Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa Európskej komisie

Na ceste ku globálnemu ekologickému hospodárstvu a lepšiemu riadeniu – Komisia predkladá politické usmernenia pre konferenciu Rio+20

V Bruseli 20. júna 2011 – Európska komisia dnes prijala oznámenie, ktorým pripravuje pôdu pre prijatie stanoviska EÚ na konferencii OSN o udržateľnom rozvoji „Rio+20“, ktorá sa bude konať v Riu de Janeiro v júni 2012.

V oznámení sa stanovujú ciele a konkrétne opatrenia pre dve vzájomne prepojené témy konferencie: prechod na ekologické hospodárstvo v kontexte udržateľného rozvoja a odstraňovanie chudoby a zabezpečenie lepšieho riadenia udržateľného rozvoja.

Oznámenie predložil komisár pre životné prostredie Janez Potočnik spolu s komisárom pre rozvoj Andrisom Piebalgsom, aby tak zdôraznili význam prepojenia medzi životným prostredím a rozvojom.

Janez Potočnik uviedol: „Udržateľné hospodárenie so zdrojmi a prírodným kapitálom má zásadný význam pre všetky krajiny bez ohľadu na to, na akom stupni rozvoja sa nachádzajú, a môže byť príležitosťou najmä pre rozvojové krajiny, pretože zdroje a prírodný kapitál sú svojou podstatou prepojené s úsilím o odstránenie chudoby. Aby bolo možné dosiahnuť tento cieľ na celosvetovej úrovni, musíme začať vytvárať primerané trhové a regulačné podmienky na celom svete. Rio+20 sa môže stať začiatkom celosvetového prechodu na globálne ekologické hospodárstvo.“

Andris Piebalgs dodal: „Zmenou klímy a zhoršovaním životného prostredia sú postihnuté predovšetkým rozvojové krajiny. Najviditeľnejším dôkazom sú povodne, suchá a zvyšovanie hladiny morí. Ohrozujú hospodársky a sociálny rozvoj, ktorý sa snažíme našou pomocou vybudovať. Rio+20 je príležitosťou, ako splniť politický záväzok zlepšiť životnú úroveň miliónov ľudí. Potrebujeme prejsť na ekologické hospodárstvo, ktoré nám pomôže dosiahnuť udržateľný rast v prospech všetkých občanov“.

V oznámení sa uvádza, „čo, ako a kto“ sa bude podieľať na prechode na ekologické hospodárstvo, a navrhujú sa v ňom konkrétne opatrenia, ktoré by sa mohli vykonávať na medzinárodnej, celoštátnej a regionálnej úrovni. Kľúčovými témami sú:

1. Investície do kľúčových zdrojov a prírodného kapitálu („čo“) - ktorými sú: voda, energia z obnoviteľných zdrojov, morské zdroje, biodiverzita a ekosystémové služby, udržateľné poľnohospodárstvo, lesy, odpad a recyklovanie. Tieto oblasti sú základom živobytia miliónov ľudí a môžu prispieť k zmierneniu chudoby. Môžu sa stať oblasťami budúceho hospodárskeho rastu a celosvetových trhov.

2. Kombinovanie trhových a regulačných nástrojov („ako“): ekologické dane, odstránenie dotácií, ktoré škodia životnému prostrediu, mobilizácia verejných a súkromných finančných zdrojov, investície do zručností a ekologických pracovných miest. Je potrebné vypracovať ukazovatele, ktoré budú odzrkadľovať pokrok v širšom zmysle (z pohľadu životného prostredia aj spoločnosti) a ktoré dokážu fungovať spolu s HDP.

3. Zlepšenie riadenia a podpora zapojenia súkromného sektora („kto“): posilnenie a zjednodušenie existujúcich medzinárodných riadiacich štruktúr [napr. zdokonalenie Programu OSN pre životné prostredie (UNEP)]. Zásadný význam má aj podstatne väčšie zapojenie a angažovanosť podnikateľskej sféry a občianskej spoločnosti.

Dnešné oznámenie predstavuje základ pre ďalší dialóg medzi Komisiou, Radou a Parlamentom, občianskou spoločnosťou, podnikateľskou sférou a jednotlivými krajinami v rámci príprav na konferenciu Rio+20. Jednotné stanovisko EÚ sa musí predložiť OSN do 1. novembra 2011.

Ďalšie kroky

Na základe tohto oznámenia Komisia vypracuje spolu s Radou a Parlamentom jednotné stanovisko EÚ, ktoré prispeje k ambicióznemu výsledku konferencie Rio+20 konkrétnymi politikami a opatreniami na dosiahnutie ekologického hospodárstva.

Kontext

Aj keď sa dosiahol značný pokrok, pokiaľ ide o odstraňovanie chudoby a riešenie otázky zhoršovania životného prostredia, dvadsať rokov po prvom „samite Zeme“ v roku 1992 ešte mnoho významných úloh na celosvetovej úrovni ostáva nevyriešených. Plnenie viacerých miléniových rozvojových cieľov vo veľkej miere zaostáva. V extrémnej chudobe stále žije približne 1,4 miliardy ľudí a jedna šestina svetovej populácie trpí podvýživou. Prírodných zdrojov je čoraz menej, zatiaľ čo celosvetové emisie skleníkových plynov sa neustále zvyšujú. V tejto situácii sa svetoví lídri v júni 2012 zídu v Riu de Janeiro na štvrtom samite tohto druhu, aby si pripomenuli 20. výročie konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji konanej v roku 1992 v Riu a 10. výročie Svetového samitu o udržateľnom rozvoji konaného v roku 2002 v Johannesburgu. Konferencia Rio+20 sa zameria na dve vzájomne prepojené témy: ekologické hospodárstvo v kontexte udržateľného rozvoja a odstraňovanie chudoby a inštitucionálny rámec udržateľného rozvoja.

Všetky podrobnosti o obsahu oznámenia nájdete na:

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Ďalšie podrobnosti o konferencii OSN o udržateľnom rozvoji nájdete na:

http://www.uncsd2012.org/rio20/

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22950668)


Side Bar