Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – lehdistötiedote

Kohti vihreää taloutta ja parempaa hallintoa – komissio esittää linjaukset Rio+20-konferenssia varten

Bryssel 20.6.2011 – Euroopan komissio antoi tänään tiedonannon, jolla pohjustetaan EU:n kantaa kestävää kehitystä käsittelevää YK:n Rio+20-konferenssia varten.

Tiedonannossa linjataan tavoitteet ja toimet konferenssin kahta toisiinsa liittyvää aihetta varten: siirtyminen kohti kestävää kehitystä ja köyhyyden poistamista edistävää vihreää taloutta ja paremman hallinnon varmistaminen kestävää kehitystä varten.

Ympäristöasioista vastaava komissaari Janez Potočnik ja kehitysyhteistyöstä vastaava komissaari Andris Piebalgs esittivät tiedonannon yhdessä, mikä on osoitus siitä, miten läheisesti ympäristö ja kehitys liittyvät toisiinsa.

Janez Potočnik totesi puheenvuorossaan seuraavaa: ”Luonnonvarojen ja luonnon pääoman hallinnointi kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti on ratkaisevan tärkeää kaikissa maissa niiden kehitysvaiheesta riippumatta. Se voi kuitenkin luoda erityisiä mahdollisuuksia kehitysmaille, koska luonnonvarat ja luonnon pääoma liittyvät hyvin keskeisesti köyhyyden poistamiseen tähtääviin ponnisteluihin. Jotta tämä onnistuisi koko maailmassa, on ryhdyttävä luomaan oikeita markkina- ja sääntelyedellytyksiä maailmanlaajuisesti. Rio+20 voi olla alku siirtymiselle kohti maailmanlaajuista vihreää taloutta.”

Andris Piebalgs totesi puolestaan, että ”ilmastonmuutos ja ympäristön tilan huonontuminen vaikuttavat ensimmäiseksi kehitysmaihin. Ensimmäisiä näkyviä vaikutuksia ovat tulvat, kuivuus ja merenpinnan nousu. Ne vaarantavat taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen, jota pyrimme kehitysyhteistyöllä edistämään. Rio+20 tarjoaa mahdollisuuden varmistaa poliittinen sitoutuminen, jota tarvitaan miljoonien ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Meidän on siirryttävä vihreään talouteen, joka auttaa meitä saavuttamaan kaikkia kansalaisia hyödyttävän kestävän kasvun.

Tiedonannossa kartoitetaan ”mitä, miten ja kuka”, joita siirtyminen vihreään talouteen edellyttää. Siinä ehdotetaan erityistoimia, joita voitaisiin toteuttaa kansainvälisellä, kansallisella ja alueellisella tasolla. Keskeiset aiheet ovat seuraavat:

1. Investointi tärkeimpiin luonnonvaroihin ja luonnon pääomaan (”mitä”): Kyseessä olevat luonnonvarat ovat vesi, uusiutuva energia, merien luonnonvarat, luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut, kestävä maanviljely, metsät, jätteet ja kierrätys. Niistä riippuu miljoonien ihmisten elanto ja ne voivat auttaa köyhyyden vähentämisessä. Niillä voisi olla merkitystä myös tulevalle taloudelliselle kasvulle ja maailmanlaajuisille markkinoille.

2. Markkinapohjaisten ja sääntelyyn perustuvien välineiden yhdistäminen (”miten”): ympäristöverot, ympäristön kannalta haitallisten tukien poistaminen, julkisten ja yksityisten taloudellisten resurssien mobilisointi, investoiminen taitoihin ja vihreisiin työpaikkoihin. On kehitettävä indikaattoreita, jotka osoittavat (sekä ympäristöön liittyvää että sosiaalista) edistymistä laajemmin ja joita voidaan käyttää BKT:n rinnalla.

3. Hallinnon parantaminen ja yksityissektorin osallistumisen edistäminen (”kuka”): vahvistetaan ja virtaviivaistetaan kansainvälisen hallinnon rakenteita (esimerkiksi uudistamalla Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma UNEP). Lisäksi tarvitaan yritysten ja kansalaisyhteiskunnan vahvempaa osallistumista ja sitoutumista.

Tämänpäiväistä tiedonantoa on tarkoitus käyttää pohjana komission, neuvoston ja Euroopan parlamentin, kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja muiden maiden kanssa käytävissä keskusteluissa, joissa valmistellaan Rio+20-konferenssia. Vahvistettu EU:n kanta on toimitettava YK:lle 1. marraskuuta 2011 mennessä.

Seuraavat toimet

Komissio työskentelee tämän tiedonannon pohjalta yhdessä neuvoston ja parlamentin kanssa, jotta voidaan laatia yhdenmukainen EU:n kanta Rio+20-konferenssiin. Tavoitteena on päästä konferenssissa tuloksiin, jotka johtavat konkreettisiin toimiin vihreän talouden edistämiseksi.

Tausta

On kulunut 20 vuotta vuonna 1992 pidetystä ympäristökonferenssista. Vaikka edistymistä on tapahtunut köyhyyden poistamisessa ja ympäristön tilan huonontumisen estämisessä, jäljellä on merkittäviä maailmanlaajuisia haasteita. Vuosituhattavoitteista useiden saavuttaminen on pahoissa vaikeuksissa. Noin 1,4 miljardia ihmistä elää edelleen äärimmäisessä köyhyydessä ja kuudennes maailman väestöstä kärsii aliravitsemuksesta. Luonnonvarat vähenevät ja kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt lisääntyvät jatkuvasti. Tämä on tilanne, jossa maailman johtajat tapaavat Rio de Janeirossa kesäkuussa 2012 neljännessä tämänkaltaisessa ympäristökonferenssissa. On kulunut 20 vuotta vuonna 1992 Rio de Janeirossa pidetystä ympäristö- ja kehityskonferenssista ja 10 vuotta Johannesburgissa vuonna 2002 pidetystä kestävän kehityksen huippukokouksesta. Rio+20-konferenssissa keskitytään kahteen toisiinsa liittyvään aiheeseen: kestävää kehitystä ja köyhyyden poistamista palveleva vihreä talous ja kestävän kehityksen institutionaaliset puitteet.

Tiedonanto yksityiskohtaisesti:

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Lisätietoja YK:n kestävän kehityksen konferenssista: http://www.uncsd2012.org/rio20/

Yhteyshenkilöt :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar