Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

113 milionů EUR na podporu programu pro nejchudší osoby v roce 2012

Brusel, 20. června 2011 – Celková výše finančních prostředků na podporu programu pro dodávky potravin nejchudším osobám v roce 2012 v Evropské unii byla stanovena na 113 milionů EUR. Přesně přidělené částky jsou rozděleny podle členských států [viz přílohy]. Ve srovnání s přibližně 500 miliony EUR přidělenými v posledních letech se jedná o výrazné snížení, neboť rozhodnutí Soudního dvora v dubnu stanovilo, že současná právní úprava vyžaduje, aby potraviny v rámci tohoto programu pocházely z veřejných zásob EU. Proto se program na rok 2012 opírá výlučně o všechny stávající intervenční zásoby (162 000 tun obilovin a 54 000 tun sušeného odstředěného mléka v intervenci).

Komise tento možný problém předpokládala a již v roce 2008 navrhla změnu programu. I přes podporu Evropského parlamentu však tento problém v Radě uvázl v patové situaci. Vloni v září Komise předložila upravený návrh s cílem s problémem pohnout. Ten však rovněž v Radě zůstává zablokován.

Přestože má EU v průměru jednu z celosvětově nejvyšších životních úrovní, nejsou si někteří lidé schopni zajistit správnou výživu. Podle odhadu je 43 milionů osob v EU ohroženo potravinovou nouzí, což znamená, že si nemohou dovolit jednou za dva dny řádné jídlo. Program rozdělování potravin nejchudším osobám přispívá k zajišťování potravin těmto jednotlivcům nebo zvlášť ohroženým rodinám, které se nacházejí v těžké životní situaci. V roce 2009 bylo v 19 členských státech 18 milionům osob rozděleno více než 440 000 tun produktů. Dobročinné a nevládní organizace spoléhají při pomoci těmto potřebným na účast EU. Nalezení rychlého řešení s cílem překonat stávající problémy a využít dostupné finanční prostředky má proto zásadní význam.

Dacian Cioloș, komisař pro zemědělství a rozvoj venkova, zdůrazňuje význam tohoto programu: „Tento program má i nadále naši politickou podporu a jeho význam uznává mnoho dobročinných a nevládních organizací v EU. Proto musíme nalézt způsob, jak v programu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu pokračovat – to je jasně v souladu s právní situací. Nejjednodušším řešením by bylo, kdyby členské státy schválily předložený návrh, který již má politickou podporu Evropského parlamentu.“

Souvislosti

Program EU „Rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství“ byl zaveden v prosinci 1987, kdy Rada přijala pravidla pro uvolňování veřejných intervenčních zásob zemědělských produktů členským státům, které je chtěly použít jako potravinovou pomoc pro nejchudší osoby ve Společenství.

Aby byla zajištěna nepřetržitost dodávek, byl program rozdělování potravin v polovině 90. let 20. století upraven tak, aby bylo možné intervenční zásoby doplnit tržními nákupy. Tržní nákupy neměly být dlouhodobým řešením, ale takovým, ke kterému je možno se uchýlit v případě, že nastane nedostatek zásob určitých produktů. Základem programu zůstala intervence, „dokud se tyto zásoby nevyčerpají na běžnou úroveň“. Probíhající reformy společné zemědělské politiky (SZP) intervenci postupně navrátily její roli záchranné sítě.

Program rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství je financován z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF). Jeho rozpočet vzrostl z méně než 100 milionů EUR v roce 1987 na 500 milionů EUR od roku 2009. Účast na programu je dobrovolná a v roce 2012 se jej zúčastní dvacet členských států.

Každý rok členské státy, které mají zájem se programu účastnit, sdělí Komisi své požadavky, pokud jde o množství produktů dostupných v intervenčních zásobách. Komise na základě tohoto sdělení a údajů Eurostatu o chudobě vymezí pro každý účastnící se členský stát rozpočtový strop a seznam produktů, jež mají být uvolněny z veřejných zásob či za přidělené prostředky zakoupeny na trhu.

Po dodání intervenčních zásob jsou vyhlášena veřejná nabídková řízení na zpracování nebo přeměnu těchto surovin (např. pšenice) na zpracované produkty stejné „skupiny“ (např. mouku či těstoviny). Tyto produkty se jako potravinová pomoc rozdělují nejchudším osobám, a to buď formou potravinových přídělů nebo jako jídla v centrech, která provozují dobročinné organizace či ostatní příslušné subjekty, jež členské státy určí. Program rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství přispívá k zajišťování potravin jednotlivcům nebo zvlášť ohroženým rodinám, které se nacházejí v těžké životní situaci.

Postupné reformy SZP vedly k mnohem tržněji orientovanému systému a výrazně nižším úrovním intervenčních zásob. Komise uznala, že by to mohlo představovat problém pro program pomoci potřebným, a již v roce 2008 zveřejnila návrh na úpravu programu (včetně opatření umožňujících snadnější přístup k produktům z volného trhu). Tento návrh však v Radě uvízl v patové situaci a 6 členských států se postavilo proti.

V září 2010 komisař předložil revidovaný návrh (který rovněž zohlednil Lisabonskou smlouvu) – viz IP/10/1141. I ten však zůstává v Radě zablokován.

V roce 2009 poskytl Evropský parlament k návrhu z roku 2008 „stanovisko“, k návrhu ze září 2010 (dosud) není stanovisko EP k dispozici.

Soudní dvůr 13. dubna 2011 rozhodl ve věci stížnosti podané Německem v roce 2009 proti programu pomoci potřebným, a to proti Komisi. V zásadě uvedl, že by většina dodávek potravin v rámci programu měla pocházet z veřejných skladů.

Roční plány se obvykle přijímají v září. Toto „dřívější“ přijetí ročního plánu má s ohledem na dramatické snížení finančních prostředků poskytnout členským státům a dobročinným organizacím více času, aby se pokusily nalézt alternativní zdroje potravin.

Další informace:

  • Dokumentaci a další informace o programu rozdělování potravin nejchudším osobám naleznete na adrese: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_en.htm

  • Příloha 1: Finanční zdroje dostupné pro účely provedení plánu na rok 2012 v jednotlivých členských státech

  • Příloha 2: Množství jednotlivých typů produktů, které se z intervenčních zásob Společenství rozdělí v jednotlivých členských státech podle plánu na rok 2012

PŘÍLOHA I: Finanční zdroje dostupné pro účely provedení plánu na rok 2012 v jednotlivých členských státech (v EUR)

Členský stát

Rozdělení

Belgique/België

2 795 058

България

4 183 873

Česká republika 

122 600

Eesti

718 782

Éire/Ireland

1 304 105

Elláda

4 805 742

España

18 084 154

France

15 869 928

Italia

22 103 802

Latvija

1 558 586

Lietuva

1 849 759

Luxembourg

47 463

Magyarország

3 237 794

Malta

131 505

Polska

17 310 824

Portugal

4 524 628

România

12 035 925

Slovenija

515 467

Slovakia

959 383

Suomi/Finland

1 327 965

Celkem

113 487 343

PŘÍLOHA II: Množství jednotlivých typů produktů, které se z intervenčních zásob EU rozdělí v jednotlivých členských státech (v tunách)

Členský stát

Obiloviny

Máslo

Sušené odstředěné mléko

Belgique/België

-

1 560.273

България

39 144.763

-

Česká republika 

450.000

-

Eesti

-

383.316

Éire/Ireland

-

727.985

Elláda

-

2 682.689

España

-

10 095.040

France

-

8 859.003

Italia

-

12 338.912

Latvija

-

870.043

Lietuva

-

1 032.583

Luxembourg

-

-

Magyarország

-

1 807.420

Malta

1 230.373

-

Polska

-

9 663.348

Portugal

-

2 525.764

România

112 609.424

-

Slovenija

-

287.747

Slovakia

8 976.092

-

Suomi/Finland

-

741.304

CELKEM

162 410.652

53 575.425

Kontaktní osoby:

Roger Waite (+32 22961404)

Johan Reyniers (+32 22956728)


Side Bar