Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa komisjoni pressiteade

Üleilmne keskkonnasäästlikum majandus ja parem juhtimine – komisjon esitab Rio+20 konverentsi poliitikasuunad

Brüssel 20. juuni 2011. Euroopa Komisjon võttis täna vastu teatise, mille alusel võetakse ELi seisukoht ÜRO säästva arengu konverentsil Rio+20, mis peetakse Rio de Janeiros 2012. aasta juunis.

Teatises on esitatud eesmärgid ja konkreetsed meetmed kahes omavahel seotud valdkonnas, mis kuuluvad konverentsi teemade hulka. Need teemad on üleminek keskkonnasõbralikule majandusele säästva arengu soodustamise ja vaesuse vähendamise abil ning säästva arengu parem juhtimine

Keskkonnavolinik Janez Potočnik ja arenguvolinik Andris Piebalgs esitlesid teatist koos, rõhutades keskkonna ja arengu vahelist olulist sidet.

Janez Potočnik ütles: „Ressursside ja loodusvarade säästlik haldamine on oluline mis tahes arengufaasis olevatele riikidele – see võib olla eelkõige võimalus arenguriikidele, kuna ressursid ja loodusvarad on tihedalt seotud vaesuse vähendamisega. Üleilmsel tasandil tuleb selleks kehtestada sobivad turutingimused ja õiguslik keskkond kogu maailmas. Rio+20 võib tähistada keskkonnasäästlikule majandusele ülemineku algust.”

Andris Piebalgs lisas: „Kliimamuutus ja keskkonnaseisundi halvenemine mõjutavad arenguriike kõigepealt. Üleujutused, põud ja meretaseme tõus on ilmsed näited. Need tegurid ohustavad majanduse ja ühiskonna arengut, mida me üritame abiandmisega soodustada. Rio+20 pakub võimaluse tagada poliitiliste kohustuste võtmine, et parandada miljonite inimeste heaolu. Peame liikuma säästvat arengut toetava keskkonnasõbraliku majanduse suunas, millest saavad kasu kõik elanikud.

Teatises on esitatud keskkonnasõbralikule majandusele üleminekuga seotud peamised küsimused (mida tehakse, kuidas tehakse ja kes teeb) ning konkreetsed kavandatud meetmed, mida saaks rakendada rahvusvahelisel, riiklikul ja piirkondlikul tasemel. Peamised teemad on järgmised.

1. Investeerimine olulistesse ressurssidesse ja loodusvaradesse. Need on vesi, taastuvenergia, mereressursid, elurikkuse ja ökosüsteemi teenused, säästev põllumajandus, metsad, jäätmed ja ringlussevõtt. Kõnealused valdkonnad on seotud miljonite inimeste elatusvahenditega ja võivad aidata vaesust leevendada. Need valdkonnad võivad muutuda oluliseks majanduskasvu ja maailmaturu arengu seisukohalt.

2. Turu- ja õigusvahendite kombineerimine. Keskkonnamaksude kehtestamine, keskkonna seisukohast kahjulike toetuste kaotamine, avaliku ja erasektori rahaliste vahendite koondamine ning investeerimine oskustesse ja keskkonnasõbralike töökohtade loomisse. Tuleb välja arendada näitajad, mis kajastavad edasiminekut laiemas tähenduses (nii keskkonnas kui ka ühiskonnas) ja mida saaks kasutada SKP kõrval.

3. Juhtimise parandamine ja erasektori suurem kaasatus. Praeguste üleilmsete juhtimisstruktuuride tugevdamine ja täiustamine (nt ajakohastades ÜRO Keskkonnaprogrammi (UNEP). Ka ettevõtjate ja kodanikuühiskonna tunduvalt suurem kaasatus on oluline.

Täna esitatud teatis on komisjoni, nõukogu ja Euroopa Parlamendi, kodanikuühiskonna ning riikide vahelise edasise dialoogi aluseks kuni Rio+20 konverentsini. ELi ühine seisukoht tuleb ÜRO-le esitada 1. novembriks 2011.

Edasised sammud

Komisjon teeb teatise alusel koostööd nõukogu ja Euroopa Parlamendiga, et töötada välja ELi ühine seisukoht, mis aitab tagada, et Rio+20 konverentsil lepitakse kokku konkreetseid poliitikasuundi ning meetmeid hõlmavad olulised eesmärgid majanduse keskkonnasõbralikumaks muutmiseks.

Taust

Kaks kümnendit pärast ÜRO esimest keskkonna- ja arengukonverentsi 1992. aastal on ikka veel märkimisväärne arv lahendamist vajavaid üleilmseid probleeme, kuigi vaesuse vähendamisel ja keskkonnaseisundi halvenemise peatamisel on saavutatud olulist edu. Aastatuhande mitme arengueesmärgi osas on mahajäämus suur. Ligikaudu 1,4 miljardit inimest elavad ikka veel suures vaesuses ja üks kuuendik maailma elanikkonnast on alatoidetud. Loodusvarad vähenevad ja kasvuhoonegaaside heide suureneb. Sellises olukorras kohtuvad maailma juhid Rio de Janeiros 2012. aasta juunis ÜRO neljandal keskkonna- ja arengukonverentsil, millega tähistatakse 1992. aastal Rio de Janeiros peetud ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsi kahekümnendat aastapäeva ning Johannesburgis 2002. aastal peetud ülemaailmse säästva arengu tippkohtumise kümnendat aastapäeva. Konverentsil Rio+20 keskendutakse kahele omavahel seotud teemale: keskkonnasäästlik majandus säästva arengu soodustamise ja vaesuse vähendamise abil; ning säästva arengu institutsiooniline raamistik.

Teatise sisuga üksikasjalikuks tutvumiseks vt:

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

ÜRO säästva arengu konverentsi üksikasju vt:

http://www.uncsd2012.org/rio20/

Kontaktisikud :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar