Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Ekologiška pasaulio ekonomika ir geresnis valdymas. Komisija pristato konferencijai „Rio+20“ skirtas politines gaires

2011 m. birželio 20 d., Briuselis. Šiandien Komisija priėmė komunikatą, kuriuo remiantis bus parengta ES pozicija 2012 m. birželio mėn. Rio de Žaneire rengiamai Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi konferencijai „Rio+20“.

Komunikate aprašomi tikslai ir konkretūs veiksmai tarpusavyje susijusiomis konferencijos temomis: pirma tema – perėjimas prie ekologiškos ekonomikos darnaus vystymosi ir skurdo šalinimo sąlygomis, o antra – geresnio valdymo užtikrinimas siekiant darnaus vystymosi tikslų.

Pristatydami komunikatą ES Komisijos nariai – už aplinką atsakingas komisaras Janezas Potočnikas ir už vystymosi klausimus atsakingas komisaras Andris Piebalgas – pabrėžė svarbų aplinkos ir vystymosi ryšį.

Janezas Potočnikas sakė: „Darnus išteklių ir gamtos turtų valdymas svarbus visoms šalims, nepriklausomai nuo jų išsivystymo lygio. Jis gali būti ypač naudingas besivystančioms šalims, nes ištekliai ir gamtos turtai labai glaudžiai susiję su skurdo šalinimu. Siekiant užtikrinti darnų valdymą viso pasaulio mastu, turime visame pasaulyje kurti reikiamas rinkos ir reguliavimo sąlygas. Konferencija „Rio+20“ gali reikšti perėjimo prie ekologiškos ekonomikos visame pasaulyje pradžią.“

Andris Piebalgas pridūrė: „Besivystančios šalys visų pirma nukenčia nuo klimato kaitos ir aplinkos būklės prastėjimo. Pastebimiausi tokios klimato kaitos ir aplinkos būklės prastėjimo padariniai – potvyniai, sausros ir jūrų lygio kilimas – kelia grėsmę ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, kurį siekiame paskatinti teikdami pagalbą. Konferencija „Rio+20“ – tai proga užtikrinti politinį įsipareigojimą pagerinti milijonų žmonių gerovę. Turime pereiti prie ekologiškos ekonomikos, nes tik tokia ekonomika padės užtikrinti visiems piliečiams naudingą darnų ekonomikos augimą.“

Komunikate nurodoma, kas, ką ir kaip turi daryti, kad ekonomika taptų ekologiška. Jame siūlomi konkretūs veiksmai, kuriuos būtų galima įgyvendinti tarptautiniu, nacionaliniu ir regioniniu mastu. Pagrindinės temos yra šios:

1. Investavimas į pagrindinius išteklius ir gamtos turtus („ką“): vandenį, atsinaujinančiųjų išteklių energiją, jūrų išteklius, biologinę įvairovę ir ekosistemų funkcijas, darnų žemės ūkį, miškus, atliekų tvarkymą ir jų perdirbimą. Šios sritys yra milijonų žmonių pragyvenimo šaltinis ir gali padėti kovoti su skurdu. Ateityje šiose srityse vykdoma veikla galėtų paskatinti ekonomikos augimą ir pasaulio rinkų vystymą.

2. Rinkos ir reguliavimo priemonių derinimas („kaip“): ekologinių mokesčių taikymas, aplinkai žalingų subsidijų naikinimas, viešojo ir privačiojo sektorių lėšų naudojimas, investavimas į įgūdžius ir ekologiškų darbo vietų kūrimą. Reikia parengti rodiklius, kurie plačiau atspindėtų pažangą (aplinkos apsaugos ir socialinėje srityse) ir galėtų būti taikomi kartu su BVP rodikliu.

3. Valdymo tobulinimas ir privačiojo sektoriaus dalyvavimo skatinimas („kas“): esamų tarptautinių valdymo struktūrų stiprinimas ir paprastinimas (pavyzdžiui, tobulinant Jungtinių Tautų aplinkos programą). Be to, labai svarbu užtikrinti gerokai aktyvesnį įmonių ir pilietinės visuomenės dalyvavimą.

Šiandien paskelbtame komunikate nustatytas pagrindas, kuriuo bus grindžiamas tolesnis Komisijos, Tarybos, Parlamento, pilietinės visuomenės, įmonių ir šalių bendradarbiavimas rengiantis konferencijai „Rio+20“. Bendra ES pozicija turi būti pateikta Jungtinėms Tautoms iki 2011 m. lapkričio 1 d.

Tolesni veiksmai

Remdamasi komunikatu Komisija kartu su Taryba ir Parlamentu parengs nuoseklią ES poziciją, kuri padės užtikrinti optimistinę konferencijos "Rio+20" baigtį – konkrečią politiką ir veiksmus, kaip kurti ekologiškesnę ekonomiką.

Pagrindiniai faktai

Nuo pirmojo Žemės problemoms spręsti skirto aukščiausiojo lygio susitikimo 1992 m. praėjo du dešimtmečiai. Nors jau daug nuveikta mažinant skurdą ir gerinant aplinkos būklę, dar liko neišspręsta svarbių pasaulinio masto problemų. Keletą tūkstantmečio plėtros tikslų įgyvendinti sekasi itin sunkiai. Apie 1,4 mlrd. žmonių tebegyvena ypač skurdžiai, o šeštadalis pasaulio gyventojų maitinasi nepakankamai. Gamtos išteklių mažėja, o šiltnamio efektą sukeliančių dujų visame pasaulyje išmetama vis daugiau. Todėl 2012 m. birželio mėn. Rio de Žaneire bus surengtas ketvirtasis Žemės problemoms spręsti skirtas aukščiausiojo lygio susitikimas, į kurį atvyks įvairių pasaulio šalių vadovai. Tai bus proga pažymėti 20-ąsias 1992 m. Rio de Žaneire surengtos Jungtinių Tautų Aplinkos ir plėtros klausimams skirtos konferencijos metines ir 10-ąsias 2002 m. Johanesburge surengto Darnaus vystymosi klausimams skirto aukščiausiojo lygio susitikimo metines. Konferencijoje „Rio+20“ daugiausia dėmesio bus skiriama šioms dviem tarpusavyje susijusioms temoms: ekologiškai ekonomikai darnaus vystymosi ir skurdo šalinimo sąlygomis, ir institucijų sąrangai siekiant darnaus vystymosi tikslų.

Išsamios informacijos apie komunikato turinį pateikiama

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Daugiau informacijos apie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi konferenciją galima rasti interneto svetainėje

http://www.uncsd2012.org/rio20/

Asmenys ryšiams :

Joe Hennon , tel. +32 2 295 35 93

Monica Westeren, tel. +32 2 295 06 68


Side Bar