillede personer tager sigte på at yde fødevarehjælp til disse enkeltpersoner eller særlig udsatte familier, som er i vanskeligheder. I 2009 blev der uddelt over 440 000 t fødevarer til 18 millioner personer i 19 medlemsstater. De velgørende organisationer og NGO'erne regner med, at EU deltager i hjælpen til disse nødlidende mennesker. Det er derfor af afgørende betydning, at der hurtigt findes en løsning, så de eksisterende problemer kan blive afklaret, og de disponible penge blive anvendt.

Kommissæren med ansvar for landbrug og udvikling af landdistrikter, Dacian Cioloș, understreger vigtigheden af denne ordning. "Vi er fortsat politisk forpligtet til denne ordning – og dens betydning anerkendes af mange velgørende organisationer og NGO'er rundt omkring i EU. Vi må derfor finde en måde til at videreføre ordningen på mellemlang til lang sigt, som er i fuld overensstemmelse med den juridiske situation. Den letteste løsning ville være, at medlemsstaterne vedtager det forslag, der ligger på bordet, og som allerede har politisk tilslutning i Europa-Parlamentet."

Baggrund

EU's program for uddeling af fødevarer til de dårligst stillede personer i Fællesskabet (i det følgende fødevareprogrammet) har fungeret siden december 1987, da Rådet vedtog regler, der gjorde det muligt at frigive offentlige interventionslagre af landbrugsprodukter til medlemsstaterne med henblik på uddeling som fødevarehjælp til de socialt dårligst stillede i Fællesskabet.

Med det formål at sikre forsyningerne til fødevareprogrammet blev der midt i 1990'erne ændret på reglerne for at gøre det muligt at supplere interventionslagrene med opkøb på markedet. Denne mulighed var ikke tænkt som en langsigtet strategi, men som en midlertidig løsning, man kunne gribe til, når lagrene ikke strakte til. Programmet var fortsat baseret på interventionslagrene, "indtil de var bragt ned til et normalt niveau". Med de løbende reformer af den fælles landbrugspolitik er interventionsopkøb gradvis bragt tilbage til den oprindelige rolle som sikkerhedsnet.

Fødevareprogrammet finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL). Programmets budget er vokset fra lidt under 100 mio. EUR i 1987 til 500 mio. EUR i 2009 og derefter. Det er frivilligt at deltage i programmet. I 2012 deltager 20 medlemsstater.

De medlemsstater, der ønsker at deltage, underretter hvert år Kommissionen om, hvilke mængder og hvilke lagervarer de har behov for. På grundlag af disse meddelelser og oplysninger fra Eurostat om fattigdom fastsætter Kommissionen et budgetloft for hver medlemsstat, der deltager i programmet, og udarbejder en liste over produkter, der skal frigives fra de offentlige lagre eller opkøbes på markedet med de tildelte midler.

Hvis der anvendes produkter fra interventionslagrene, udbydes de i licitation med henblik på forarbejdning (f.eks. hvede) eller ombytning til forarbejdede varer af samme "familie" (f.eks. mel eller pasta). Varerne uddeles som fødevarehjælp til de dårligst stillede enten i form af fødevarepakker eller som måltider i centre, der drives af velgørende organisationer eller andre kompetente organer, som er udpeget af medlemsstaterne. Fødevareprogrammet tager sigte på at yde fødevarehjælp til enkeltpersoner eller særlig udsatte familier, som er i vanskeligheder.

De efterfølgende reformer af den fælles landbrugspolitik har resulteret i et meget mere markedsorienteret system med meget mindre interventionslagre. I erkendelse af, at dette kunne blive et problem for fødevareprogrammet for socialt dårligt stillede personer, offentliggjorde Kommissionen først et forslag om tilpasning af programmet (herunder foranstaltninger til at gøre det lettere at få adgang til produkter fra det åbne marked) i 2008. Dette gik imidlertid i hårdknude i Rådet, hvor der var modstand fra 6 medlemsstater.

I september 2010 forelagde kommissæren et revideret forslag (også med henblik på at tage hensyn til Lissabontraktaten) – se IP/10/1141. Dette sidder imidlertid fortsat fast i Rådet.

Europa-Parlamentet afgav en udtalelse om 2008-forslaget i 2009. Europa-Parlamentet har (endnu) ikke taget stilling til forslaget fra september 2010.

Den 13. april 2011 afsagde Domstolen en kendelse vedrørende en klage fra Tyskland mod fødevareprogrammet for socialt dårligt stillede personer i 2009. Denne kendelse gik Kommissionen imod, og det blev grundlæggende anført, at størstedelen af fødevareforsyningerne under ordningen skal komme fra offentlige lagre.

De årlige planer vedtages normalt i september. Begrundelsen for denne "tidligere" vedtagelse af den årlige plan er – på baggrund af de dramatiske nedskæringer i ressourcerne – at give medlemsstaterne og de velgørende organisationer ekstra tid til at forsøge at finde alternative kilder til fødevarer.

Yderligere oplysninger:

  • For dokumenter og yderligere oplysninger om programmet for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_en.htm

  • Bilag 1: Finansielle midler, der stilles til rådighed til gennemførelse af planen for 2012 i de enkelte medlemsstater

  • Bilag 2: Den mængde af hver type produkt, der kan udtages fra Fællesskabets interventionslagre til uddeling i medlemsstaterne under planen for 2012

BILAG I: Finansielle midler, der stilles til rådighed til gennemførelse af planen for 2012 i de enkelte medlemsstater (i EUR)

Medlemsstat

Tildeling

Belgique/België

2 795 058

България

4 183 873

Česká republika 

122 600

Eesti

718 782

Éire/Ireland

1 304 105

Elláda

4 805 742

España

18 084 154

France

15 869 928

Italia

22 103 802

Latvija

1 558 586

Lietuva

1 849 759

Luxembourg

47 463

Magyarország

3 237 794

Malta

131 505

Polska

17 310 824

Portugal

4 524 628

România

12 035 925

Slovenija

515 467

Slovakia

959 383

Suomi/Finland

1 327 965

I alt

113 487 343

BILAG II: Den mængde af hver type produkt, der kan udtages fra EU's interventionslagre til uddeling i hver medlemsstat (i t)

Medlemsstat

Korn

Smør

Skummet-mælks-pulver

Belgique/België

-

1 560 273

България

39 144 763

-

Česká republika 

450 000

-

Eesti

-

383 316

Éire/Ireland

-

727 985

Elláda

-

2 682 689

España

-

10 095 040

France

-

8 859 003

Italia

-

12 338 912

Latvija

-

870 043

Lietuva

-

1 032 583

Luxembourg

-

-

Magyarország

-

1 807 420

Malta

1 230 373

-

Polska

-

9 663 348

Portugal

-

2 525 764

România

112 609 424

-

Slovenija

-

287 747

Slovakia

8 976 092

-

Suomi/Finland

-

741 304

I ALT

162 410 652

53 575 425

Kontaktpersoner:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)


Side Bar