Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

W kierunku światowej gospodarki ekologicznej i lepszego zarządzania – Komisja przedstawia założenia polityczne na konferencję Rio+20

Bruksela, 20 czerwca 2011 r. – Komisja Europejska przyjęła dziś komunikat przygotowujący podstawy dla stanowiska UE podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju Rio+20, która odbędzie się w Rio de Janeiro w 2012 r.

W komunikacie określono cele i konkretne działania dotyczące dwóch związanych ze sobą tematów konferencji: umożliwienia przejścia na gospodarkę ekologiczną w kontekście zrównoważonego rozwoju i eliminacji ubóstwa oraz zapewnienia lepszego zarządzania zrównoważonym rozwojem.

Komunikat przedstawili razem komisarze ds. środowiska Janez Potočnik i ds. rozwoju Andris Piebalgs, podkreślając tym samym ważny związek między środowiskiem a rozwojem.

Janez Potočnik stwierdził: „Zrównoważona gospodarka zasobami i kapitałem naturalnym jest niezwykle ważna dla krajów we wszystkich stadiach rozwoju. Może ona stanowić szczególną szansę dla krajów rozwijających się, ponieważ zasoby i kapitał naturalny są ściśle związane z wysiłkami na rzecz eliminacji ubóstwa. Aby tego dokonać na szczeblu światowym, musimy zacząć wprowadzać na całym świecie odpowiednie warunki rynkowe i regulacyjne. Rio+20 może stanowić pierwszy krok na drodze do przejścia na światową gospodarkę ekologiczną.”

Andris Piebalgs dodał: „Kraje rozwijające się jako pierwsze zostają dotknięte skutkami zmiany klimatu i degradacji środowiska. Do najbardziej zauważalnych skutków należą powodzie, susze i wzrost poziomu mórz. Stanowią one zagrożenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego, który staramy się wspomóc. Rio+20 stanowi okazję do zapewnienia woli politycznej do poprawy dobrobytu milionów osób. Musimy przejść na gospodarkę ekologiczną, która pomoże nam osiągnąć zrównoważony rozwój korzystny dla wszystkich obywateli.”

W komunikacie zawarto odpowiedzi na zasadnicze pytania związane z przejściem na ekologiczną gospodarkę („co, jak i kto”) oraz zaproponowano konkretne działania, które można podjąć na szczeblu międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Najważniejsze tematy to:

1. Inwestycje w główne zasoby i kapitał naturalny („co”): woda, energia odnawialna, zasoby morskie, różnorodność biologiczna i funkcje ekosystemu, rolnictwo zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, lasy, odpady i recykling. Powyższe elementy stanowią źródło utrzymania dla milionów ludzi i mogą przyczynić się do ograniczenia ubóstwa. Dziedziny te mogą stanowić podstawę przyszłego rozwoju gospodarczego i rynków światowych.

2. Połączenie instrumentów rynkowych i regulacyjnych („jak”): podatki ekologiczne, eliminacja szkodliwych dla środowiska dotacji, mobilizacja publicznych i prywatnych zasobów finansowych, inwestycje w umiejętności i ekologiczne miejsca pracy. Należy opracować wskaźniki odzwierciedlające szeroko rozumiany postęp (w dziedzinie środowiska i społeczeństwa), które można stosować oprócz PKB.

3. Poprawa zarządzania i wspieranie zaangażowania sektora prywatnego („kto”): wzmocnienie i usprawnianie istniejących międzynarodowych struktur zarządzania (np. poprzez modernizację Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP)). Niezbędne jest również o wiele większe zaangażowanie przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego.

W dzisiejszym komunikacie przygotowano podstawy dla dalszego dialogu między Komisją, Radą i Parlamentem, społeczeństwem obywatelskim, przedsiębiorstwami i państwami przed konferencją Rio+20. Do 1 listopada 2011 r. należy przekazać ONZ wspólne stanowisko UE.

Kolejne kroki

Na podstawie komunikatu Komisja będzie współpracować z Radą i Parlamentem w celu opracowania spójnego stanowiska UE, które przyczyni się do osiągnięcia ambitnego wyniku konferencji – konkretnych założeń politycznych i działań prowadzących do ekologizacji gospodarki.

Kontekst

W ciągu dwudziestu lat po pierwszym „Szczycie Ziemi” w 1992 r. osiągnięto postępy w dziedzinie eliminacji ubóstwa i powstrzymywania degradacji środowiska, ale ważne wyzwania globalne pozostają nadal nierozwiązane. W przypadku szeregu milenijnych celów rozwoju odnotowuje się poważne zaległości. Około 1,4 mld ludzi żyje w skrajnym ubóstwie, a jedna szósta ludności świata jest niedożywiona. Zasoby naturalne ulegają wyczerpaniu, a światowe emisje gazów cieplarnianych rosną. W takim kontekście przywódcy światowi spotkają się w czerwcu 2012 r. w Rio de Janeiro na czwartym Szczycie Ziemi, w dwudziestą rocznicę Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Środowiska i Rozwoju z Rio z 1992 r. oraz w dziesiątą rocznicę Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju z Johannesburga z 2002 r. Rio+20 skoncentruje się na dwóch powiązanych tematach: gospodarce ekologicznej w kontekście rozwoju zrównoważonego i likwidacji ubóstwa; oraz ramach instytucjonalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji o treści komunikatu znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Więcej informacji na temat Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju znajduje się na stronie:

http://www.uncsd2012.org/rio20/

Kontakt :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar