Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

En global grön ekonomi – politiska riktlinjer för Rio+20-konferensen

Bryssel den 20 juni 2011 EU-kommissionen antar idag ett meddelande som bereder vägen för EU:s ståndpunkt vid FN:s Rio+20-konferens om hållbar utveckling som äger rum i Rio de Janeiro i juni 2012.

I meddelandet beskrivs målen och de specifika åtgärderna för konferensens två sammankopplade teman: en övergång till en grönare ekonomi inom ramen för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning samt bättre styrning för hållbar utveckling.

Meddelandet presenterades gemensamt av Janez Potočnik, kommissionär med ansvar för miljön och Andris Piebalgs, kommissionär med ansvar för utveckling, för att understryka den viktiga kopplingen mellan miljö och utveckling.

Hållbar förvaltning av resurser och naturtillgångar är livsviktigt för länder på alla utvecklingsnivåer – och kan bli en särskild möjlighet för utvecklingsländerna, eftersom resurser och naturtillgångar är nära kopplade till fattigdomsbekämpningen. För att detta ska ske på global nivå måste vi skapa de rätta marknads- och regleringsförhållanden globalt. Rio+20 kan bli början på en världsomspännande övergång till grön ekonomi, ” sade Janez Potočnik.

Andris Piebalgs lade till följande: ”Utvecklingsländerna är de länder som först påverkas av klimatförändringen och miljöförstöringen. Översvämningar, torka och stigande havsnivåer är de mest påtagliga effekterna. De äventyrar den ekonomiska och sociala utveckling som vi strävar efter genom vårt stöd. Genom Rio+20 får vi möjlighet att säkerställa det politiskat åtagandet att förbättra miljoner människors levnadsvillkor. Vi måste satsa på en grön ekonomi som kommer att hjälpa oss att uppnå en hållbar tillväxt som gynnar alla medborgare.”

I meddelandet beskrivs vad denna övergång till en grön ekonomi består av, hur den ska genomföras och vem som ska göra det och det föreslås särskilda åtgärder som kan genomföras på internationell, nationell och regional nivå. Följande teman är viktigast:

1. Investera i nyckelresurser och naturtillgångar (”vad”): dessa är: vatten, förnybar energi, marina tillgångar, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, hållbart jordbruk, skogar, avfall och återvinning. Dessa områden ligger till grund för miljoners människors existens och kan bidra till att minska fattigdomen. De kan bli områden för framtida ekonomisk tillväxt och globala marknader.

2. Kombinera marknads- och regleringsinstrument (”hur”): miljöskatter, ta bort subventioner med negativ miljöpåverkan, mobilisera offentliga och privata finansiella resurser, investera i färdigheter och gröna arbetstillfällen. Man måste ta fram indikatorer som speglar bredare framsteg (både miljömässiga och sociala) och som fungerar tillsammans med BNP.

3. Förbättra styrningen och främja medverkan från den privata sektorn (”vem”): förstärka och rationalisera de existerande internationella styrningsstrukturerna (till exempel genom att uppgradera Förenta nationernas miljöprogram (UNEP)). Det civila samhället och företagen måste också engagera sig i större utsträckning.

I dagens meddelande läggs grunden för ytterligare dialog mellan kommissionen, rådet och parlamentet, det civila samhället, näringslivet och länderna inför Rio+20. En konsoliderad EU-ståndpunkt måste lämnas in till FN senast den 1 november 2011.

Nästa steg

Kommissionen kommer, på grundval av detta meddelande, att arbeta tillsammans med rådet och parlamentet för att bygga upp en enhetlig EU-ståndpunkt som kommer att bidra till ett ambitiöst resultat för Rio+20 med konkreta strategier och åtgärder för att skapa en grönare ekonomi.

Bakgrund

Även om det har gjorts goda framsteg vad gäller fattigdomsbekämpning och miljöförstörelse finns det fortfarande stora globala utmaningar två årtionden efter det första toppmötet om miljöfrågor som ägde rum1992. Flera av utvecklingsmålen i FN:s millenniedeklaration är långt ifrån uppfyllda. Ungefär 1,4 miljarder människor lever fortfarande i extrem fattigdom och en sjättedel av världens befolkning är undernärda. Naturtillgångarna utarmas medan de globala utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka. Mot den bakgrunden kommer världens ledare att träffas i Rio de Janeiro i juni 2012 för det fjärde toppmötet om miljöfrågor för att markera 20-årsdagen av 1992 års FN-konferens om miljö och utveckling i Rio och 10-årsdagen av världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg 2002. För Rio+20 kommer fokus att ligga på två sammankopplade teman: grön ekonomi inom ramen för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning samt den institutionella ramen för hållbar utveckling.

Hela meddelandet finns tillgängligt på:

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

För ytterligare uppgifter om FN:s konferens om hållbar utveckling se:

http://www.uncsd2012.org/rio20/

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22950668)


Side Bar