Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Naar een mondiale groene economie en betere governance – de Commissie stelt beleidslijnen voor de Rio+20-conferentie voor.

Brussel, 20 juni 2011 – Vandaag heeft de Commissie een mededeling goedgekeurd waarmee zij de weg bereidt voor het standpunt van de EU op Rio+20, de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling die in juni 2012 te Rio de Janeiro plaatsvindt.

De Commissie schetst de doelstellingen en specifieke acties met betrekking tot de twee onderling verbonden thema's van de conferentie: de overgang naar een groene economie mogelijk maken in het kader van duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding en zorgen voor een betere governance voor duurzame ontwikkeling.

Commissaris voor Milieu Janez Potočnik en commissaris voor Ontwikkeling Andris Piebalgs hebben de mededeling gezamenlijk voorgesteld en hebben daarbij een belangrijke band gelegd tussen milieu en ontwikkeling.

Janez Potočnik zei: "Duurzaam beheer van hulpbronnen en natuurlijk kapitaal is essentieel voor landen in elke fase van hun ontwikkeling – dit kan voor ontwikkelingslanden een bijzondere kans zijn omdat hulpbronnen en natuurlijk kapitaal in wezen gekoppeld zijn aan de inspanningen om armoede uit te roeien. Om dit wereldwijd te bereiken, zijn wij begonnen op mondiaal vlak de juiste omstandigheden te creëren voor marktwerking en voor regelgeving. Rio+20 kan de start vormen van een wereldwijde overgang naar een mondiale groene economie."

Andris Piebalgs voegde daaraan toe: "Ontwikkelingslanden worden als eerste getroffen door klimaatverandering en aantasting van hun milieu. Overstromingen, droogte en stijging van de zeespiegel zijn daarvan de meest zichtbare gevolgen. Zij vormen een gevaar voor de economische en sociale ontwikkeling die wij met onze hulp op gang willen brengen. Rio+20 is de goede gelegenheid om te komen tot politieke verbintenissen om het welzijn van miljoenen mensen te verbeteren. Wij moeten overschakelen naar een groene economie die ons zal helpen duurzame ontwikkeling te bereiken ten gunste van alle burgers. "

In de mededeling wordt het wat, hoe en wie van een overgang naar een groene economie geschetst en worden specifieke acties voorgesteld die op internationaal, nationaal en regionaal niveau kunnen worden ondernomen. De kernthema's zijn:

1. Investering in cruciale hulpbronnen en natuurlijk kapitaal ("wat"): het gaat hierbij om water, hernieuwbare energie, mariene hulpbronnen, biodiversiteit en ecosysteemdiensten, duurzame landbouw, bossen, afval en recycling. Deze hulpbronnen, waarmee miljoenen mensen in hun levensonderhoud voorzien, kunnen bijdragen tot het verminderen van de armoede. Dit kunnen gebieden worden voor toekomstige economische groei en mondiale markten.

2. Combineren van marktmechanismen en regelgevingsinstrumenten ("hoe"): milieubelastingen, afschaffing van milieuonvriendelijke subsidies, vrijmaking van publieke en particuliere financiële middelen, investering in vaardigheden en groene banen. Er moeten indicatoren worden ontwikkeld die uitgaan van een ruimer begrip van vooruitgang (zowel op milieu- als op sociaal gebied) en die naast het bbp kunnen worden gebruikt.

3. Verbetering van de governance en stimulering van de betrokkenheid van de particuliere sector ("wie"): versterken en stroomlijnen van de bestaande internationale governancestructuren (bijvoorbeeld door het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) te verbeteren). Een sterkere betrokkenheid en een grotere deelname van het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld zijn ook van cruciaal belang.

De mededeling die vandaag is aangenomen, legt de basis voor verdere dialoog tussen de Commissie, de Raad en het Parlement, het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en de landen, in de aanloop naar Rio+20. Tegen 1 november 2011 moet bij de VN een geconsolideerd EU-standpunt worden ingediend.

Volgende stappen

Op basis van deze mededeling zal de Commissie samenwerken met de Raad en het Parlement om een coherent EU-standpunt te formuleren, waarmee zal worden bijgedragen tot een ambitieus resultaat voor Rio+20 met concrete beleidskeuzen en acties voor de vergroening van de economie.

Achtergrond

Twee decennia na de eerste wereldmilieutop in 1992 blijven er grote mondiale uitdagingen bestaan, ook al is er goede vooruitgang geboekt in het bestrijden van armoede en milieuaantasting. Verschillende millennium-ontwikkelingsdoelen liggen nog lang niet binnen bereik. Ongeveer 1,4 miljard mensen leven nog steeds in extreme armoede en een zesde van de wereldbevolking is ondervoed. Natuurlijke hulpbronnen worden verder uitgeput terwijl de broeikasgassen wereldwijd blijven toenemen. Tegen die achtergrond zullen de wereldleiders elkaar in juni 2012 ontmoeten in Rio de Janeiro voor de vierde wereldtop van dit soort, dit naar aanleiding van de 20ste verjaardag van de VN-top van Rio over milieu en ontwikkeling (1992) en de 10de verjaardag van de wereldtop van Johannesburg over duurzame ontwikkeling (2002). Rio+20 zal toegespitst zijn op twee onderling verbonden thema's: een groene economie in de context van duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding en het institutionele kader voor duurzame ontwikkeling.

Voor de volledige inhoud van de mededeling, zie:

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Voor meer bijzonderheden over de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling, zie: http://www.uncsd2012.org/rio20/

Contactpersonen:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar