Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

En grønnere verdensøkonomi og bedre styring – Kommissionen fremlægger politiske retningslinjer for Rio+20-konferencen

Bruxelles, den 20. juni 2011 – I dag har Europa-Kommissionen vedtaget en meddelelse, som skal danne grundlag for, hvilken holdning EU skal indtage på FN's konference om bæredygtig udvikling, Rio+20, som afholdes i Rio de Janeiro i juni 2012.

Meddelelsen skitserer mål og specifikke foranstaltninger inden for de to indbyrdes forbundne temaer på konferencen, nemlig at muliggøre en udvikling hen imod en grøn økonomi inden for rammerne af en bæredygtig udvikling og mindre fattigdom og at sikre en bedre governance til fordel for en bæredygtig udvikling.

Meddelelsen blev fremlagt af miljøkommissær Janez Potočnik og udviklingskommissær Andris Piebalgs i fællesskab, hvilket understreger den vigtige sammenhæng mellem miljø og udvikling.

Janez Potočnik sagde: "Bæredygtig forvaltning af ressourcer og naturkapital er altafgørende for alle lande på alle udviklingstrin – og det kan udgøre en særlig gunstig lejlighed for udviklingslandene, eftersom ressourcer og naturkapital hænger grundlæggende sammen med indsatsen for at udrydde fattigdom. For at få det til at ske på globalt plan må vi begynde med at tilvejebringe passende markedsforhold og regler over hele verden. Rio+20 kan blive begyndelsen på en verdensomspændende udvikling hen imod en global grøn økonomi."

Hertil tilføjede Andris Piebalgs: "Det er i første række udviklingslandene, der berøres af klimaændringer og ødelæggelse af miljøet. Oversvømmelser, tørke og stigende vandstand i havene er de mest synlige virkninger. De truer den økonomiske og samfundsmæssige udvikling, som vi med vores bistand søger at bringe i stand. Rio+20 giver lejlighed til at sikre politiske tilsagn om at forbedre velfærden for millioner af mennesker. Vi er nødt til at bevæge os i retning af en grøn økonomi, som kan være med til at sikre os bæredygtig vækst, der bliver til gavn for alle."

I meddelelsen forklares det, hvad denne overgang til en grøn økonomi består i, hvordan den skal komme i stand, og hvem der skal gøre det, og der er forslag til specifikke foranstaltninger, der kan implementeres på internationalt, nationalt og regionalt plan. De vigtigste emner er:

1. Investeringer i nøgleressourcer og naturkapital ("hvad"): Det er vand, vedvarende energi, havets ressourcer, biodiversitet og økosystemtjenester, bæredygtigt landbrug, skove, affald og genanvendelse. Disse områder ligger til grund for millioner af menneskers eksistens og kan være med til at mindske fattigdom. Det kan blive de områder, hvor der i fremtiden bliver globale markeder og økonomisk vækst.

2. Kombination af markedsmekanismer og regulering ("hvordan"): Miljøskatter, afskaffelse af miljøskadelige tilskud, mobilisering af offentlige og private finansielle ressourcer samt investering i færdigheder og grønne arbejdspladser. Der må udvikles indikatorer, som kan fungere sideløbende med BNP, men som viser fremskridt i bredere forstand (både miljømæssig og samfundsmæssig).

3. Bedre governance og større inddragelse af den private sektor ("hvem"): Styrkelse og strømlining af de eksisterende internationale styringsmidler (fx ved at opgradere FN's miljøprogram, UNEP). Det er også meget vigtigt at få erhvervslivet og civilsamfundet inddraget i langt højere grad.

Meddelelsen i dag danner udgangspunkt for yderligere dialog mellem Kommissionen, Rådet og Parlamentet, civilsamfundet, erhvervslivet og EU-landene op til Rio+20. EU's samlede holdning skal forelægges for FN senest den 1. november 2011.

Hvad nu?

Med udgangspunkt i denne meddelelse vil Kommissionen arbejde sammen med Rådet og Parlamentet om at opbygge en konsekvent EU-holdning, der kan medvirke til, at Rio+20-konferencen fører til et ambitiøst resultat med konkrete politikker og foranstaltninger, der gør økonomien grønnere.

Baggrund

To årtier efter det første miljøtopmøde i 1992 er der stadig alvorlige globale udfordringer tilbage, selv om der er gjort gode fremskridt med at bekæmpe fattigdom og ødelæggelse af miljøet. Mange af millenniumudviklingsmålene (MDG) er kørt helt af sporet. Der er stadig omkring 1,4 mia. mennesker, der lever i yderste fattigdom, og en sjettedel af jordens befolkning er underernæret. Der bruges løs af naturressourcerne, og udledningerne af drivhusgasser er i stadig stigning. Det er på den baggrund, verdens statsledere mødes i Rio de Janeiro i juni 2012 til det fjerde miljøtopmøde af sin art for at markere 20-året for FN's konference om miljø og udvikling, der blev afholdt i Rio de Janeiro i 1992, og 10-året for verdenstopmødet om bæredygtig udvikling, der fandt sted i Johannesburg i 2002. Fokus for Rio+20 bliver to indbyrdes forbundne emner, nemlig en grøn økonomi inden for rammerne af bæredygtig udvikling og bekæmpelse af fattigdom og de institutionelle rammer for bæredygtig udvikling.

Der er yderligere oplysninger om meddelelsen på:

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Der er nærmere oplysninger om FN's konference om bæredygtig udvikling på:

http://www.uncsd2012.org/rio20/

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar