Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Предвиждат се 113 млн. евро по програмата за най-нуждаещите се лица за 2012 г.

Брюксел, 20 юни 2011 г. — Общата стойност на средствата, заделени за програмата за доставка на храни за най-нуждаещите се лица в Европейския съюз през 2012 г., възлиза на 113 млн. евро, като за всяка държава-членка е определена конкретна сума (вж. приложенията). В сравнение със сумата от почти 500 млн. евро, отделена през последните години, това представлява драстично намаление. То се дължи на решение на Съда на ЕС от месец април, в което се казва, че съгласно действащите разпоредби храните, обхванати от схемата, трябва да произхождат от публичните запаси на ЕС. По тази причина схемата за 2012 г. се основава изключително на наличните интервенционни запаси (162 000 тона зърнени храни и 54 000 тона обезмаслено мляко на прах).

Комисията беше предвидила този потенциален проблем и през 2008 г. предложи за първи път промяна на схемата. Въпреки подкрепата на Европейския парламент, в Съвета не бяха предприети действия по предложението. С оглед постигане на напредък по случая, през септември миналата година Комисията представи преработено предложение. То обаче също остана блокирано в Съвета.

Въпреки че средно ЕС има един от най-високите стандарти на живот в света, някои хора не са в състояние да си осигурят задоволителна прехрана. Предполага се, че в ЕС живеят 43 милиона души, които рискуват да попаднат в ситуация на хранителен недоимък, което означава, че те не са в състояние да си позволят пълноценно хранене всеки втори ден. Програмата за разпределяне на храна на най-нуждаещите се подпомага доставянето на храна на тези лица или на особено уязвими семейства, които се намират в затруднено положение. През 2009 г. над 440 000 тона продукти бяха раздадени на 18 милиона души в 19 държави-членки. Благотворителни и неправителствени организации разчитат на участието на ЕС в подпомагането на нуждаещите се. Следователно е много важно бързо да се намери решение за преодоляване на съществуващите затруднения, така че да може да се използват наличните финансови средства.

Дачиан Чолош, комисар по земеделието и развитието на селските райони, подчерта колко важна е тази схема. „Ние оставаме политически ангажирани със схемата — много благотворителни и неправителствени организации от ЕС признават нейната значимост. Следователно трябва да намерим начин да продължим действието на схемата в средносрочен и дългосрочен план, което очевидно е в съответствие с правната ситуация. Най-лесното решение би било държавите-членки да постигнат съгласие по направеното предложение, което вече има политическата подкрепа на Европейския парламент.“

История на досието

„Програмата за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Общността“ на ЕС (ПРХ) бе въведена през декември 1987 г., когато Съветът прие правилата за отпускане на публични интервенционни запаси на земеделски продукти в държавите-членки с желанието те да се използват като хранителни помощи за най-нуждаещите се в Общността.

В средата на 90-те години, с оглед осигуряване на постоянна доставка, ПРХ бе изменена, за да може интервенционните складове да бъдат допълнени от закупуване на пазара. Не се предвиждаше това да бъде дългосрочно решение, а само мярка, която да бъде използвана при недостатъчна наличност на някои продукти. Основата на програмата ще продължи да бъде интервенцията „докато запасите намалеят до нормални равнища“. Продължаващите реформи на Общата селскостопанска политика (ОСП) постепенно върнаха първоначалната роля на интервенцията като защитна мярка.

ПРХ се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). Нейният бюджет нарасна от малко по-малко от 100 млн. евро през 1987 г. до 500 млн. евро от 2009 г. нататък. Участието в тази програма е доброволно; през 2012 г. в нея ще участват двадесет държави-членки.

Всяка година държавите-членки, които желаят да участват, изпращат своите искания до Комисията по отношение на количествата на наличните в интервенционните складове продукти. На тази основа и на базата на данни от Евростат относно бедността Комисията определя бюджетен таван за всяка от участващите държави-членки и списък с продукти, които да бъдат изтеглени от публичните складове или закупени на пазара, като се използва отпуснатият бюджет.

Когато доставките произлизат от интервенционни запаси се организират търгове за превръщането или обмена на тези стоки (напр. жито) в преработени продукти от същото „семейство“ (напр. брашно или макаронени изделия). Тези продукти се разпределят като хранителни помощи за най-нуждаещите се лица под формата на кошници с храна или ястия в центрове, управлявани от благотворителни организации и от други компетентни органи, посочени от държавите-членки. ПРХ подпомага доставянето на храна на отделни лица или на особено уязвими семейства, които се намират в затруднено положение.

Последователните промени на ОСП доведоха до по-пазарно ориентирана система, с по-малък дял на интервенционните запаси. Като признава, че това би могло да се превърне в проблем за схемата „Помощ за нуждаещите се“, за първи път през 2008 г. Комисията публикува предложение за изменение на схемата, в т. ч. мерки за улесняване на достъпа до продукти от открития пазар. То обаче остана блокирано в Съвета, тъй като 6 държави-членки не го подкрепиха.

През септември 2010 г. комисарят представи преработено предложение (което взема предвид и Лисабонския договор) — вж. IP/10/1141. То обаче е блокирано в Съвета.

През 2009 г. Европейският парламент представи становище относно предложението от 2008 г. (Все още) няма позиция на Парламента по предложението от септември 2010 г.

На 13 април 2011 г. Съдът на ЕС се произнесе срещу Комисията по жалба, внесена от Германия срещу схемата „Помощ за нуждаещите се ― 2009 г.“, като принципно изтъкна, че по-голямата част от хранителните доставки трябва да бъде осигурявана от публичните запаси.

Годишните планове обикновено се приемат през септември. В контекста на драматичното намаляване на ресурсите, причината за това по-ранно приемане на годишния план е да се даде допълнително време на държавите-членки и на благотворителните организации, така че да се опитат да намерят алтернативни източници на храни.

За повече информация:

  • Документи и повече информация относно програмата за предоставяне на храна на най-нуждаещите се можете да намерите на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_en.htm

  • Приложение 1: Финансови средства, предоставени за изпълнението на плана за 2012 г. във всяка държава-членка

  • Приложение 2: Количества по видове продукти за изтегляне от интервенционните запаси на ЕС и за разпределяне в държавите-членки в рамките на плана за 2012 година

ПРИЛОЖЕНИЕ I: Финансови средства, предоставени за изпълнението на плана за 2012 г. във всяка държава-членка (в евро)

Държава-членка

Разпределени средства

Belgique/België

2 795 058

България

4 183 873

Česká republika 

122 600

Eesti

718 782

Éire/Ireland

1 304 105

Elláda

4 805 742

España

18 084 154

France

15 869 928

Italia

22 103 802

Latvija

1 558 586

Lietuva

1 849 759

Luxembourg

47 463

Magyarország

3 237 794

Malta

131 505

Polska

17 310 824

Portugal

4 524 628

România

12 035 925

Slovenija

515 467

Slovakia

959 383

Suomi/Finland

1 327 965

Общо

113 487 343

ПРИЛОЖЕНИЕ II: Количества по видове продукти за изтегляне от интервенционните запаси на ЕС за разпределяне в държавите-членки (в тонове)

Държава-членка

Зърнени храни

Масло

Обезмаслено мляко на прах

Belgique/België

-

1 560,273

България

39 144,763

-

Česká republika 

450,000

-

Eesti

-

383,316

Éire/Ireland

-

727,985

Elláda

-

2 682,689

España

-

10 095,040

France

-

8 859,003

Italia

-

12 338,912

Latvija

-

870,043

Lietuva

-

1 032,583

Luxembourg

-

-

Magyarország

-

1 807,420

Malta

1 230,373

-

Polska

-

9 663,348

Portugal

-

2 525,764

România

112 609,424

-

Slovenija

-

287,747

Slovakia

8 976,092

-

Suomi/Finland

-

741,304

ОБЩО

162 410,652

53 575,425

За контакти :

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)


Side Bar