Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija: sporočilo za medije

Za svetovno okolju prijazno gospodarstvo in boljše gospodarjenje: Komisija predstavi usmeritve politike za konferenco Rio+20

Bruselj, 20. junija 2011 – Evropska komisija je danes sprejela sporočilo, na katerem bo temeljilo stališče, ki ga bo EU zastopala na konferenci ZN o trajnostnem razvoju (Rio+20), ki bo potekala junija 2012 v Riu de Janeiru.

V sporočilu so opisani cilji in konkretni ukrepi glede dveh med seboj povezanih tem konference: omogočanje prehoda na okolju prijazno gospodarstvo v okviru trajnostnega razvoja in izkoreninjenja revščine ter zagotavljanje boljšega gospodarjenja za trajnostni razvoj.

Sporočilo sta skupaj predstavila Janez Potočnik, komisar za okolje, in Andris Piebalgs, komisar za razvoj, s čimer sta poudarila pomembno povezavo med okoljem in razvojem.

Janez Potočnik je povedal: „Trajnostno upravljanje virov in naravnega kapitala je bistveno za države na vseh stopnjah razvoja. Za države v razvoju lahko predstavlja edinstveno priložnost, saj so viri in naravni kapital neločljivo povezani s prizadevanji za odpravo revščine. Da bi nam to uspelo na svetovni ravni, moramo začeti oblikovati pravi trg in regulativne pogoje. Rio+20 lahko pomeni začetek svetovnega prehoda na okolju prijazno gospodarstvo.“

Andris Piebalgs je dodal: „Države v razvoju najprej utrpijo posledice podnebnih sprememb in poslabšanja okolja. Najbolj vidni učinki so poplave, suše in dvig morske gladine. Ti ogrožajo gospodarski in družbeni razvoj, ki si ga z našo pomočjo želimo spodbuditi. Rio+20 je priložnost za zagotovitev političnih zavez za izboljšanje blagostanja milijonov ljudi. Preiti moramo na okolju prijazno gospodarstvo, s katerim bomo lahko dosegli trajnostno rast, ki bo koristila vsem državljanom.“

V sporočilu so opredeljeni vsebina, način in akterji prehoda na okolju prijazno gospodarstvo, predlagani pa so tudi konkretni ukrepi, ki bi se lahko izvajali na mednarodni, nacionalni in regionalni ravni. Ključne teme so:

1. Naložbe v ključne vire in naravni kapital (vsebina): in sicer voda, obnovljivi viri energije, morski viri, biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve, trajnostno kmetijstvo, gozdovi, odpadki in recikliranje. Ta področja pomenijo vir preživetja za milijone ljudi in lahko omilijo revščino. V prihodnosti lahko postanejo področja gospodarske rasti in svetovnih trgov.

2. Združevanje tržnih in regulativnih inštrumentov (način): ekološki davki, odprava okolju škodljivih subvencij, mobiliziranje javnih in zasebnih finančnih virov, naložbe v znanje in spretnosti ter okolju prijazna delovna mesta. Poleg BDP je treba oblikovati kazalnike, ki odražajo širši pomen napredka (tako okoljskega kot tudi družbenega).

3. Izboljšanje gospodarjenja in spodbujanje udeležbe zasebnega sektorja (akterji): Okrepitev in racionalizacija obstoječih mednarodnih struktur gospodarjenja (npr. s posodobitvijo Programa Združenih narodov za okolje (UNEP)). Prav tako sta bistvena znatno okrepljena udeležba in sodelovanje podjetij in civilne družbe.

Današnje sporočilo je podlaga za nadaljnji dialog med Komisijo, Svetom in Parlamentom ter civilno družbo, podjetji in državami v okviru priprav na konferenco Rio+20. EU mora ZN predložiti konsolidirano stališče do 1. novembra 2011.

Naslednji koraki

Komisija bo na podlagi sporočila skupaj s Svetom in Parlamentom oblikovala usklajeno stališče EU, ki bo prispevalo k ambicioznim rezultatom konference Rio+20 s konkretnimi politikami in ukrepi za gospodarstvo, ki je prijaznejše okolju.

Ozadje

Dve desetletji po prvem svetovnem vrhu o Zemlji leta 1992 se še vedno spopadamo z velikimi svetovnimi izzivi kljub dobremu napredku na področju odpravljanja revščine in slabšanja okolja. Več razvojnih ciljev novega tisočletja je daleč od uresničitve. Približno 1,4 milijarde ljudi še vedno živi v skrajni revščini in ena šestina svetovnega prebivalstva je podhranjena. Naravni viri se manjšajo, svetovni izpusti toplogrednih plinov pa še vedno naraščajo. Ta dejstva sestavljajo ozadje srečanja svetovnih voditeljev junija 2012 v Riu de Janeiru, ki bo četrti tovrstni svetovni vrh o Zemlji ter bo obeležil 20. obletnico konference o okolju in razvoju v Riu de Janeiru iz leta 1992 in 10. obletnico svetovnega vrha o trajnostnem razvoju v Johannesburgu. Glavni, med seboj povezani temi konference Rio+20 sta: okolju prijazno gospodarstvo v okviru trajnostnega razvoja in izkoreninjenja revščine ter institucionalni okvir za trajnostni razvoj.

Za podrobnosti o vsebini sporočila si oglejte:

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Podrobnosti o konferenci ZN o trajnostnem razvoju so na voljo na spletni strani:

http://www.uncsd2012.org/rio20/.

Kontaktni osebi:

Joe Hennon: +32 22953593

Monica Westeren: +32 22950668


Side Bar